<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, februari 24, 2006

Jeugdsubsidie gered, geen gedwongen verhuizing gehandicapten 

De laatste vergadering van de raad in deze samenstelling geeft veel reden tot tevredenheid. Alle vier de voorstellen van ons hebben het gehaald!

De vergadering begon met het vragenuurtje. Het college was niet op de hoogte van de verwikkelingen rond Debye. Een natuurkundige nobelprijswinnaar met nazi –sympathieën. Dat laatste is pas bekend geworden. Wij hebben een onderzoek gevraagd naar de mogelijkheid om de Debeyelaan te hernoemen. Verder hebben we aangetoond dat het onze eigen regelingen zijn die de werkdruk bij sociale zaken in stand houden. Meteen stoppen met die bureaucratie dus!
Vlak voor de vergadering ontdekten we dat onze motie over de ziektekosten van de vorige keer niet werd uitgevoerd. Weer een voorbeeld van slechte communicatie tussen college en uitvoering. Uiteraard aan de orde gesteld.

En dan de subsidies. Belangrijkste is dat de jeugdsubsidies door ons ingrijpen niet worden afgeschaft. CDA en SGP/Christenunie hadden er geen moeite mee, totdat het op stemmen aankwam. Eerst zeggen dat je tegen bent en dan voorstemmen zal wel iets met de verkiezingen te maken hebben.

Voor de Wet voorziening Gehandicapten hebben we twee belangrijke zaken binnengehaald. Gedwongen verhuizingen worden voorkomen en als gehandicapte hoef je niet zelf mee te betalen aan aangepaste middelen. Hier hadden we GroenLinks en Gemeentebelang achterons. ’t Is maar dat je weet hoe de confessi0nele partijen met de gehandicapten omgaan.
Dat we op de steun van Gemeentebelang konden rekenen was geen verrassing voor mij. Het past in de lijn die al een poos was ingezet. Steeds vaker werden onze moties gesteund. Ook toen er geen verkiezingen in zicht waren. Maar als je regelmatig bij de cliëntenraad bent kan je ook bijna niet anders dan kiezen voor de mensen waar om het gaat.


Hieronder voor de stoere doorlezers twee bijdragen uit de vergadering


Kadernota subsidiebeleid

Met de kadernota hebben we weer een schakel in samenhangend beleid met betrekking tot de leefbaarheid in Schoonhoven. De wijze waarop de kadernota tot stand gekomen is is goed. Ik wil dan ook de insprekers bedanken voor hun inbreng en de betrokkenen op het stadhuis voor hun inzet.

Tegelijkertijd moet ik ook constateren dat twee belangrijke elementen in dat beleid nog ontbreken. Het accommodatiebeleid en het jeugdbeleid. Voor het eerste hebben we geld vrijgemaakt, een externe deskundige aangetrokken, een presentatie gekregen in de commissie samenleving en vervolgens nooit meer wat van gehoord. Ondanks vragen van onze kant. En ondanks de urgentie voor bijvoorbeeld de voetbalvereniging, zoals vorige week nog een door de sportraad tot uitdrukking is gebracht.

Ook het jeugdbeleid ontbreekt. De raad heeft kaders gesteld, in samenwerking met jongeren zelf. We hebben het college de opdracht gegeven de kaders uit te werken in concreet beleid. En het enige dat gebeurd is dat de stichting Jeugd en jongerenwerk financieel onder druk wordt gezet. En dat in de voorliggende kadernota de jeugdsubsidie wordt geschrapt. Dat laatste is overigens in tegenspraak met de kaders die we gesteld hebben. Om die reden heeft onze fractie een amendement opgesteld om de jeugdsubsidies te handhaven.

Het tweede wijzigingsvoorstel betreft een meer technische. Wij vinden dat de opsomming van de te subsidiëren activiteiten niet eindig moet zijn, maar ruimte moet open laten voor nieuwe initiatieven die vallen binnen de doelstellingen.

Tot slot willen wij nog aandacht vragen voor de positie van het muziekonderwijs. Terecht vraagt de Smos aandacht hiervoor. Muziekonderwijs, opgericht op verzoek van de gemeente, royaal ondersteund door onze verenigingen. Natuurlijk is dat wat 0ns betreft een kernvoorziening. Maar een die , naast het zwemonderwijs, thuis hoort in de nota jeugdbeleid. Een nota die we, helaas, nog niet hebben. Mocht het zo zijn dat de nota jeugd lang uitblijft, dat zal onze fractie alsnog er voor pleiten om de Smos als kernvoorziening in deze kadernota op te nemen. Maar wij gaan voor een goede nota jeugdbeleid.

WVG

Met twee amendementen wil onze fractie de voorliggende voorzieningen gehandicapten beter in lijn brengen met wat voor ons het achterliggende beleid dient te zijn.

Het eerste is dat je niet voor je lol gehandicapt bent. Dat je liever een normaal toilet hebt dan een verhoogde klomp porselein, dat je liever in een mooie bank zit dan op een aangepaste stoel, dat je liever een stoere fiets hebt dan een driewieler.
Daarom zijn we het, samen met de organisaties van zorgvragers zo eens als het gaat om de besparingsbedragen die in de regeling genoemd worden. Die horen er niet in thuis. Wij vinden de argumentatie in de toelichting onvoldoende. Natuurlijk koop je ook voor een niet gehandicapt kind een fiets. Maar dat kan tweedehands en die kan ook weer verkocht worden of door worden gegeven aan een jongere broer of zusje. Met een aangepaste fiets gaat dat niet. Hoezo besparing? Bovendien geeft deze regeling veel administratieve rompslomp. En daar zitten we, kijkend naar de uitvoerende organisatie in Nederlek, niet op te wachten.

Het tweede amendement gaat om het principe dat je probeert om een zorgvrager zolang mogelijk zelfstandig en in de eigen omgeving laat functioneren. En gelukkig wordt dat principe ook straks in de WMO ook goed vastgelegd.
In de voorliggende regeling is het geen kwestie van principe, maar van geld. En hebben we een bedrag van 7000 euro vastgesteld als grens voor het primaat van verhuizing. Kost een aanpassing meer dan 7000 euro dan kan je uit je huis weg moeten. En dat kost een eenvoudige traplift al. Nu heb ik begrepen in de commissie dat het niet de bedoeling is om deze regeling zo strak te handhaven. Maar dan leg ik het liever meteen goed vast zoals het de bedoeling was. Vandaar het amendement om het bedrag te vervagen door een omschrijving.

Tot slot hebben we nog een verzoek aan het college. Wilt u ons een voorstel doen waarbij de openbaar vervoerstaak van de groene hart hopper en de wvg taak ontvlecht worden. Nu lijkt het alsof al het geld van de hopper sociaal gewaarmerkt geld is, terwijl een aanzienlijk deel niet op deze begroting, maar op die van verkeer en vervoer thuis hoort.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?