<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, februari 28, 2006

Persbericht 

Schoonhoven is niet kindvriendelijk
Laagste score van de Krimpenerwaard

Van de 467 gemeenten (2005) staat Schoonhoven op de 300ste plaats als het gaat om ‘kindvriendelijkheid’. Daarmee scoort Schoonhoven slechter dan middelgrote steden zoals Hilversum, Goes, Enkhuizen en Vught. Van de K5-gemeenten scoort Nederlek het hoogst op de schaal van kindvriendelijkheid, Schoonhoven het laagst.

De cijfers komen uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel van het Verwey - Jonker instituut. De ondertitel van het onderzoek is ‘Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid’. Tot nu toe ontbrak het aan meetbare gegevens om gemeenten onderling te vergelijken.
‘Kinderen in Tel’ is de Nederlandse versie van 'Kids count" een al langere tijd lopend project in de Verenigde Staten waarbij gelijksoortige vergelijkingen van de Amerikaanse staten worden gepresenteerd. Het is de bedoeling om de rangorde van de gemeenten periodiek uit te brengen. Dan wordt zichtbaar welke gemeenten een beter jeugdbeleid zijn gaan voeren en welke achterblijven.

PvdA woordvoerder Beugelaar is niet verbaasd. “Het onderzoek kijkt naar een breed scala van cijfers en feiten. Zoals leerachterstanden en speelplekken. Gelukkig voor Schoonhoven is er niet gekeken naar snelheid. Want dan zouden we met de trage besluitvorming van de skatebaan in gedachten helemaal onderaan staan.”
Fractieleider Wiegant verwijst naar de landelijke politiek: “Ook daar zie je het CDA zich nog wel met het woord, maar niet meer met het beleid als de gezinspartij profileert. “

zondag, februari 26, 2006

Nederland campagneland 

Wel grappig als je zo door Nederland rijdt en overal de affiches ziet. Voor de hand liggende kreten, standaard posters of mega portretten van serieus kijkende mannen en steeds meer vrouwen. Die mij dan weer niets zeggen. Net zo nietszeggend als veel kreten. Vandaag en vrijdag wat uurtjes in de auto gezeten en veel op me af laten komen.

Ook in Schoonhoven is de campagne begonnen. Met het traditionele debat in de Bastille. Goed voorbereid, goed geleid en door de aanwezige jongeren aangegrepen om hun mening over drugsoverlast te geven.
In de standpunten waren er niet zoveel verrassingen. Wel was verrassend dat de nummer twee van Gemeentebelang – de beoogd fractievoorzitter – zich nu al tot politiek leider uitriep. En en passant de gedoogaanhangers aan een meerderheid hielp.
Ik vond het ronduit jammer dat de wethouder van Gemeentebelang, niet aanwezig was om zijn jeugdbeleid te verdedigen. Hoe je ook tegen duale verhoudingen aankijkt, wat mij betreft is prominent op de affiches ook prominent in de debatten.

Zaterdag was onze eerste actiedag in Noord. Met op de achtergrond, op gepaste afstand zeg maar, de draaiorgelmuziek van het CDA. Ik begreep dat de winkels dichtbij er niet zo blij mee waren. Maar goed, volgende week speelt het draaiorgel namen Gemeentebelang. Toch nog een soort coalitie –orgel zal ik maar denken. Maar of er ook nog muziek in de coalitie zit betwijfel ik.

Het grote verschil met vier jaar geleden is dat we bij het publiek weer meedoen. En meer dan dat. Veel sympathieke reacties gekregen. Ik kijk uit naar woensdag. De opening van de verkiezingswinkel in het centrum. Ik zal daar een weblog bijhouden. Dus pak je kans als je iets op dit log kwijt wil. Loop even binnen en roep maar!

vrijdag, februari 24, 2006

Jeugdsubsidie gered, geen gedwongen verhuizing gehandicapten 

De laatste vergadering van de raad in deze samenstelling geeft veel reden tot tevredenheid. Alle vier de voorstellen van ons hebben het gehaald!

De vergadering begon met het vragenuurtje. Het college was niet op de hoogte van de verwikkelingen rond Debye. Een natuurkundige nobelprijswinnaar met nazi –sympathieën. Dat laatste is pas bekend geworden. Wij hebben een onderzoek gevraagd naar de mogelijkheid om de Debeyelaan te hernoemen. Verder hebben we aangetoond dat het onze eigen regelingen zijn die de werkdruk bij sociale zaken in stand houden. Meteen stoppen met die bureaucratie dus!
Vlak voor de vergadering ontdekten we dat onze motie over de ziektekosten van de vorige keer niet werd uitgevoerd. Weer een voorbeeld van slechte communicatie tussen college en uitvoering. Uiteraard aan de orde gesteld.

En dan de subsidies. Belangrijkste is dat de jeugdsubsidies door ons ingrijpen niet worden afgeschaft. CDA en SGP/Christenunie hadden er geen moeite mee, totdat het op stemmen aankwam. Eerst zeggen dat je tegen bent en dan voorstemmen zal wel iets met de verkiezingen te maken hebben.

Voor de Wet voorziening Gehandicapten hebben we twee belangrijke zaken binnengehaald. Gedwongen verhuizingen worden voorkomen en als gehandicapte hoef je niet zelf mee te betalen aan aangepaste middelen. Hier hadden we GroenLinks en Gemeentebelang achterons. ’t Is maar dat je weet hoe de confessi0nele partijen met de gehandicapten omgaan.
Dat we op de steun van Gemeentebelang konden rekenen was geen verrassing voor mij. Het past in de lijn die al een poos was ingezet. Steeds vaker werden onze moties gesteund. Ook toen er geen verkiezingen in zicht waren. Maar als je regelmatig bij de cliëntenraad bent kan je ook bijna niet anders dan kiezen voor de mensen waar om het gaat.


Hieronder voor de stoere doorlezers twee bijdragen uit de vergadering


Kadernota subsidiebeleid

Met de kadernota hebben we weer een schakel in samenhangend beleid met betrekking tot de leefbaarheid in Schoonhoven. De wijze waarop de kadernota tot stand gekomen is is goed. Ik wil dan ook de insprekers bedanken voor hun inbreng en de betrokkenen op het stadhuis voor hun inzet.

Tegelijkertijd moet ik ook constateren dat twee belangrijke elementen in dat beleid nog ontbreken. Het accommodatiebeleid en het jeugdbeleid. Voor het eerste hebben we geld vrijgemaakt, een externe deskundige aangetrokken, een presentatie gekregen in de commissie samenleving en vervolgens nooit meer wat van gehoord. Ondanks vragen van onze kant. En ondanks de urgentie voor bijvoorbeeld de voetbalvereniging, zoals vorige week nog een door de sportraad tot uitdrukking is gebracht.

Ook het jeugdbeleid ontbreekt. De raad heeft kaders gesteld, in samenwerking met jongeren zelf. We hebben het college de opdracht gegeven de kaders uit te werken in concreet beleid. En het enige dat gebeurd is dat de stichting Jeugd en jongerenwerk financieel onder druk wordt gezet. En dat in de voorliggende kadernota de jeugdsubsidie wordt geschrapt. Dat laatste is overigens in tegenspraak met de kaders die we gesteld hebben. Om die reden heeft onze fractie een amendement opgesteld om de jeugdsubsidies te handhaven.

Het tweede wijzigingsvoorstel betreft een meer technische. Wij vinden dat de opsomming van de te subsidiëren activiteiten niet eindig moet zijn, maar ruimte moet open laten voor nieuwe initiatieven die vallen binnen de doelstellingen.

Tot slot willen wij nog aandacht vragen voor de positie van het muziekonderwijs. Terecht vraagt de Smos aandacht hiervoor. Muziekonderwijs, opgericht op verzoek van de gemeente, royaal ondersteund door onze verenigingen. Natuurlijk is dat wat 0ns betreft een kernvoorziening. Maar een die , naast het zwemonderwijs, thuis hoort in de nota jeugdbeleid. Een nota die we, helaas, nog niet hebben. Mocht het zo zijn dat de nota jeugd lang uitblijft, dat zal onze fractie alsnog er voor pleiten om de Smos als kernvoorziening in deze kadernota op te nemen. Maar wij gaan voor een goede nota jeugdbeleid.

WVG

Met twee amendementen wil onze fractie de voorliggende voorzieningen gehandicapten beter in lijn brengen met wat voor ons het achterliggende beleid dient te zijn.

Het eerste is dat je niet voor je lol gehandicapt bent. Dat je liever een normaal toilet hebt dan een verhoogde klomp porselein, dat je liever in een mooie bank zit dan op een aangepaste stoel, dat je liever een stoere fiets hebt dan een driewieler.
Daarom zijn we het, samen met de organisaties van zorgvragers zo eens als het gaat om de besparingsbedragen die in de regeling genoemd worden. Die horen er niet in thuis. Wij vinden de argumentatie in de toelichting onvoldoende. Natuurlijk koop je ook voor een niet gehandicapt kind een fiets. Maar dat kan tweedehands en die kan ook weer verkocht worden of door worden gegeven aan een jongere broer of zusje. Met een aangepaste fiets gaat dat niet. Hoezo besparing? Bovendien geeft deze regeling veel administratieve rompslomp. En daar zitten we, kijkend naar de uitvoerende organisatie in Nederlek, niet op te wachten.

Het tweede amendement gaat om het principe dat je probeert om een zorgvrager zolang mogelijk zelfstandig en in de eigen omgeving laat functioneren. En gelukkig wordt dat principe ook straks in de WMO ook goed vastgelegd.
In de voorliggende regeling is het geen kwestie van principe, maar van geld. En hebben we een bedrag van 7000 euro vastgesteld als grens voor het primaat van verhuizing. Kost een aanpassing meer dan 7000 euro dan kan je uit je huis weg moeten. En dat kost een eenvoudige traplift al. Nu heb ik begrepen in de commissie dat het niet de bedoeling is om deze regeling zo strak te handhaven. Maar dan leg ik het liever meteen goed vast zoals het de bedoeling was. Vandaar het amendement om het bedrag te vervagen door een omschrijving.

Tot slot hebben we nog een verzoek aan het college. Wilt u ons een voorstel doen waarbij de openbaar vervoerstaak van de groene hart hopper en de wvg taak ontvlecht worden. Nu lijkt het alsof al het geld van de hopper sociaal gewaarmerkt geld is, terwijl een aanzienlijk deel niet op deze begroting, maar op die van verkeer en vervoer thuis hoort.

woensdag, februari 22, 2006

Schoonhoven kan zoveel beter 

Beetje weemoedig vandaag de laatste echte raadsvergadering voorbereid. Een korte evaluatie met mezelf levert op dat ik meer voor elkaar wilde krijgen, maar wel blij ben met wat gelukt is.

Mijn bijdrage morgen aan het debat heeft dezelfde toon. Als je kijkt naar het subsidiebeleid ben ik redelijk tevreden met wat er ligt( op twee belangrijke amendementen na politieke meelezers!!!) Maar ik baal van de gemiste kansen op jeugd en accommodatiebeleid. Wij hebben de kaders aangegeven, maar er is niets meegedaan. Ik denk zelfs dat het accommodatie beleidsstuk een record heeft gehaald: al in de la verdwenen voordat het besproken is.

Ook voor de WVG hebben we twee goede amendementen, al zeg ik het zelf. En omdat we zo richting verkiezingen lopen: een goed voorbeeld van de manier waarop onze fractie de laatste periode oppositie heeft gevoerd.

Dat het zoveel beter kan blijkt ondermeer ook aan de vraag die we vooraf zullen gaan stellen over de bijzondere bijstand. Het blijkt dat er heel veel aanvragen zijn voor relatief weinig geld. Maar dat kost wel veel ambtenarentijd en dus geld. Hebben wij uitgevonden dat het komt omdat de regels veranderd zijn. En je nu verplicht bent iedere maand je bonnetjes in te leveren, ook al is het 2,50. Als je dat niet doet ben je het kwijt. Zo schep je dus werk met overbodige regels.

Het kan echt zoveel beter!

zondag, februari 19, 2006

Bezoeken 

Door alle commotie rond de K5 nog niet verteld dat ik afgelopen donderdag op werkbezoek ben geweest bij de afdeling Sociale Zaken van de K5, samen met een paar partijcollega’s uit de andere gemeenten.
Zo’n bezoek helpt goed bij het vormen van het beeld dat je in de toekomst voor ogen staat. Maar natuurlijk hebben we ook gesproken over de problemen van nu. Als de lezer daar meer over wilt weten, spreek me dan maar aan. Per mail, of straks in de verkiezingswinkel.
Wat me het meest is bijgebleven is het gegeven dat we een heel nieuw automatisering systeem , zonder te testen vooraf, op de bevolking hebben losgelaten. En de puinhoop die ontstaan is kennen we. De overeenkomst met de voorgestelde K5 regeling, zonder te toetsen vooraf invoeren, vind ik benauwend.

Een bezoek van een andere orde was de voorstelling gisteren in het Arto theater van Johannes Kemkers . Een monoloog naar De Uitvreter van Nescio. Ouderwets degelijk toneel, en dat mag ook wel eens.
Vandaag weer even naar het theater voor de opening van de culturele zondag. Leuk dat de burgemeester de weg nu al weet en de dag komt openen. Ik hoop veel raadsleden (in spe) te zien.

vrijdag, februari 17, 2006

Ik zeg even niets..... 

Gemeente Belang wil niet verder met Huizinga

Schoonhoven - Gemeente Belang Schoonhoven wil na de gemeenteraadsverkiezingen van maart niet verder met CDA-wethouder Jos Huizinga. Huizinga zou op het gebied van ruimtelijke ordening de afgelopen vier jaar te veel steken hebben laten vallen.

Tijdens het lijsttrekkersdebat van woensdagavond op Radio Zilverstad verklaarde kandidaat-raadslid Pieter Heerens dat zowel het bestuur als de fractie van Gemeente Belang geen vertrouwen meer hebben in Huizinga. Vooral zijn solistische optreden heeft tot irritatie geleid bij de partij. Dat is volgens Heerens echter niet de enige reden waarom Gemeente Belang niet meer verder wil met de wethouder. ’Onze vertrekkend fractievoorzitter Richard van Dortmont heeft eerder in een interview uitstekend verwoord waar het probleem zit. Huizinga wil nog wel eens voor de muziek uitlopen en heeft soms wat ’wilde ideeën’, bijvoorbeeld voor het Doelenplein. Het is hem de afgelopen jaren niet gelukt om voldoende draagvlak te creëren voor die ideeën.’

Heerens gaf aan dat Gemeente Belang de wethouderspost ruimtelijke ordening zal claimen als de verkiezingen voor de partij gunstig verlopen. De verklaring die Heerens aflegde tijdens het debat, komt niet zomaar uit de lucht vallen. ’We zijn als partij al een half jaar geleden de wijken ingedoken om erachter te komen wat er leeft onder de bevolking. Iedere keer weer hoorden we klachten over het ruimtelijk beleid in onze stad. Huizinga’s plannen hebben voor onrust gezorgd, ja zelfs stille woede veroorzaakt onder de bewoners. Wij hebben daar als partij een aantal keren over vergaderd en zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we niet meer verder willen met deze wethouder.’

Huizinga heeft het vooral de laatste weken flink verbruid bij Gemeente Belang. Heerens: ’Hij heeft geprobeerd om net voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de plannen voor de binnenstad erdoorheen te drukken terwijl dat een uiterst gevoelig onderwerp is. Dat is ‘m niet gelukt. Toen wij niet veel later voorstelden om eens na te denken over uitplaatsing van de voetbalvelden, wilde hij daar niets van weten. En dat terwijl de voetbalvereniging zelf heeft aangegeven open te staan voor een gesprek!’

Het nieuwe standpunt van Gemeente Belang kan na de verkiezingen voor problemen zorgen bij coalitiebesprekingen. Gemeente Belang vormt nu nog samen met het CDA en de fractie van SGP/CU een coalitie. Heerens verwacht echter geen moeilijkheden. ’Als we een goed resultaat halen en we mogen een coalitie vormen, sluiten we geen partij uit, ook het CDA niet.’

Overigens konden de overige lijsttrekkers tijdens het debat op Radio Zilverstad weinig begrip opbrengen voor het standpunt van Gemeente Belang. ’Het is niet fair om twee weken voor de verkiezingen zoiets te roepen terwijl je de afgelopen vier jaar je mond hebt gehouden en niets hebt gezegd over het functioneren van deze wethouder’, aldus Ad Struijs van GroenLinks. Heerens liet meteen weten dat de verkiezingen geen rol spelen. ’Als mensen denken dat het een verkiezingsstunt is, hebben ze het mis. Gemeente Belang is al veel langer bezig om van koers te veranderen. Wij hebben een aantal maanden geleden wel afgesproken om tot aan de verkiezingen loyaal te blijven aan de huidige coalitie.’

donderdag, februari 16, 2006

De uitslag 

11 stemmen voor ( PvdA, D66, Groenlinks, CDA, 2 leden Gemeente Belang, fractievoorzitter VVD) en 4 stemmen tegen (SGP, Christen Unie, fractievoorzitter Gemeente Belang, lid VVD) de PvdA/D66 motie om de behandeling van de K5 regeling uit te stellen tot na de verkiezingen. Dit geeft de nieuwe raad het recht om over hun eigen zeggenschap te stemmen en het college de kans om de regeling op essentiële punten als democratische rechtvaardigheid en uitstaprecht op een goede manier te regelen.

Kortom, een goede avond voor onze fractie en een goede avond voor Schooonhoven in het debat over de K5.

dinsdag, februari 14, 2006

Spannend 

Wat gaat de gemeenteraad doen?

Gaan we ons maatpak wegdoen en een confectiepak kopen voor maatpakprijzen? Of gaan we gewoon weer nuchter worden, ons niet op laten jagen en doen waarvoor we gekozen zijn: De Schoonhovense bevolking vertegenwoordigen.

Gisteren, maandag was de commissievergadering ter voorbereiding van de extra raad van donderdag. En daar valt veel over te zeggen. Over de uitkomst valt echter weinig te zeggen.
Het gaat er om hoe stevig sommige raadsleden in hun schoenen staan.

Houdt de SGP/Christenunie vast aan de onbegrijpelijke voorkeur voor de gemeenschappelijke regeling of houden zij zich toch aan hun verkiezingsprogramma en stemmen ze tegen een extra bestuurslaag?

Zet Gemeentebelang hun twijfels door? Zien ze in dat stemmen voor de Regeling stemmen tegen de autonomie van Schoonhoven en de Schoonhovense raad is?

Houdt het CDA vast aan het amenderen van de regeling. Aan het niet zomaar slikken? En zien ze in dat regeren over je graf niet kies is? En luisteren ze voor een keer naar hun wethouder?

Kiest de VVD niet voor de hobbelige, gevaarlijke en zeer dure weg naar herindeling door te gokken op mislukking? Of zijn ze verstandig en besparen ze de inwoners veel geld door te werken aan een goede samenwerking (met hetzelfde resultaat?)

Lukt het Groen Links om hun gelijk te beargumenteren en niet te vervallen in retoriek? Hun mening is dezelfde als de onze. Gaan we samen of alleen?


Laten we in ieder geval; hopen dat goed voorbeeld goed doet volgen: www.ouderkerk.pvda.nl

zondag, februari 12, 2006

Ik neem de vrijheid om... 

Ik heb lang getwijfeld of ik me in de discussie over vrijheid van meningsuiting zou storten. Maar de nuance die ik al twee jaar geleden bij Boris Dittrich heb bepleit (en ook ergens in de archieven staat, maar waar?) (en geen gehoor voor kreeg) heb ik nog steeds niet gezien.

Ik vind vrijheid van meningsuiting niet het hoogste goed dat we hebben. En ik vind dat vrijheid van meningsuiting een afgeleid recht is. Maar zolang de politiek niet de keuze maakt om tussen de rechten onderling een hiërarchie aan te brengen zullen moslims, homo’s en wie zich ook maar negatief behandeld of gekwetst voelen door de vrijheid van meningsuiting en/of godsdienst vrijheid nul op het rekest krijgen.

Voor mij is de hiërarchie de volgende:

1. De vrijheid van zijn. Dat wat je bent en niet kan of wil veranderen: man, vrouw, kind, homo, gekleurd.
2. De vrijheid van denken en geloven
3. De vrijheid van spreken en vergaderen
4. De vrijheid van doen

Daarnaast hebben we een aantal rechten:

1. Het recht om te zijn
2. Het recht om er te zijn (te wonen)
3. Het recht om te groeien (lichamelijk en geestelijk)
4. Het zelfbeschikkingsrecht.

Als je in deze volgorde de discussie bekijkt die er ontstaan is rond de cartoons, dan vind ik dat het recht om te denken en geloven wordt aangetast door het recht van spreken of doen. Net zoals de discrimatie van vrouwen op godsdienstige gronden ook niet toegestaan mag worden.

Het is maar een idee. Maar wel een idee dat de laatste dagen in mijn hoofd blijft rondzingen. Misschien hebben jullie er wat aan.


woensdag, februari 08, 2006

Democratie 

Mijn geschiedenisleraar op de Havo was een bijzondere man, Rijxman heette hij. Hij was overtuigd joods, had veel meegemaakt onder het juk van anti-semitisme en had overtuigd een hekel aan competitie en het aanbrengen van onderscheid tussen mensen. Het was dus niet verwonderlijk dat veel leerlingen een 10 kregen. Als je goed was, dan was je goed. Ik had een 10 voor mijn eindexamen. Boven de rijtjes met jaartallen hechtte Rijxman vooral waarde aan het doorzien van processen. Processen die de democratie en dus ook mensen konden bedreigen.
De opmerkingen die mij in dit kader het meest van hem is bijgebleven:
In een goede echte democratie houdt de meerderheid rekening met de minderheid.

Lees eens met die wijze les van meneer Rijksman in het achterhoofd het interview met burgmeester Arie van Erk in de Lekstreek. Het interview waarin hij stelt dat Schoonhoven zich maar moet aanpassen aan de meerderheid binnen de K4. En dat het met die democratie wel snor zit.

(Een korte samenvatting van een veel te lang artikel. Zijn ze bij de Lekstreek boos dat Schoonhoven niet meer adverteert en Bergambacht wel. Of mag ik zo niet denken? Nee, zo mag ik niet denken. Maar als ik het wel denk en opschrijf, dan valt het toch onder vrijheid van meninguiting? Of kwets ik nu iemand. Is de Lekstreek een iemand? De burgemeester wel. Oké, laten we afspreken: ben je snel gekwetst, dan heb je dit niet gelezen.)

Meneer van Erk geeft Schoonhoven niet de ruimte om de terechte zorg die er is voor de inwoners met een uitkering om te zetten in een goed plan om de fouten uit het verleden te verbeteren. Maar daar is tijd voor nodig en een goede evaluatie. En geen zelf opgelegde tijdsdruk uit angst voor de uitkomst van de komende verkiezingen. Met zijn artikel is het de burgmeester van Bergambacht die zelf een bom legt onder de samenwerking. Die een voorschot neemt op de toekomst. Door de mening van de meerderheid door te drukken ten koste van de minderheid.
Of zoals mijn meneer Rijxman zou zeggen: dat is dus geen goede democratie.

zondag, februari 05, 2006

update 

De laatste dagen even uit beeld geweest. Dus tijd voor een update.

Woensdag:
Commissievergadering. Veel op de agenda. Waaronder een brandbrief van jeugd en Jongerenwerk. Ik maak me zorgen over dit beleidsonderdeel. Ik denk dat we de zaken wat anders moeten organiseren. Om enerzijds de professionaliteit te waarborgen (via Midden Holland) en anderzijds de vrijwilligers te ondersteunen in hun activiteiten.
Onderaan deze bijdrage zal ik de teksten van een aantal agendapunten kopiëren.
Een deel van de vergadering werd bijgewoond door een journalist van Intermediair. Leuk dat Schoonhoven in de belangstelling staat. Ben benieuwd naar het resultaat.

Donderdag en vrijdag in het Lloydhotel in Amsterdam. In deze voormalige jeugdgevangenis mocht ik zes jonge marketing potentials wegwijs maken in de wereld van klantgerichte innovatie. Een goed gevoel om wat je weet en beweegt zo internationaal over te kunnen brengen.
Donderdagmiddag – tussendoor – een ontmoeting met Sharona Ceha, GM van het Hunger project. Een heerlijk gesprek over betrokkenheid, politiek en de komende vergadering van de board in Nederland. Hoop er mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

Zaterdag begon goed met de publicatie van een brochure over het vitale platteland van de PvdA. Een brochure met onze visie op de leefbaarheid. Lezen dat boekje! (Of het bijbehorende uitgebreidere boekje) Helemaal waar en precies de kant die we met de Krimpenerwaard opmoeten.
Toen naar mijn oude basisschool voor een reünie. En na bijna 40 jaar gewoon je klasgenoten weer herkennen. Wat een feest.
De dag afgesloten met een juweeltje van een toneelvoorstelling. Genieten van onder meer Merel Lasseur en Elsje de Wijn in het Artotheater.

Selectie uit de bijdragen commissie Samenlieving:

Vaststellen subsidiebeleid

Ik beperk me tot hoofdlijnen. Er is een goede inspraak procedure geweest en er is goed op de inspraak gereageerd.

Waarom heeft de gemeente een subsidiebeleid. Naar mijn mening om te kunnen sturen in de activiteiten en faciliteiten voor de inwoners. Waarbij je kijkt naar de wenselijkheid en prioriteiten vanuit je beleid.

We hebben met elkaar een kader voor het jeugdbeleid vastgesteld. Deze kaders zijns nog steeds niet uitgewerkt in een beleid, maar dat weet u, want daar hebben we al vaker om gevraagd.

Maar dat kader gaat onder meer over het belang van preventie en het belang van jeugdactiviteiten buiten de problemenhoek.
En in dat licht is het raar dat de subsidie voor jeugdleden verdwijnt. Een subsidie die zich juist op dat beleidsterrein richt.
Niet de focus op de problemen, maar op participatie van jeugd en jongeren in het verenigingsleven.

Wij vragen daarom het jeugdsubsidiebeleid in de nota op te nemen.

Door de jubileumsubsidie te koppelen aan een activiteit, maakt u de jubileumsubsidie in feite overbodig. Immers, voor eenmalige activiteiten, in het kader van een jubileum of niet, kan een eenmalige subsidie worden aangevraagd.
En dan is dat raar te koppelen aan een bedrag omdat je zoveel jaar bestaat. Graag de mening van de overige fracties en de wethouder.

Tot slot wil ik vragen om in de kadernota meer ruimte te scheppen voor activiteiten die nu nog niet bekend zijn. Door de diverse kopjes ‘subsidiabele activiteiten”te veranderen in ‘voorbeelden van subsidiabele activiteiten’.


De bibliotheek.

Laten we nu vooral niet de fouten maken die bij eerder fusies van instellingen zijn gemaakt. We verwachten veel goeds van deze samenvoeging. Maar de feitelijke verwachting is niet vastgelegd.

Wij verwachten een dienstverleningsovereenkomst op basis van de huidige middelen en activiteiten. Deze raamovereenkomst moet tk naar de raad.
de kosten van een eenhoofdige leiding moeten komen uit de besparingen door efficiëntie.

Graag inzicht op de invloed van de bezuinigingen.


Verordening

Wij hebben een tweetal zaken in de verordening die wij gewijzigd willen zien.

Het primaat van de verhuizing.

In zowel de verordening als in het verstrekkingenboek wordt onvoldoende gewaarborgd dat een zorgvrager ook recht op zorg in zijn of haar eigen woonomgeving krijgt. Bij de WMO behandeling is dit een belangrijk punt van de aanpassingen geworden. In deze regeling is het zo dat bij een aanpassing van de woning van meer dan 7000 euro de aanvrager gedwongen kan worden te verhuizen. Er zijn in het verstrekkingen boek wel uitzonderingen, maar die gaan voorbij aan de belangrijkste doelstelling: het volwaardig kunnen functioneren in je eigen woon en leefomgeving.
De aanvraag van een traplift kan dus betekenen dat je je het huis uit moet.
Onze fractie wil hier betere waarborgen voor. Wij stellen voor de prijs van de aanpassing van de woning op te trekken naar 15.000 euro.

Het van toepassing verklaren van besparingsbedragen op andere sectoren dan het vervoer.

Met deze opening in de verordening maak je de weg vrij voor het niet volledig uitkering van vergoeding van bijvoorbeeld speciale diëten,. Want we moeten tenslotte allemaal eten. Of rolstoelen, want we moeten allemaal zitten. We verzoeken dit punt ongedaan te maken.


Dan hebben wij een voorstel over het Collectief vervoer. Eens te meer blijkt dat dit vervoer de plaats in neemt van het reguliere openbaar vervoer. En dat ouderen en gehandicapten mede-gebruikers zijn. De totale kosten drukken wel het sociale budget en zijn aanleiding om te schrappen in de forfaitare bedragen. We vinden dit niet eerlijk.
Alleen het aandeel bestemd voor het WVG vervoer zal op dit budget moeten drukken. De rest zal onder de verkeersparagraaf verantwoord dienen te worden.

Daaraan gekoppeld een vraag. Als je niet van de groene hart hopper gebruik kunt maken door je ziekte of handicap. Kan je dan nog met dit nieuwe voorstel aanspraak maken op vervoerskosten. Moet je dan per keer de ritjes gaan declareren. Wie bepaald dan wat de ritjes van alledag zijn? Of kan voor deze groep dan toch een algemen regeling gemaakt worden?

Het afschaffen van de forfaitaire bijdrage wordt volgens u gecompenseerd door de categoriale bijstand.
Ik heb daar mijn vraagtekens bij. Is de groep die gebruik maakt van de forfaitaire bijdrage dezelfde als de doelgroep van de categoriale bijstand?

This page is powered by Blogger. Isn't yours?