<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, januari 27, 2006

terugblik raad 

Soms lukken dingen. Zoals gisteren. Waar we de raad hebben weten te overtuigen dat je uitkeringsgerechtigden niet mag straffen omdat ze niet jouw collectieve ziektekostenverzekering afnemen. Dat zogenaamde tekortschietend besef gaan we goed regelen in de verordening WWB. Een vrije keuze dus. En daarmee hebben we de cliënten en de cliëntenraden raden een goede dienst bewezen,.
Maar door dit amendement is de regeling niet plotseling goed worden. We blijken de enige fractie te zijn die een verzekering van 52.000 euro voor een risico van 17.000 weggegooid geld vinden.

Verder hebben we een goede behandeling van twee andere voorstellen geclaimd: de Wet Voorziening Gehandicapten en de regeling die extra geld voor ouderen en gehandicapten voor hun hoge kosten regelt.
De laatste was zonder commissiebehandeling en cliëntenraad advies op de raadsagenda gezet. Daar hebben dus wat presidiumleden die tevens samenleving commissielid zijn, zitten slapen. En aangezien we deze twee voorstellen als geheel willen behandelen staan ze nu voor komende week woensdag op de rol.

Ik had de stemming over de raadsagenda op dit punt verloren, maar plotseling schoot Richard wakker. En kwam alles toch nog goed.

Of het nog goed komt met Huizinga weet ik niet. Hij heeft van ons nog 14 dagen om zijn beloftes na te komen. Anders is het wat ons betreft over en uit.

Voor de volhoudend lezers hieronder de tekst van de eerste termijn ziektekosten.

Tijdens de behandeling in de commissie heeft onze fractie bezwaar gemaakt tegen het voorliggende voorstel om een aantal redenen.

Een aantal van deze bezwaren staan nog steeds overeind. Ook na de beantwoording van een aantal – niet alle – van de vragen per memo van 19 januari van wethouder Huizinga.

Verontrustend is de mededeling aan het portefeuillehouders overleg, waarin staat dat er geen wijzingen op de voorgestelde regeling mogelijk zijn. M.a.w. de raad krijgt wederom een slikken of stikken voorstel.
En dat terwijl er al twee jaar geleden om een regeling gevraagd is. Twee jaar lang is er niets anders teruggekoppeld dan: ‘ze zijn er mee bezig’. En dan nu, op het laatste moment worden we gevraagd instemmen met een slecht voorstel. Zo slecht dat we het eigenlijk al direct weer op moeten zeggen en op zoek moeten gaan naar een beter aanbod. Als ik de woorden van de wethouder juist interpreteer.

Onze belangrijkste bezwaren:

Geld: Met deze regeling kopen we voor 56.000 euro een risico van 17.000 euro af. In zijn antwoord is de wethouder niet meer op deze redenering teruggekomen.

Rechtmatigheid:
De aanbieding van de aanvullende ziektekosten verzekering wordt gezien als alternatief voor het tekortschietend besef uit de WWB. Concreet: als je deze verzekering niet neemt, besef je onvoldoende dat je risico’s loopt en mag je geen aanspraak doen op de aanvullende bijstand. Ook al heb je wel een aanvullende verzekering, maar bij een ander. Ook hier geeft de notitie geen antwoord op. Ik heb inmiddels wel een antwoord.
Al in 1999 gaf de minister van SZW het volgende antwoord: Als belanghebbende is aangesloten bij een andere aanvullende verzekering, dan is dat niet aan te merken als tekortschietend besef en mag dat feit de verlening van de bijzondere bijstand niet in de weg staan.
Daarnaast wil ik verwijzen naar artikelen 3, lid 4 van de Awb en 4, 84, waarbij wordt aangegeven dat op beleid uitzonderingen gemaakt dienen te worden als dit onevenredig zou uitpakken. Waar hier sprake van is.

Voordeel uitkeringsgerechtigden:
Dat is er niet. Met het wegvallen van de druk (geen bijzondere bijstand als je je eigen verzekering houdt) is het voorliggende voorstel niet aantrekkelijk om over te stappen. In de redenatie van de wethouder ontbreekt namelijk het argument dat de ziektekosten verzekeringen hun bestaande klanten een vaste klanten korting aanbieden, die de collectieve korting benaderd op enkele dubbeltjes na.

Andere gemeenten bieden hun cliënten op zijn minst de 1 loket gedachte. Met een basis plus aanvullende verzekering tegen concurrerende tarieven (kosten cliënt) staat de gemeente garant voor de eigen bijdrages. Deze worden aan de ziektekosten verzekering op basis van declaratie verstrekt. De cliënt heeft geen risico’s en extra gedoe. Hiermee heeft bijvoorbeeld Dordrecht 40 – 50 % van zijn cliënten overgehaald om over te stappen. Overigens zonder gevolgen voor Dordrecht als dat minder zou zijn. Daarnaast zijn er ook gemeenten die uitvoeren wat wij twee jaar gelden al betoogd hebben. Basis voor de cliënt, aanvullend voor de gemeente.

En dan komt de valkuil:
De aanbieding geldt slechts bij voldoende animo uit de 11 gemeenten. Een voorstel dat geen voordelen biedt haalt deze doelstelling niet. Tijdens de cliëntenraad in Schoonhoven werd dat al duidelijk. En wat gebeurd er dan. Wie gaan dan de hoge premies betalen. De cliënten of de gemeente?


Voorzitter, kortom een slecht voorstel dat rammelt aan alle kanten.
Maar waarvan gezegd is dat we het niet mogen veranderen.
Ik neem dan aan dat we het niet hebben over onze eigen WWB verordening.

Zoals het voorstel er nu ligt zijn we tegen.

We willen eerst een motie indienen waarin we het college vragen op korte termijn aan te sluiten bij een wel aantrekkelijke regeling. Die uitgaat van een gratis aanvullende verzekering voor uitkeringsgerechtigden. Conform ons voorstel uit 2004. Of, als alternatief bij een regeling conform Gouda of Dordrecht, maar met een 1 loket gedachte. En financieel beter voor de gemeente. In ieder geval beter dan het huidige voorstel.

We hebben een amendement op het college voorstel indien onze motie geen meerderheid krijgt.
Dit amendement vraagt aanpassing van de verordening WWB, waarbij het tekortschietend besef nader wordt beschreven.
Want het kan niet zo zijn dat een uitkeringsgerechtigde, die tegen het advies van minister Hoogervorst in, toch een aanvullende verzekering afsluit, maar niet bij de door de gemeente gewenste, beschuldigd wordt van risicovol gedrag, van tekort schietend besef.

Vz,
Onze fractie heeft lang gesproken over nog een motie.

En die gaat over het handelen van wethouder Huizinga in deze zaak.
Onze fractie is van mening dat de wethouder tekort schiet in dit dossier.
In de commissie vergadering toonde hij onvoldoende kennis en ging hij uit van een ander voorstel dan dat er voor lag. En de vraag rijst of hij voorstel wel beoordeeld heeft.
Er is te lang gewacht met het voorstel, waardoor de democratische besluitvorming onder druk komt.
In de antwoord notitie gaat hij onvoldoende in de argumenten die in de commissie zijn gewisseld.

Maar daar komt nog iets bij.
We hebben met elkaar een actief informatieprotocol afgesproken. Met daarbij als bijlage helder benoemd dat we tijdig en juist over sociale zaken geïnformeerd worden.
Keer op keer vragen wij de wethouder om de verslagen van de portefeuille houders overleggen. Keer op keer wordt het toegezegd. Het is nog steeds niet toegezonden. Het gaat om openbare stukken die naar mijn informatie wel bij andere raden ter beschikking zijn gesteld. Wat staat er in dat wij het niet krijgen?
Bij de laatste commissievergadering hebben wij om een overzicht van de mandaten naar Nederlek gevraagd. Is toegezegd voor deze vergadering. Niet ontvangen. Wij vinden dat ons werk als fractie, als raadsleden, door de wethouder wordt gedwarsboomd.
De wethouder informeert ons niet tijdig en houdt zich niet aan afspraken.

De vraag is hoe lang wij dat nog laten gebeuren.
Voorzitter, niet lang meer.

Wij willen voor 15 februari een kopie van de notulen van de portefeuillehouders overleggen van 2004 en 2005. We willen voor 15 februari een overzicht van de verstrekte mandaten aan Nederlek.
Wij accepteren geen excuses meer.
Bij het negeren van dit dringende verzoek om het protocol na te leven en afspraken eindelijk eens na te komen zullen wij bij de eerst komende gelegenheid ons uitspreken over het vertrouwen in deze wethouder.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?