<$BlogRSDUrl$>

woensdag, januari 04, 2006

Pfffff.... 

Ik zag op tegen vanavond. Omdat ik met woorden een dik stuk papier met berekeningen moest aanvechten. Het is in ieder geval gelukt om de fracties met andere ogen naar het stuk te laten kijken. En de wethouder te overtuigen van het feit dat zijn visie – een aanvullende verzekering voor uitkeringsgerechtigden – niet vertaald is in het stuk. Dat een aanvullende verzekering voor het risico van de gemeente voorgesteld wordt.
En dat het niet een echt alternatief voor de uitkeringsgerechtigden is.

Hou mijn vingers gekruist …….

Onderstaand mijn bijdrage;


In februari 2004 heeft onze fractie het initiatief genomen met het verzoek aan het college om te komen tot een aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden. In die tijd dus naast het ziekenfonds – wat nu de basispremie is – de aanvullende ziektekosten verzekering.
We schrijven nu januari 2006, bijna 2 jaar later, en dan ligt er eindelijk een voorstel.
Lijkt het.
Want het voorstel dat er ligt gaat er niet over om uitkeringsgerechtigden bij te staan, maar probeert mogelijke kosten voor de gemeente te beperken tot een beheersbaar – controleerbaar deel.

Het voorstel dat er ligt gaat er vanuit dat een uitkeringsgerechtigde zelf zijn basisverzekering en een aanvullende verzekering betaalt.
Kosten 80 euro plus 10,75 voor de eenvoudigste aanvullende verzekering.

De gemeente verzekert daarnaast extra de eigen risico’s voor nog eens 10,50 per maand. Risico’s die tot nu toe onder de bijzondere bijstand vielen en die aanzienlijk minder kosten dan de verzekeringspremie. Het verschil is ongeveer 450 keer 10,50 euro per maand (56.000 euro) tegenover bijna 17.000 euro werkelijke kosten. (en dan voornamelijk kosten van mensen die zich niet aanvullend bijverzekerd hadden). Het voordeel is wel dat de uitkeringsgerechtigden een korting op hun premie krijgen. Maar het blijft nog steeds ruim 90 euro. Met een maximale zorgtoeslag van 35 zien we dat er een verdubbeling van de kosten t.o.v. 2005 optreedt. Op deze manier gaat een alleenstaande uitkeringsgerechtigde er bijvoorbeeld 360 euro per jaar op achteruit.

Resumerend: de uitkeringsgerechtigden schieten er niets mee op, de gemeente gaat een risico van 17.000 euro afdekken met 56.000 euro.

Daarbij komt dat om de regeling “aantrekkelijk” te maken deze ook als norm beschouwt gaat worden.
Maar wat betekent dat in de praktijk? Dat als je om voor jou belangrijke redenen bij je huidige verzekering blijft, omdat deze bijvoorbeeld wel logopedie vergoed of met je eigen tandarts een goede regeling heeft, je geen bijzondere bijstand meer krijgt voor brillenglazen. Omdat de VGZ deze ruimhartiger vergoedt dan je huidige verzekering (In tegenstelling tot die logopedie en de tandarts).
Dat is geen keuze vrijheid meer, de basis van deze afschuwelijke stelselherziening, maar gedwongen winkelnering.
Sterker nog, als je geen aanvullende verzekering afsluit omdat je al van 70 euro per maand met vieren rond moet komen, weet de wethouder dan wat je krijgt?
Wij vragen ons af of het ministerie met deze regeling in kan stemmen. Is daar onderzoek naar gedaan?
Zo niet, dan doen wij dat.

Wij stellen voor om de gemeente de kosten van de aanvullende verzekering van de uitkeringsgerechtigden te laten betalen. Dat bedrag is 0,25 euro per maand per uitkeringsgerechtigde hoger dan het afdekken van het zogenaamde gemeentelijke risico. Maar komt dan wel geheel ten goede van de uitkeringsgerechtigde en sluit veel risico’s uit.

450 keer 10.75 keer 12 = 58.050 per jaar. Twee duizend meer dan het voorstel van het college. Maar wel met een correcte besteding van het budget bijzonder bijstand en minima. Wel als een echte inkomensondersteunde maatregel. En niet ter afdekking van gemeentelijke risico’s.

Verder spreken wij onze zorg uit over de klantvriendelijkheid van de gekozen zorgverzekeraar. Daarvoor verwijs ik u naar publicaties van de consumentenbond.
Ik wil graag weten op welke wijze u deze klantvriendelijkheid contractueel vast gaat leggen en gaat toetsen.

Tot slot wil onze fractie inzicht inde voorlichtingsinspanningen voor deze regeling, ook rekening houden met vluchtelingen en allochtone ouderen. Tevens vragen wij de inzet van het steunpunt ouderen en de thuiszorg in deze operatie.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?