<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, januari 31, 2006

De blinde vlekken van de SGP/Christenunie 

Met een persbericht, of zo u wilt een pamflet, vraagt de SGP/Christenunie aan de oppositie in Schoonhoven om kleur te bekennen in de discussie over de samenwerking binnen de K5.

Ik vraag mij af waar deze fractie de afgelopen periode is geweest. Want de oppositie in Schoonhoven is al jaren duidelijk. Ik wil niet voor de andere partijen spreken, maar ik weet dat ook bij hen het belang van de Schoonhovenaren voor het belang van de macht gaat.
Dat de democratische controle belangrijker is dan zogenaamde zelfstandigheid.

Het PvdA programma is er duidelijk over: “Op dit moment wordt er gewerkt aan een andere samenwerking binnen de Krimpenerwaard. Als die niet leidt tot een betere controle en een beter bestuur van de samenwerkende Krimpenerwaardgemeenten zullen wij pleiten voor een fusie. Of zo u wilt herindeling. Een extra bestuurslaag wijzen wij af.”

Met name die laatste zin is in deze discussie belangrijk. Een zin die nog geen vier jaar geleden ook in het programma van de SGP/Christenunie stond. Een extra bestuurslaag betekent extra kosten en meer afstand tussen de bestuurders en de bevolking. Jammer dat de SGP/Christenunie zo kort van memorie is, jammer dat ze van de samenwerking een verkiezingspunt willen maken.

Terwijl de oppositie duidelijk is constateer ik een groot verschil tussen de programma’s van de coalitie en het handelen van hun eigen bestuurders. Waar de wethouders hun bedenkingen uiten in brieven aan de raad, proberen de coalitiepartijen nog voor de verkiezingen regelingen er door te drukken die de toekomst van de Krimpenerwaard gaan bepalen. Een toekomst waarbij goede dienstverlening aan de burgers niet gegarandeerd wordt en de medezeggenschap op afstand wordt gezet. Terwijl het zoveel beter kan.

zondag, januari 29, 2006

PS 

Op het weblog van de SGP/Christenunie is te lezen waarom die Krimpenerwaardraad zo'n slecht idee is. Als wij niet per direct instemmen met het oprichten van een gemeenschappelijke sociale dienst, krijgen we ook geen regionale brandweer. Hoezo,chantage? Hoezo, zeggenschap en controle?

zaterdag, januari 28, 2006

cruciaal 

Volgende week maandag kan wel eens een zeer cruciale dag zijn voor de samenwerking in Krimpenerwaard verband. Want dan beslist de commissie Middelen welke stukken er in een extra raadsvergadering op 16 februari besproken gaan worden.
De toekomstvisie en het werkplan zijn al in ons bezit. En met een aantal kanttekening op financieel en planmatig gebied komen we denk ik wel ver.

Wat nog ontbreekt zijn de plannen voor de uitvoering, voor de gemeenschappelijke regeling. We weten al wel de reactie van het college op deze stukken. En die zijn op zijn zachts gezegd niet optimistisch. Er zitten volgens het college nog teveel haken en ogen aan dit voorstel om het voldragen te laten zijn.
Als de commissie zichzelf en de raad serieus neemt agenderen ze de gemeenschappelijke regeling niet. En besluiten ze de raad voor te stellen om deze regeling te agenderen na de verkiezingen in maart. Zodat een nieuwe raad zelf kan besluiten over de bevoegdheden die ze over willen dragen. En het interim bestuur nog de gelegenheid krijgt om de plannen te verbeteren.

De houding van de coalitiepartijen CDA en Gemeentebelang is in deze bijzonder.
Volgen ze hun eigen wethouders?
Coalitiegenoot SGP/Christenunie speelt helmaal een vreemde rol. Daar waar fractievoorzitter Neven zich nog als een van de weinige ambassadeurs voor de Krimpenerwaardraad opwerpt, en met veel aplomb duidelijkheid van de oppositie eist, is diezelfde Neven vergeten dat in zijn eigen programma staat dat zijn partij tegen een extra bestuurslaag is. En dat is de Krimpenerwaardraad wel zeker, een extra bestuurslaag. Die er voor zorgt dat de politiek nog verder van de burger komt te staan en die het voor fractievoorzitters welhaast onmogelijk gaat maken nog iets anders te doen dan vergaderen, vergaderen, vergaderen. Tot zover het dualisme.

Feitelijk zie je dat de oude partijen die nog teren op de macht van het monisme, die niet gewend zijn dat wethouders hun macht te leen krijgen van de raad en niet zelf bezitten, dat die partijen voor de Krimpenerwaardraad zijn. Omdat daar het verdeel en heers spel nog gespeeld kan worden.
Maandag wordt duidelijk of de raad van Schoonhoven wel de macht aandurft en het voorstel durft uit te stellen. En wordt het ook duidelijk of de andere gemeenten in de Krimpenerwaard Schoonhoven die positie gunnen.
Is dat niet het geval, dan ligt de weg open om de commissaris te vragen de waard anders te gaan indelen. Op zo’n manier dat de gemeenschappelijke visie op een democratische en controleerbare wijze gestalte kan krijgen. En de band met de inwoners er een is die ergens over gaat.

vrijdag, januari 27, 2006

terugblik raad 

Soms lukken dingen. Zoals gisteren. Waar we de raad hebben weten te overtuigen dat je uitkeringsgerechtigden niet mag straffen omdat ze niet jouw collectieve ziektekostenverzekering afnemen. Dat zogenaamde tekortschietend besef gaan we goed regelen in de verordening WWB. Een vrije keuze dus. En daarmee hebben we de cliënten en de cliëntenraden raden een goede dienst bewezen,.
Maar door dit amendement is de regeling niet plotseling goed worden. We blijken de enige fractie te zijn die een verzekering van 52.000 euro voor een risico van 17.000 weggegooid geld vinden.

Verder hebben we een goede behandeling van twee andere voorstellen geclaimd: de Wet Voorziening Gehandicapten en de regeling die extra geld voor ouderen en gehandicapten voor hun hoge kosten regelt.
De laatste was zonder commissiebehandeling en cliëntenraad advies op de raadsagenda gezet. Daar hebben dus wat presidiumleden die tevens samenleving commissielid zijn, zitten slapen. En aangezien we deze twee voorstellen als geheel willen behandelen staan ze nu voor komende week woensdag op de rol.

Ik had de stemming over de raadsagenda op dit punt verloren, maar plotseling schoot Richard wakker. En kwam alles toch nog goed.

Of het nog goed komt met Huizinga weet ik niet. Hij heeft van ons nog 14 dagen om zijn beloftes na te komen. Anders is het wat ons betreft over en uit.

Voor de volhoudend lezers hieronder de tekst van de eerste termijn ziektekosten.

Tijdens de behandeling in de commissie heeft onze fractie bezwaar gemaakt tegen het voorliggende voorstel om een aantal redenen.

Een aantal van deze bezwaren staan nog steeds overeind. Ook na de beantwoording van een aantal – niet alle – van de vragen per memo van 19 januari van wethouder Huizinga.

Verontrustend is de mededeling aan het portefeuillehouders overleg, waarin staat dat er geen wijzingen op de voorgestelde regeling mogelijk zijn. M.a.w. de raad krijgt wederom een slikken of stikken voorstel.
En dat terwijl er al twee jaar geleden om een regeling gevraagd is. Twee jaar lang is er niets anders teruggekoppeld dan: ‘ze zijn er mee bezig’. En dan nu, op het laatste moment worden we gevraagd instemmen met een slecht voorstel. Zo slecht dat we het eigenlijk al direct weer op moeten zeggen en op zoek moeten gaan naar een beter aanbod. Als ik de woorden van de wethouder juist interpreteer.

Onze belangrijkste bezwaren:

Geld: Met deze regeling kopen we voor 56.000 euro een risico van 17.000 euro af. In zijn antwoord is de wethouder niet meer op deze redenering teruggekomen.

Rechtmatigheid:
De aanbieding van de aanvullende ziektekosten verzekering wordt gezien als alternatief voor het tekortschietend besef uit de WWB. Concreet: als je deze verzekering niet neemt, besef je onvoldoende dat je risico’s loopt en mag je geen aanspraak doen op de aanvullende bijstand. Ook al heb je wel een aanvullende verzekering, maar bij een ander. Ook hier geeft de notitie geen antwoord op. Ik heb inmiddels wel een antwoord.
Al in 1999 gaf de minister van SZW het volgende antwoord: Als belanghebbende is aangesloten bij een andere aanvullende verzekering, dan is dat niet aan te merken als tekortschietend besef en mag dat feit de verlening van de bijzondere bijstand niet in de weg staan.
Daarnaast wil ik verwijzen naar artikelen 3, lid 4 van de Awb en 4, 84, waarbij wordt aangegeven dat op beleid uitzonderingen gemaakt dienen te worden als dit onevenredig zou uitpakken. Waar hier sprake van is.

Voordeel uitkeringsgerechtigden:
Dat is er niet. Met het wegvallen van de druk (geen bijzondere bijstand als je je eigen verzekering houdt) is het voorliggende voorstel niet aantrekkelijk om over te stappen. In de redenatie van de wethouder ontbreekt namelijk het argument dat de ziektekosten verzekeringen hun bestaande klanten een vaste klanten korting aanbieden, die de collectieve korting benaderd op enkele dubbeltjes na.

Andere gemeenten bieden hun cliënten op zijn minst de 1 loket gedachte. Met een basis plus aanvullende verzekering tegen concurrerende tarieven (kosten cliënt) staat de gemeente garant voor de eigen bijdrages. Deze worden aan de ziektekosten verzekering op basis van declaratie verstrekt. De cliënt heeft geen risico’s en extra gedoe. Hiermee heeft bijvoorbeeld Dordrecht 40 – 50 % van zijn cliënten overgehaald om over te stappen. Overigens zonder gevolgen voor Dordrecht als dat minder zou zijn. Daarnaast zijn er ook gemeenten die uitvoeren wat wij twee jaar gelden al betoogd hebben. Basis voor de cliënt, aanvullend voor de gemeente.

En dan komt de valkuil:
De aanbieding geldt slechts bij voldoende animo uit de 11 gemeenten. Een voorstel dat geen voordelen biedt haalt deze doelstelling niet. Tijdens de cliëntenraad in Schoonhoven werd dat al duidelijk. En wat gebeurd er dan. Wie gaan dan de hoge premies betalen. De cliënten of de gemeente?


Voorzitter, kortom een slecht voorstel dat rammelt aan alle kanten.
Maar waarvan gezegd is dat we het niet mogen veranderen.
Ik neem dan aan dat we het niet hebben over onze eigen WWB verordening.

Zoals het voorstel er nu ligt zijn we tegen.

We willen eerst een motie indienen waarin we het college vragen op korte termijn aan te sluiten bij een wel aantrekkelijke regeling. Die uitgaat van een gratis aanvullende verzekering voor uitkeringsgerechtigden. Conform ons voorstel uit 2004. Of, als alternatief bij een regeling conform Gouda of Dordrecht, maar met een 1 loket gedachte. En financieel beter voor de gemeente. In ieder geval beter dan het huidige voorstel.

We hebben een amendement op het college voorstel indien onze motie geen meerderheid krijgt.
Dit amendement vraagt aanpassing van de verordening WWB, waarbij het tekortschietend besef nader wordt beschreven.
Want het kan niet zo zijn dat een uitkeringsgerechtigde, die tegen het advies van minister Hoogervorst in, toch een aanvullende verzekering afsluit, maar niet bij de door de gemeente gewenste, beschuldigd wordt van risicovol gedrag, van tekort schietend besef.

Vz,
Onze fractie heeft lang gesproken over nog een motie.

En die gaat over het handelen van wethouder Huizinga in deze zaak.
Onze fractie is van mening dat de wethouder tekort schiet in dit dossier.
In de commissie vergadering toonde hij onvoldoende kennis en ging hij uit van een ander voorstel dan dat er voor lag. En de vraag rijst of hij voorstel wel beoordeeld heeft.
Er is te lang gewacht met het voorstel, waardoor de democratische besluitvorming onder druk komt.
In de antwoord notitie gaat hij onvoldoende in de argumenten die in de commissie zijn gewisseld.

Maar daar komt nog iets bij.
We hebben met elkaar een actief informatieprotocol afgesproken. Met daarbij als bijlage helder benoemd dat we tijdig en juist over sociale zaken geïnformeerd worden.
Keer op keer vragen wij de wethouder om de verslagen van de portefeuille houders overleggen. Keer op keer wordt het toegezegd. Het is nog steeds niet toegezonden. Het gaat om openbare stukken die naar mijn informatie wel bij andere raden ter beschikking zijn gesteld. Wat staat er in dat wij het niet krijgen?
Bij de laatste commissievergadering hebben wij om een overzicht van de mandaten naar Nederlek gevraagd. Is toegezegd voor deze vergadering. Niet ontvangen. Wij vinden dat ons werk als fractie, als raadsleden, door de wethouder wordt gedwarsboomd.
De wethouder informeert ons niet tijdig en houdt zich niet aan afspraken.

De vraag is hoe lang wij dat nog laten gebeuren.
Voorzitter, niet lang meer.

Wij willen voor 15 februari een kopie van de notulen van de portefeuillehouders overleggen van 2004 en 2005. We willen voor 15 februari een overzicht van de verstrekte mandaten aan Nederlek.
Wij accepteren geen excuses meer.
Bij het negeren van dit dringende verzoek om het protocol na te leven en afspraken eindelijk eens na te komen zullen wij bij de eerst komende gelegenheid ons uitspreken over het vertrouwen in deze wethouder.

maandag, januari 23, 2006

Dubbele pech 

Als minister Pechtold met zijn kritiek op Den Haag probeert te zeggen dat ze daar meer volksvertegenwoordiger dan politicus moeten zijn, dan heeft hij wat mij betreft volledig gelijk.
En als zijn beschrijving van de mores van de ministerraad klopt, dan kan je je ook een voorstelling maken van de portefeuillehouders overleggen in K5 verband.

Maar waar de minister scheef gaat is in zijn voorstel voor de gekozen burgemeester. Als volksvertegenwoordiger moet hij inzien dat het weghalen van de benoeming uit de grondwet de meerderheid haalt. Maar het terug erin stoppen van een gekozen burgemeester in diezelfde grondwet is een heilloze weg. Daar haalt hij niet de vereiste meerderheden voor. En het is niet nodig voor het bereiken van zijn doel. Waarom dan toch doordrammen en zo je lot in handen van de PvdA leggen?
Ik zie alleen maar politieke motieven. En dan is Pechtold onderwerp van zijn eigen afschuw.
Dubbele pech, zou ik zeggen.

woensdag, januari 18, 2006

K5 fractieoverleg 

Gisteravond met partijgenoten uit de Krimpenerwaard over een aantal dossiers van gedachten gewisseld. En dan heb je het al snel 0ver Sociale Zaken en over de samenwerking.

Het was een open discussie, waarbij naast de vele overeenkomsten ook de verschillen zichtbaar werden.
Het is geen politiek geheim dat de fracties van Ouderkerk en Schoonhoven sneller voor een Krimpenerwaard gemeente zullen kiezen dan de andere fracties. Lees de verkiezingsprogramma’s er maar op na.
Maar ook werd duidelijk hoe de verschillende colleges opereren naar de Raad.
En waar ik al maanden vraag om de notulen van de portefeuillehouders overleggen zijn die voor mijn collega’s allang bij het oud papier terecht gekomen. Die krijgen ze gewoon keurig iedere keer.
Wat ook duidelijk werd is dat het wantrouwen – vaak op basis van onvoldoende of onjuiste informatie – niet door de beoogde samenwerking is afgenomen. En volgens mij was wantrouwen de oorzaak van het mislukken van het huidige model.

Waar ik na de vergadering nog over heb lopen piekeren is het feit dat ik in de nieuwe plannen de focus vooral op het bestuur zie. En dat niemand het heeft over de arme fractievoorzitters die straks dubbele vergaderingen moeten gaan draaien, en dubbel fractieoverleg. Die komen niet meer aan een duaal rondje door de stad lopen toe.
Over de inwoners hebben we het al helemaal niet meer. Die worden straks met kluiten het riet in gestuurd.
Roepen nu nog de wethouders regelmatig : “Daar gaan wij niet over…”, de raadsleden zullen die kreet ook snel eigen moeten maken.
En waar moet je als inwoner dan nog terecht?

Nou om een somber verhaal nog even goed te maken: het was wel weer een prima initiatief om elkaar te zien. En we gaan binnenkort met de fracties op werkbezoek. Later daarover meer.

vrijdag, januari 13, 2006

Tweede huis (en nog meer huisvesting) 

Hij is af. Het tweede huis voor mijn weblog. Er moet duidelijk nog een opleveringscontrole gedaan worden, maar toch.
Dit is het adres www.schoonhoven.pvda.nl

Veel ruimtes moeten nog gevuld worden. Maar onder standpunten staat ons programma.

Gisteravond op de jubileumavond van Gemeentebelang geweest. Een avond die in het teken stond van hun nieuwe programma en gepresenteerd werd door hun nieuwe (beoogd) fractievoorzitter. En gezien zijn achtergrond als voorzitter van de Alternatieve Woningstichting onthulde hij alvast het woningbouw beleid van zijn partij. Verrassend was de aanwezigheid van een project voor allochtone ouderen. Dan heeft de excursie naar Den Haag zin gehad. Goedkoop en duurder bouwen voor ouderen hadden we verwacht. Op een aandacht voor starters konden we alleen hopen.

Het blijft echter lastig om over dit soort zaken te praten als je er niet over gaat.
Want voor de starters was de oplossing dat Provesta hun goedkope woningvoorraad zou verkopen. Maar daar gaat de gemeente niet over.
Net zoals als het volbouwen van het Hofland. Want daar gaan we – gelukkig – ook niet over. (Gelukkig omdat dat het behoud betekent voor de groene long van de stand en de toegang van vele beesten en beestjes, al of niet gevederd en bevleugeld – naar het Park.)
Of over de vestigingsplaats van de Hap. Ook daar gaan wij niet over.
Als dit speerpunten gaan worden in de campagne kan de kiezer nog wel eens van een koude kermis thuiskomen. Want iets beloven over zaken waar geen invloed op kunt uitoefenen zal de kloof tussen burger en politiek vergroten, niet verkleinen vrees ik.

woensdag, januari 11, 2006

't Kan verkeren 

Al verteld dat de nieuwjaarsreceptie in het Arto geweldig was?
En dat kwam niet alleen door die mooie gift van mevrouw Wassenberg. Maar ook door de fantastische film-theater voorstelling die er getoond werd. Smaakt naar meer.

Gisteren bij de hoorzitting over het voorgenomen subsidiebeleid geweest. Binnenkort krijgt de raad een voorstel. Ik neem aan dat het huidige voorstel nog wel wat wijzigt. Of op zijn minst een wat betere toelichting krijgt.

We hebben een goed programma! En jullie krijgen het nog niet! Wat is er aan de hand. Binnenkort komt er een echte PvdA site met alle relevante informatie. Wij zijn er klaar voor. Alleen zijn er nog wat technische hobbels die genomen moeten worden. Nog even geduld.

Morgen viert ( of is het herdenkt?) Gemeentebelang het feit dat zij 12,5 jaar in de gemeentepolitiek zitten. Toch gek dat een actiepartij - een one issue partij – na 12,5 jaar meebesturen hun eigen probleem nog niet hebben opgelost. Je zou kunnen denken dat het pluche te goed aanvoelt. Als je het probleem hebt opgelost heb je jezelf overbodig gemaakt. Maar ik schat de Schoonhovenaren te slim in om daar in te trappen.
In de leefbare en lokale hoek is Gemeentebelang een vreemde eend in de bijt. Zeker nadat ik vandaag meneer Sorensen uit Rotterdam weer eens gehoord heb op de radio. Maar ook in de Krimpenerwaard onderscheidt Gemeentebelang zich meer en meer van de collega lokalen. Ben benieuwd wat hun programma er over gaat zeggen.

Het programma van Groen Links meldt wel dat ze tegen een extra bestuurslaag zijn, maar niet wat ze dan wel willen. (Helemaal doorscrollen tot onderaan op hun site, daar staat het.)

Kwam bij het opruimen van de week tegen dat vier jaar geleden de SGP/Christenunie als enige in hun programma meldde tegen de extra bestuurslaag te zijn. ’t Kan verkeren.

zondag, januari 08, 2006

recepties en vrijwilligers 

Donderdag nieuwjaarsreceptie in het Bastion. Voor een buitenstaander wat saai. Ik had het wel naar m’n zin, maar dat komt dan vooral door de contacten die je hebt. Moet sprankelender kunnen.

Zaterdag in hetzelfde Bastion het nieuwjaarsconcert van de Brassband Schoonhoven en Tavenu. Goed om te zien dat deze twee verenigingen zo goed samenwerken. En om te horen dat ze zo verschillend zijn en beide in hun categorie erg goed. Overigens waren dezelfde vrijwilligers van donderdag weer in touw. De inzet van de mensen van Tavenu verdiend veel respect. En let binnenkort op de actie van de Brassband als ze (geld voor) instrumenten voor Zuid Afrika gaan inzamelen!

Zondag – straks - de nieuwjaarsbijeenkomst van het theater. Ook hier weer een club van 100 vrijwilligers die de boel draaiende houden. De recepties zijn altijd weer verrassend. Ben benieuwd.

En om nog even bij de vrijwilligers te blijven. Binnenkort zal ik het Dienstencentrum gaan adviseren over de HACCP – zeg maar de al weer bijna oude nieuwe warenwet. Ik ben verantwoordelijk geweest voor het implementeren van die wet bij de ANWB. Nu hoop ik te kunnen vertellen hoe de vrijwilligers gewoon met hun goede kookwerk door kunnen gaan, zonder al te veel te investeren. Zodat we deze dienstverlening vrijwillig kunnen houden en niet moeten uitwijken naar professionele aanbieders met hogere kosten en dus een lagere frequentie voor de mee-etende ouderen.

En verder heb ik besloten nooit meer een belgenmop te vertellen (zo ik dat al deed.)
Hulde!

België vindt Nederlands vreemdelingenbeleid te streng

BRUSSEL - België vindt Nederland te streng voor zijn eigen allochtonen. De Belgische vicepremier Dewael meent dat Nederland zich daarbij niet houdt aan Europese afspraken.

‘Nederland is strenger voor zijn eigen onderdanen dan voor andere Europese burgers. Dat wil ik in België niet doen. Ik zal hierover mijn Nederlandse collega aanspreken op onze volgende Europese afspraak’, zei minister Dewael (Binnenlandse Zaken) zaterdag in de krant Gazet van Antwerpen.

woensdag, januari 04, 2006

Pfffff.... 

Ik zag op tegen vanavond. Omdat ik met woorden een dik stuk papier met berekeningen moest aanvechten. Het is in ieder geval gelukt om de fracties met andere ogen naar het stuk te laten kijken. En de wethouder te overtuigen van het feit dat zijn visie – een aanvullende verzekering voor uitkeringsgerechtigden – niet vertaald is in het stuk. Dat een aanvullende verzekering voor het risico van de gemeente voorgesteld wordt.
En dat het niet een echt alternatief voor de uitkeringsgerechtigden is.

Hou mijn vingers gekruist …….

Onderstaand mijn bijdrage;


In februari 2004 heeft onze fractie het initiatief genomen met het verzoek aan het college om te komen tot een aanvullende ziektekostenverzekering voor uitkeringsgerechtigden. In die tijd dus naast het ziekenfonds – wat nu de basispremie is – de aanvullende ziektekosten verzekering.
We schrijven nu januari 2006, bijna 2 jaar later, en dan ligt er eindelijk een voorstel.
Lijkt het.
Want het voorstel dat er ligt gaat er niet over om uitkeringsgerechtigden bij te staan, maar probeert mogelijke kosten voor de gemeente te beperken tot een beheersbaar – controleerbaar deel.

Het voorstel dat er ligt gaat er vanuit dat een uitkeringsgerechtigde zelf zijn basisverzekering en een aanvullende verzekering betaalt.
Kosten 80 euro plus 10,75 voor de eenvoudigste aanvullende verzekering.

De gemeente verzekert daarnaast extra de eigen risico’s voor nog eens 10,50 per maand. Risico’s die tot nu toe onder de bijzondere bijstand vielen en die aanzienlijk minder kosten dan de verzekeringspremie. Het verschil is ongeveer 450 keer 10,50 euro per maand (56.000 euro) tegenover bijna 17.000 euro werkelijke kosten. (en dan voornamelijk kosten van mensen die zich niet aanvullend bijverzekerd hadden). Het voordeel is wel dat de uitkeringsgerechtigden een korting op hun premie krijgen. Maar het blijft nog steeds ruim 90 euro. Met een maximale zorgtoeslag van 35 zien we dat er een verdubbeling van de kosten t.o.v. 2005 optreedt. Op deze manier gaat een alleenstaande uitkeringsgerechtigde er bijvoorbeeld 360 euro per jaar op achteruit.

Resumerend: de uitkeringsgerechtigden schieten er niets mee op, de gemeente gaat een risico van 17.000 euro afdekken met 56.000 euro.

Daarbij komt dat om de regeling “aantrekkelijk” te maken deze ook als norm beschouwt gaat worden.
Maar wat betekent dat in de praktijk? Dat als je om voor jou belangrijke redenen bij je huidige verzekering blijft, omdat deze bijvoorbeeld wel logopedie vergoed of met je eigen tandarts een goede regeling heeft, je geen bijzondere bijstand meer krijgt voor brillenglazen. Omdat de VGZ deze ruimhartiger vergoedt dan je huidige verzekering (In tegenstelling tot die logopedie en de tandarts).
Dat is geen keuze vrijheid meer, de basis van deze afschuwelijke stelselherziening, maar gedwongen winkelnering.
Sterker nog, als je geen aanvullende verzekering afsluit omdat je al van 70 euro per maand met vieren rond moet komen, weet de wethouder dan wat je krijgt?
Wij vragen ons af of het ministerie met deze regeling in kan stemmen. Is daar onderzoek naar gedaan?
Zo niet, dan doen wij dat.

Wij stellen voor om de gemeente de kosten van de aanvullende verzekering van de uitkeringsgerechtigden te laten betalen. Dat bedrag is 0,25 euro per maand per uitkeringsgerechtigde hoger dan het afdekken van het zogenaamde gemeentelijke risico. Maar komt dan wel geheel ten goede van de uitkeringsgerechtigde en sluit veel risico’s uit.

450 keer 10.75 keer 12 = 58.050 per jaar. Twee duizend meer dan het voorstel van het college. Maar wel met een correcte besteding van het budget bijzonder bijstand en minima. Wel als een echte inkomensondersteunde maatregel. En niet ter afdekking van gemeentelijke risico’s.

Verder spreken wij onze zorg uit over de klantvriendelijkheid van de gekozen zorgverzekeraar. Daarvoor verwijs ik u naar publicaties van de consumentenbond.
Ik wil graag weten op welke wijze u deze klantvriendelijkheid contractueel vast gaat leggen en gaat toetsen.

Tot slot wil onze fractie inzicht inde voorlichtingsinspanningen voor deze regeling, ook rekening houden met vluchtelingen en allochtone ouderen. Tevens vragen wij de inzet van het steunpunt ouderen en de thuiszorg in deze operatie.

Voorbereiding 

Het kerstreces was dit jaar te kort. Amper tijd gehad om de grote stapels papier van mijn bureau te sorteren en (voornamelijk) weg te gooien.
Het zou mooi zijn als we als raad eindelijk eens gebruik kunnen maken van een digitaal systeem. Zodat we zelf bepalen wat we afdrukken.

Inmiddels al wat werk verzet.
Maandag een extra overleg met de cliëntenraad over het voorstel van een aanvullende ziektekostenverzekering. Pas na de vergadering drong tot mij door dat het voorstel dat er ligt averechts uitwerkt voor de cliënten en de gemeente. Gisteravond zitten doorrekenen. En ik had gelijk. Hoop vanavond in de commissie de leden ervan te overtuigen.

Vanavond ook weer de Sociale Dienst op de agenda. Wat een drama. Gelukkig wordt dit onderwerp nu ook goed opgepikt in Krimpenerwaard verband. De PVDA fracties komen binnenkort bij elkaar om af te stemmen en ervaringen uit te wisselen.
In het dossier zit voldoende aanleiding om de beslissing over een gemeenschappelijke uitvoeringsregeling uit te stellen. Tot een goed beleidsplan, een doorwrochte begroting, duidelijke verantwoordelijkheden en dus tot na de verkiezingen.

Na de vergadering zal ik mijn bijdragen op het web zetten.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?