<$BlogRSDUrl$>

donderdag, oktober 27, 2005

Maat nemen of maat houden 

Ik reageer niet zoveel op weblogs van collega politici of raadsleden. Maar vandaag dan maar de uitzondering. In zijn weblog schrijft Pieter Neven over de opening van het onderkomen van de medewerkers van de Buitendienst. En in de zijlijn maakt hij de opmerking over het ontbreken van de andere raadsleden, behalve raadslid Woning.

Ik vind dat jammer. Het was dezelfde Neven die kwaad was tijdens een raadsvergadering op Groen Links toen de fractievoorzitter de aanwezigheid tijdens raadsvergadering ter discussie stelde. Daar gaat hij niet over. En terechte kwaadheid overigens.
Maar de SGP voorman denkt wel over de agenda van andere raadsleden te mogen oordelen. Hij vergeet daarbij dat hij niet de maat der dingen is. Ik maak mijn eigen afwegingen. En koos dus gisteren voor de bijeenkomst van de cliëntenraad. Met nog twee andere collega raadsleden. Die nog trouwere bezoekers zijn dan ik overigens. De SGP/CU fractie heb ik nog nooit gezien tijdens die bijeenkomsten. Maar dat is hun keuze.
Net zo goed als ik vandaag tot laat afspraken op mijn werk had. Afspraken die al stonden voordat de redelijke late uitnodiging voor de opening van de buitendienst kwam. Op een tijdstip dat mensen die buiten Schoonhoven werken, of niet bij het onderwijs zitten of met pensioen zijn, lastig tijd voor vrij kunnen maken.

Misschien tijd voor een bijbelspreuk?
Ende wat siet gy den splinter die in de ooge uwes broeders is, maar den balck die in uwe ooge is en merckt gy niet?

woensdag, oktober 26, 2005

Goed en slecht 

Net terug van een vergadering bij de cliëntenraad.
Was het nou een goede bijeenkomst (grote opkomst) of een slechte? (er was weinig terugkoppeling van de beloftes uit de vorige)
Er was slecht nieuws: veel fouten in reïntegratietrajecten met persoonlijke gevolgen.
Er was goed nieuws: iemand na 39 jaar aan het werk (!)
Er was goed nieuws: 82 procent van de cliënten was tevreden.
Er was slecht nieuws: 12 procent van de cliënten is ontevreden.
Het goede nieuws: er komt een aanvullende ziektekostenverzekering
Het slechte nieuws: dit heeft twee jaar moeten duren.

Laat ik positief afsluiten:
Petje af voor de stadhuismedewerker die op de fiets stapt om een hoog bejaarde vrouw een paspoortaanvraag te laten ondertekenen.

zaterdag, oktober 22, 2005

Burgemeester 

Waarschijnlijk is Schoonhoven de eerstvolgende gemeente die in aanmerking komt voor de benoeming van een burgemeester. Dus het is logisch dat ik de discussie in de provincie met meer dan gewone belangstelling volg.

Mag de commissaris overal maar tijdelijke burgemeesters benoemen in afwachting van eventuele stappen richting gemeentelijke herindelingen?

De discussie is aangezwengeld door PvdA fractielid Baruch. Jammer dat die dan niet even zijn oren in de provincie zelf te luisteren legt.

Ik ben namelijk wel blij met de tijdelijke burgemeesters. Dat voorkomt dat de discussie over vergaande samenwerking vertroebeld wordt door de angst om je baan te verliezen. En dat daarmee eigen belang in het spel komt, voor het belang van de inwoners van je stad.
Als je onder aanvoering van een tijdelijke toch beskluit voor enige mate van zelfstandigheid is dat een zuiver besluit. Net zo goed als het samenvoegen geen baantjesjagerij is. Mijn voorwaarde is wel dat het over een vooraf afgesproken periode gaat die lang genoeg is om de tijdelijke burgemeester het gezag en de invloed te geven om het proces goed te leiden. Zeg zo’n 2 jaar.

Hieronder het bericht van Binnenlands bestuur:

Staten leggen Franssen aan banden (20/10/2005)
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de vrijheid van commissaris van de Koningin Jan Franssen om naar keuze waarnemend burgemeesters te benoemen aan banden gelegd.
In de laatste Statenvergadering van Zuid-Holland kreeg Jan Franssen een breed gedragen motie aan zijn broek. De motie draagt Franssen op om ‘minder waarnemend burgemeesters te benoemen’. Alleen als er sprake is van gemeentelijke herindeling óf als de gemeenteraad er zelf om vraagt mag een waarnemend burgemeester worden benoemd. In andere gevallen moet de vacature worden opengesteld voor een kroonbenoemde burgemeester, zo luidde de strekking van de motie die de PvdA, VVD en CDA indienden en die door Provinciale Staten werd overgenomen.
Om procedurele redenen was de motie gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Dat kreeg de opdracht mee commissaris Jan Franssen voortaan op deze wijze te adviseren over de benoeming van waarnemend burgemeesters. Als GS hiervan afwijken, zijn zij verplicht Provinciale Staten daarover onmiddellijk te informeren.
Met de motie willen de Statenfracties paal en perk stellen aan de ‘herindelingsagenda’ van commissaris Franssen. Aanleiding vormden twee gevallen (Rijnwoude en Zevenhuizen-Moerkapelle) waar een waarnemend burgemeester is benoemd terwijl de gemeenteraden de voorkeur hadden voor een kroonbenoemde burgemeester. Zuid-Holland is de provincie met de meeste (99) gemeenten.

vrijdag, oktober 21, 2005

Heel erg 

PvdA diep geschokt en verdrietig door overlijden Karin Adelmund

Tot ons grote verdriet is afgelopen nacht onverwacht aan een hartstilstand overleden onze collega en vriendin Karin Adelmund. Zij was 56 jaar. Karin Adelmund laat haar man en twee kinderen achter.

Karin Adelmund werd op 17 mei 1994 lid van de Tweede Kamer. Van februari 1997 tot augustus 1998 was zij voorzitter van de Partij van de Arbeid. In 1998 werd Karin Adelmund staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, belast met basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Zij keerde op 23 mei 2002 terug in de Tweede Kamer, alwaar zij zich onder meer bezig hield met het Grotestedenbeleid, Arbeidsmigratie, Allochtonen en illegalen op de arbeidsmarkt. Tevens was zij voorzitter van de Vaste Kamercommissie Integratie.

De Partij van de Arbeid is diep geschokt en intens verdrietig door het overlijden van Karin, wij zullen haar heel erg missen.

Karin was een bevlogen en authentieke sociaal-democraat. Zij stond steeds op de barricade als zij meende dat er mensen onrecht werd aangedaan. Door al haar werkzaamheden binnen de Partij van de Arbeid is zij op cruciale momenten van grote betekenis is geweest voor onze partij.
We wensen haar man Folkert en de kinderen heel veel sterkte bij het dragen van dit enorme verlies.

Ruud Koole
Wouter Bos
Partijvoorzitter
Voorzitter Tweede-Kamerfractie


Dag mooi goed mens........

donderdag, oktober 13, 2005

Resultaat 

De oogst van een avondje in de commissie Samenleving vergaderen:

1. De toezegging van de wethouder dat er in de begroting geen bezuiniging wordt opgenomen voor de Wet Voorziening Gehandicapten. Het voorstel voor aanpassing is teruggetrokken. Het budget is aangepast aan de realiteit van de verstrekkingen.
2. De nota Jongerenbeleid komt na drie jaar !!! uit de la. Wethouder Deerenberg komt met een memo over de stand van zaken en de vervolgacties.
3. Samen met het CDA komt er een motie om de bezuinigen op de Schoolbegeleiding terug te draaien. Met de steun van Groen Links gaat dit lukken.
4. Wethouder Deerenberg gaat in overleg met Jeugd en Jongerenwerk om te bezien of een deel van het minderhedenbudget ingezet kan worden om Dunya een extra impuls te geven.
5. Er komt een overzicht van de incidenteel verstrekte subsidies (Kunnen we naar aanleiding daarvan eens vragen waarom de christelijke tentdagen 2000 euro subsidie krijgen en het islamitische jaarplan van Het rechte pad 1000 euro)
6. Er gaat actief voorlichting gegeven worden over de regeling dat mantelzorgers en vrijwilligers tijdelijk een beroep kunnen doen op kinderopvang.
7. Er komt eindelijk een vervolg ophet accommodatiebeleid gepresenteerd.
8. Samen met het CDA om een goed overzicht gevraagd over de stand van zaken WWB. Benieuwd of ik die krijg voor de begrotingsraad
9. Steun van SGP/Christenunie om te komen tot een cultuurbeleid.

Jammer, net geen tien punten. Maar ja voor twee uurtjes vergaderen een goede oogst.

maandag, oktober 10, 2005

ranzig 

Kan iemand de omroepen verbieden de minister van discriminatie onder het eten uit te zenden? Daar word ik nou onpasselijk van. Dat zou in ieder geval nog een zinnige uitkomst zijn van de totaal onzinnige omroepdiscussie. Als er ergens de zinsnede geldt ‘van welk probleem is dit de oplossing? ‘is het dit debat wel. ER ZIT EEN KNOP OP !

De bovenbedoelde minister van separatie had nog een leuke veeg uit de pan voor de betrokken onderwijzers. Zie eerder weblog - Ze moeten uitleggen waarom er uitgezet wordt, in plaats van uit te leggen dat er internationale rechten van het kind zijn. Hoe durven ze. Straks gaan die asielzoekers nog geloven dat Nederland zich aan de internationale verdragen gaat houden. Valse Hoop ! Zolang dit normloze waardeloze stelletje er nog zit.

zaterdag, oktober 08, 2005

Wijs Onderwijs 

Onderwijs in de bres voor asielzoekerskinderen

SPIJKENISSE (ANP) - De overheid moet kinderen van asielzoekers niet meer tijdens het schooljaar van school halen om hen het land uit te zetten. Die oproep doet een groep mensen uit het onderwijs in een manifest.
Een van de initiatiefnemers, voormalig ChristenUnie-lijsttrekker Kars Veling, heeft dit vrijdag meegedeeld. Veling is directeur van het Johan de Witt College in Den Haag.De actiegroep heeft het manifest ter ondertekening naar alle scholen gestuurd. Te zijner tijd wil ze het aanbieden aan de Vaste Kamercommissies voor Onderwijs en Justitie.
De initiatiefnemers spreken van schending van de rechten van het kind. Tijdens het vorige schooljaar zijn volgens hen tientallen kinderen van asielzoekers ,,opgepakt en weggevoerd''. Ze vinden dat asielzoekerskinderen in ieder geval het schooljaar op hun school moeten kunnen afmaken.

Ernstige gevolgen

Mensenrechtenorganisaties en vertrouwensartsen waarschuwen volgens de onderwijsmensen voor de ernstige gevolgen van het uitzetbeleid voor de asielzoekerskinderen die van school worden gehaald.

,,Het onderwijs kan niet langer zwijgend toezien. Op Nederlandse bodem verblijvende kinderen hebben recht op onderwijs en zorg. Het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind gaat boven het Nederlandse asielbeleid. In hechtenis nemen van kinderen, of hoe het ook genoemd mag worden, is het schenden van een grondrecht.''

donderdag, oktober 06, 2005

Is-ie-weer 

Beetje vervelend ziek geweest de afgelopen periode. Het is nog niet helemaal goed, maar ik functioneer weer.
Tijd om even bij te praten.

Laat ik met gisteren beginnen. Dat politiek inspirerend kan zijn bleek uit de bijeenkomst die we had met de PVDA kandidaten voor de kieslijst en een aantal belangstellenden. Een avond lang op creatieve manier Schoonhoven en onze doelstellingen onder de loep genomen. De bouwstenen voor het verkiezingsmanifest zijn nu klaar. Ik besef goed wat voor rijkdom het is dat we met zoveel goede kandidaten zijn. Andere afdelingen hebben het een stuk lastiger.

Maandag hebben we als fractie eerst politiek overleg gehad met de besturen over de route naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna nog de vergaderingen voor volgende week doorgesproken. Drie commissies die in het teken staan van de begroting en de raadsvergadering.

De begroting slokte toch wel wat tijd op in het weekeinde. Ik moest niet alleen lezen wat er stond, maar ook proberen uit te vinden wat er niet stond. En dan merk je dat er wel wat onderwerpen stil van de politieke agenda zijn verdwenen. Het lijkt erop overigens wel op dat we als fractie eindelijk gelijk krijgen als het om het totaal beeld gaat. De lasten hoeven niet omhoog, er is voldoende weerstand.

Het is maar goed dat het lokaal nog leuk is, want landelijk wordt er toch wel echt een zooitje van gemaakt. Als ik zie wat er over mijn bejaarde moeder wordt uitgestort aan onbegrijpelijke berichten en onduidelijke formulieren dan wordt mijn beeld van een losgeslagen regering toch wel sterk bevestigd. Nu moet ze weer voor haar fiets met hulpaccu een kentekenbewijs gaan aanvragen. Kassa! Legitimatiebewijs laten zien – heeft ze net nieuw– en een uittreksel! (moet ze weer aanvragen) . Voeg de onzekerheid huursubsidie en ziektekosten toe en praat dan maar eens uit haar hoofd dat ze gewoon moet blijven eten en niet hoeft te bezuinigen op het karige inkomen dat ze heeft. En als regering maar blijven uitleggen dat het goed voor je is.

Minister Dekker stelt haar fijne collega Verdonk voor als kandidaat lijsttrekker van de VVD. Tuurlijk. Krijgen alle rijksambtenaren een zwijgplicht tegenover pers en onderzoekscommissie. Worden alle besluiten in het geniep genomen en worden alle mensen met kritiek het land uit gezet. Komt ze nog vaker in het nieuws. En word ik nog vaker misselijk. (Ik schijn niet de enige te zijn die echt onpasselijk wordt van haar)

Het rommelt behoorlijk bij de VVD. Van Aartsen moet landelijk alle zeilen bijzetten om zijn positie veilig te stellen. De toestand in Gouda is bekend en ook over de afdeling Schoonhoven doen de wildste verhalen de ronde. Er schijnt een richtingenstrijd aan de gang te zijn die de afdeling splijt. Het is jammer dat dan meestal de goede hun biezen pakken.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?