<$BlogRSDUrl$>

woensdag, juni 29, 2005

Wow, druk, nog even... 

Erg druk de laatste dagen. Gisteravond fractievergadering bij mij thuis. Gezellig vooral. Een goed op elkaar ingespeeld team. Tijd over om nog van de avondrust te genieten.
Vanavond aandeelhoudersvergadering van het veerbedrijf. Als raadslid ben je dat automatisch. Niet mijn favoriete vergadering.
Vandaag, vandaar de drukte, ook mijn laatste dag voor de vakantie. Morgenavond nog raadsvergadering en dan vier weken niets. Pffff

donderdag, juni 23, 2005

preken 

1. Op dit moment het spoeddebat in de Tweede Kamer over het fout voorlichten door Verdonk inzake Congo. Voor zover duidelijk houden de coalitiepartijen het vooralsnog bij mooie praatjes. Ben benieuwd wat ze gaan doen als het er op aan komt. Wiens brood met eet, wiens woord men preekt. Een gevallen minister kan crisis betekenen, dat kan de val van Balkenende 2 betekenen en nieuwe verkiezingen betekenen voor minstens 20 coalite kamerleden einde oefening.
2. Bij de herdenking van de slavernij zitten ze niet te wachten op een preek van Verdonk. Er gaan steeds meer protest stemmen op. Lees hier het verhaal.
3.Vandaag maar weer eens gekeken op het SGP weblog. Twee dingen vielen mij op. De site heeft een hoog onkruid gehalte. De stad moet er vooral netjes uitzien. Natuurlijk. Erg belangrijk. Maar wat ook opviel is dat er geen verwijzing naar mijn weblog op staat. En dat bevestigt wel mijn preken voor eigen parochie gevoel dat mij bekruipt bij de SGP. Maar daar ik best mee leven. Zolang die parochie maar doet wat alle andere parochies doen: langzaam kleiner worden.

woensdag, juni 22, 2005

Vakantieplannen 

Wie weet een plein waar we met veel mensen kunnen demonstreren en kamperen tot dat de regering aftreedt? Tenslotte is het de wens van de meerderheid van het volk en in Oost Europa lukt het!

Het is ook nog voor een goed doel: je redt WAO-ers, asielzoekers, hulpbehoevende ouderen, Europa, huurders, huisartsen, het milieu en onze geloofwaardigheid.

dinsdag, juni 21, 2005

De leugen regeert 

Netwerk vanavond, EO bijdrage. Hoe lang mag ze nog doorgaan?
Hier ging het over:

De Congolese autoriteiten krijgen Nederlandse overheidsdocumenten in handen, met daarin vertrouwelijke informatie over uitgeprocedeerde Congolezen. Dit blijkt uit onderzoek van Netwerk in Congo. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken ontkende bij een kamerdebat in februari nog stellig dat dergelijke informatie aan de Congolese overheid verstrekt wordt.
Het gaat om documenten waaruit duidelijk wordt dat de uitgeprocedeerde Congolezen asiel hadden aangevraagd in Nederland.
Netwerk is in het bezit van documenten afkomstig uit de archieven van de DGM, de Congolese immigratiedienst. Het gaat onder meer om interne werkdocumenten van de Marechaussee. De documenten hebben betrekking op uitgeprocedeerde Congolezen uit Nederland.
In de aangetroffen gevallen staat daarin steeds hun achtergrond als asielzoeker vermeld. In één geval werd een rechterlijke uitspraak gevonden van een Congolees die nog in Nederland verblijft. Hierin wordt melding gemaakt van zijn afgewezen asielverzoek en de problemen die hij naar eigen zeggen heeft gehad in Congo.

Minister Verdonk heeft de Tweede Kamer verschillende keren verzekerd dat nooit aan de Congolese autoriteiten wordt gemeld dat de teruggestuurde Congolezen uitgeprocedeerde asielzoekers zijn. De UNHCR en verschillende mensenrechtenorganisaties hebben erop gewezen dat teruggestuurde Congolezen een groot risico lopen op gevangenschap, afpersing of mishandeling als bij de Congolese autoriteiten bekend is dat het om afgewezen asielzoekers gaat
Teruggestuurde Congolezen worden op het vliegveld van Kinshasa opgewacht door medewerkers van de DGM en van de ANR, een veiligheidsdienst die nauw samenwerkt met de DGM. Medewerkers van deze diensten, die anoniem wensen te blijven, erkennen dat de uit Nederland weggestuurde Congolezen slecht behandeld worden: “De mensen die uit Nederland worden teruggestuurd, die worden hier echt mishandeld.”

maandag, juni 20, 2005

Vluchtelingendag 

Stel je bent vrouw. En je leven lang ben je gekleineerd door mannen met snorren. En je vlucht. En de eerste mens die je tegenkomt is een man met een snor in uniform. Wat zeg je dan: ik ben achtervolgt door mannen met snorren en daarom zoek ik asiel? Of kijk je niets begrijpend naar de man in kwestie en hou je je mond. In de hoop op betere tijden.

Stel je bent homo en je woont in Iran. En je weet dat homo’s óf door de overheid worden achtervolgd óf door hun dorpsgenoten worden gemarteld en gedood. En je vlucht. En de eerste mens die je tegenkomt is een man in uniform. Wat zeg je dan: ik ben homo en daarom zoek ik asiel? Of kijk je niets begrijpend naar de man in kwestie en hou je je mond. In de hoop op betere tijden.

De betere tijden kun je in Nederland vergeten. Weer wordt een homo teruggestuurd naar Iran. Een zekere dood tegemoet. Met twee misdaden op zijn geweten: Homo zijn en dat niet direct durven te vertellen.

Tot zover de Nederlandse beschaving. Vandaag is het de dag van de vluchtelingen. Lubbers is van het CDA. Van Aerdenne is van het CDA. Bestuurders van vluchtelingenwerk zijn van het CDA. Een wethouder met een ontwikkelingsverleden is van het CDA. Het CDA heeft macht. Maar laat machteloos toe dat VVD bewindslieden onschuldige weerloze mensen in naam van Balkenende 2 ons land worden uitgedonderd. Naar wat? Ik durf het niet te zeggen.

Lees hier het bericht uit Wageningen:

Op dinsdag 14 juni 2005 hebben COA, IND en Vreemdelingendienst een laatste ´terugkeergesprek´ gehouden met de bijna 8 jaar in Wageningen wonende vluchteling A. Deze homoseksuele man moet naar Iran. In Iran staat de doodstraf op homoseksuele handelingen, een straf die daar nog regelmatig toegepast wordt.
Behalve door justitie lopen homo´s in streng islamitische landen als Iran ook de kans door losse groepen bedreigd of gedood te worden. Homo´s worden verder regelmatig het slachtoffer van eerwraak, om de naam van de familie zuiver te houden.Veel asielverzoeken van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen worden afgewezen. Ondermeer omdat de informatie in de ambtsberichten van Buitenlandse Zaken de feitelijke situatie in het land van herkomst niet goed weergeeft. Maar ook omdat de asielzoeker uit schaamte, vanwege traumatische ervaringen met autoriteiten uit het eigen land of uit wantrouwen tegenover de tolk niet onmiddellijk zijn of haar seksuele gerichtheid noemt als vluchtreden, terwijl dat nu wettelijk wel verplicht is. Deze Wageningse man heeft net als zoveel homoseksuelen, in eerste instantie aan de IND niet durven vertellen dat hij homo is. De IND zei deze man 23 juni naar het Vertrekcentrum in Vught te sturen. Daar zou maximaal 12 weken worden geprobeerd hem te bewegen reispapieren te verkrijgen voor een ´vrijwillige terugkeer´. Deze man kan echter niet naar Iran. Nu blijkt echter dat tegelijkertijd een zogenaamd ´pilotproject Iran´ loopt waarmee wel gedwongen kan worden uitgezet naar Iran. In het kader van dit gedwongen terugkeerproject is hij vanmorgen opgepakt en naar Zestienhoven gebracht.We vinden het onbegrijpelijk dat homoseksualiteit nauwelijks als vluchtgrond erkend wordt en homoseksuele vluchtelingen dus de illegaliteit in worden gedreven. Of - nog erger- dat mensen worden teruggestuurd naar landen waar ze hun leven niet zeker zijn.


vrijdag, juni 17, 2005

WMO 

Even tussendoor thuis en de enveloppe met raadstukken doorgenomen. Vreemd genoeg staat de kaderstelling WMO op de agenda. Terwijl de wethouder publiceert dat de kaderstelling uitgesteld wordt. Zeer terecht overigens en in onze lijn.

Hieronder een grote lap tekst van Gerdi Verbeet. Die als de prijs voor de het meest razende en minst slapende kamerlid bestond, hoge ogen zou gooien. Ik druk het manifest volledig af omdat het zo goed verwoord wat ik de afgelopen periode aan standpunten en inzichten heb opgedaan. En het bewijst voor mij ook maar weer eens dat ik bij de goede club zit.


Samen wonen, werken, leven en zorgen
PvdA uitgangspunten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1. De PvdA kiest voor een brede wet ter versterking van maatschappelijke participatie. Dus geen ‘WVG-plus’ en ook niet louter een vangnet voor de allerzwaksten. We kiezen voor een WMO die op gelijkwaardige basis zowel individuele verstrekkingen als collectieve voorzieningen omvat. De WMO is er voor iedereen: jong en oud, rijk en arm. Niemand wordt uitgesloten van participatie.
2. Burgers moeten beter worden van WMO. Het is geen bezuinigingsoperatie. Daarom moet het burgers volstrekt helder zijn op welke zorg en welzijnsdiensten ze kunnen rekenen en waar ze terecht kunnen. Niemand mag last krijgen van de resterende ‘schotten’ tussen de AWBZ, Zorgverzekeringswet en WMO. Burgers beschikken straks over één loket waar ze met al hun vragen terecht kunnen. De behoeften en de wensen van de cliënt moeten in de WMO centraal staan. De mogelijkheid waarbij cliënten ‘vouchers’ krijgen waarmee zij terecht kunnen bij verschillende aanbieders, moet in dit kader serieus worden onderzocht.
3. Thuiszorg geven aan ouderen is meer dan poetsen. De kwaliteit van voorzieningen moet in de wet gewaarborgd zijn. Gemeentebesturen moeten hier strikt de hand aan houden.
4. De PvdA vindt dat naast de kwaliteit van het werk ook de werkgelegenheid in de WMO behouden moet blijven, bijvoorbeeld in de thuiszorg waar vooral veel herintredende vrouwen werken die nu eindelijk ook zelf pensioen kunnen opbouwen. Gemeenten moeten de mogelijkheden die de Wet Werk en Bijstand biedt optimaal benutten en daarbij proberen de markt van persoonlijke dienstverlening te versterken.
5. Burgers hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid voor hun maatschappelijke participatie en hun welzijn en gezondheid. Maar daarmee ben je er niet. De door Balkenende c.s. veelgepredikte ‘civil society’ komt niet vanzelf tot stand. De overheid heeft de taak zodanige omstandigheden te realiseren dat mensen hun verantwoordelijkheid ook echt kunnen nemen en dat de maatschappelijke samenhang ook echt wordt versterkt. Niet afbreken, maar versterken van het (lokale) verenigingsleven, bijvoorbeeld in de sport. Niet sluiten, maar verbeteren van essentiële voorzieningen als postkantoren, banken en bankjes, ook in kleine kernen op het platteland en in buurten in de grote stad.
6. De PvdA vindt dat de WMO moet worden aangegrepen om de sociale infrastructuur met inzet van het welzijnswerk fundamenteel te versterken. Het welzijnswerk wordt nu op veel plaatsen onvoldoende benut voor het versterken van de sociale cohesie in wijken en buurten. Niet zelden is het de sluitpost op de begroting. Vaak is onduidelijk wat er met het geld gebeurt. Welzijn heeft een slecht imago. Het heet ‘soft’ te zijn, terwijl het in werkelijkheid keihard is: het gaat om de kwaliteit van het bestaan! Welzijn (in de vorm van bijvoorbeeld ouderenadvisering, maaltijdvoorziening en activiteitenbegeleiding) heeft bovendien een aanzienlijke preventieve werking op het beroep op (veel zwaardere en duurdere) zorg.
7. De WMO mag niet leiden tot overbelasting van mantelzorgers. Integendeel: er moet meer worden geïnvesteerd in ondersteuning van mantelzorgers. Vrouwen moeten zich niet door de WMO gedwongen voelen minder te gaan werken en wellicht hun economische zelfstandigheid op te geven.
8. De PvdA kiest voor een solidair stelsel. Het draagkrachtprincipe moet wat ons betreft integraal op de WMO van toepassing worden verklaard. Mensen betalen in principe mee de voorzieningen waarvan ze gebruik maken. Dat stimuleert ook de kwaliteit van de diensten en voorzieningen. De overheid springt bij als mensen het niet kunnen betalen; we sluiten immers niemand buiten! Veel burgers hebben weliswaar hulp nodig, maar een groeiende groep kan en wil hier best voor betalen. Dit vereist een mentaliteits- en cultuurverandering, maar deze zal uiteindelijk de samenleving als geheel versterken. Er wordt daarom een inkomenstoets en een vermogenstoets ingevoerd in de WMO.
9. De WMO moet dicht bij burgers staan. Daarom krijgt de gemeente een spilfunctie. Dit kan echter alleen als de gemeente voldoende geld en voldoende bevoegdheden krijgt. Demografische ontwikkelingen moeten een onverkort effect op het beschikbare budget hebben. Het geld wordt ‘geoormerkt’voor de WMO, zodat duidelijk is waar welk geld aan wordt uitgegeven. Gemeenten worden regisseur in de WMO, maar moeten die regisseursrol natuurlijk wel waar kunnen maken. De gemeenten moet bijvoorbeeld weer iets te zeggen krijgen over het beleid van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Dat doen zij zo veel mogelijk in nauwe samenwerking met deze maatschappelijke ondernemingen, maar als het nodig is treden ze sturend op.
10. De WMO moet doorzichtig en democratisch zijn. De door de bevolking gekozen gemeenteraden bieden hiervoor de beste garantie. Ook daarom is het nodig dat gemeentebesturen richtinggevend kunnen zijn ten opzichte van niet democratisch gekozen, uitvoerende organisaties. Samenwerkingsverbanden tussen (kleinere gemeenten) zijn prima, maar ook dan moet de democratische controle optimaal zijn. Ook de Tweede Kamer moet natuurlijk zicht houden op de WMO, zodat zij de regering op haar verantwoordelijkheid kan aanspreken. Daarom moet het kabinet jaarlijks een Jaarbeeld WMO naar de Kamer sturen, als evenknie van het al bestaande Jaarbeeld Zorg.
11. De PvdA wil dat gemeenten een wettelijk verankerde zorgplicht krijgen voor zowel individuele als collectieve voorzieningen. Deze zorgplicht moet worden uitgewerkt in gemeentelijke verordeningen. Zo weten burgers waar ze op moeten kunnen rekenen en waarop ze zich kunnen beroepen als de geboden voorzieningen niet naar wens zijn.
12. Burgers moeten ook in de WMO de keuze houden tussen zorg het Persoons Gebonden Budget (PGB) en zorg in natura. Alleen dan kan er sprake zijn van werkelijke vraagsturing.
13. Een decentrale wettelijke regeling vereist sterke inspraak door cliënten(organisaties), ook op gemeentelijk niveau. Deze inspraak moet in de wet worden verankerd, bijvoorbeeld in de vorm van verplichte advisering door een brede cliëntenraad over de WMO-visie en aanpak aan de gemeenteraad. De overheid moet wat betreft de PvdA een zodanige infrastructuur scheppen, dat cliëntenparticipatie optimaal tot zijn recht kan komen. Hiervoor is zowel een eenmalig beginbudget als structurele financiering noodzakelijk. Gemeenten worden verplicht tevredenheidsonderzoeken onder de bevolking uit te voeren.
14. Voor een goede en gedegen invoering is voldoende geld nodig. De kosten gaan voor de baat uit. Er komt daarom een startkapitaal voor de invoering, dat wordt bekostigd uit de besparingen in de AWBZ.
15. Als de WMO wordt ingevoerd, moet dat zorgvuldig gebeuren en op een zo groot mogelijke draagvlak kunnen rekenen. Daarnaast is de WMO van zo’n groot belang voor de lokale politiek, dat het wenselijk is de WMO inzet te maken van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en de daarop volgende collegeonderhandelingen. Daarom vindt de PvdA dat de WMO pas op zijn vroegst op 1 januari 2007 moet worden ingevoerd.

Den Haag, juni 2005, Gerdi Verbeet


donderdag, juni 16, 2005

Klantgericht werken 

Citaten uit de notulen van de Cliëntenraad:

...Er bestaat onduidelijkheid over het tijdstip van het storten van de uitkering. Soms eerder, soms later. Cliënten komen hierdoor soms in financiële moeilijkheden...

...Er is bij Sociale Zaken een systeem aangeschaft wat nog niet optimaal werkt…. De cliëntenraad eist dat de volgende betaling op tijd zal zijn ….

...De telefonische bereikbaarheid van de sociale dienst is een probleem. Of men is in gesprek of men is niet aanwezig...

...De inloopspreekuren zullen in plaats van alle werkdagen verminderd worden naar 3 werkdagen per week. De gesprekken zullen per cliënt maximaal 10 minuten duren...

Bovenstaande citaten zijn een voorbeeld van:
- de manier waarop het huidige college invulling geeft aan het klantgericht werken.
- de manier waarop het college inhoud geeft aan de samenwerking in K5 verband
- de manier waarop het college communiceert met de raad.

N>B> Het vasthouden van de spreekuren was een voorwaarde voor de overgang van Sociale Zaken naar Nederlek. Maar de wethouder zal vast wel weer een excuusje hebben!

dinsdag, juni 14, 2005

Armoede 

Er is een goede stap genomen in het bestrijden van de armoede en honger door het kwijtschelden van de schulden aan de arme landen. Toch lost dit nog niet alles op. Er ontbreken landen op het lijstje en de besparingen die er zijn op de aflossingen zijn nog niet voldoende om alles aan te pakken.

Het is daarom geen slecht idee om ook als individu of als gemeente te investeren in de relatie met ontwikkelingslanden. Schoonhoven doet dat al met Schoonhoven helpt. Een vrijwilligersorganisatie die projecten aanbied. Maar hoe goed dit initiatief ook is, ik steun het van harte, het gaat wel uit van een ontwikkelingsrelatie. Wij doen wat voor hun.

Terwijl de sleutel van de oplossing in hun eigen hand ligt. In de vrouwenhand. In het ontwikkelen van sterke vrouwen die de honger daadwerkelijk kunnen oplossen. De bijgevoegde nieuwsbrief van The Hunger project bevat lezenswaardige artikelen. Ik beveel graag het verslag over het millennium project aan. Maar ook de redenen om persoonlijk investeerder te worden zijn het lezen en overwegen waard.

PS het lukt me niet om de neiuwsbrief toe te voegen. Daarom nog maar even de link naar The hunger project.
Kijk eens : is -ie -toch!
nieuwsbrief%208%20juni%202005.pdf

maandag, juni 13, 2005

Mooi 

Erg druk geweest de afgelopen dagen met geld verdienen in een prettige omgeving. Resultaat was wel gisteravond laat aankomen op Schiphol. En vanmorgen erg vroeg weer richting Den Haag voor een lange dag. Net nog even de tijd gehad voor wat e-mailtjes.

Goed nieuws las ik op het weblog van Jos Huizinga. Hij heeft de inbreng van de commissievergadering – en ik ben zo ijdel om te denken vooral ook mijn inbreng – teruggekoppeld met de andere Groene Hart wethouders. En er is besloten om even rustig aan te doen met de WMO tot het overleg tussen de staatssecretaris en de kamer in september.

Kijk. Das mooi.

woensdag, juni 08, 2005

WMO en de commissie 

Net terug van de commissie vergadering. Naast onderwijs werd de agenda gedomineerd door de WMO. In mijn bijdrage had ik veel vragen. Antwoorden kreeg ik niet. Wel werd duidelijk dat we als raad in moeten stemmen met een stuk van 10 punten, maar eigenlijk niet naar die punten moeten kijken maar naar de intentie erachter. Tja. Alleen als je over een vertrouwen zo groot als SGP/Christen Unie beschikt ga je daar zonder aarzelen mee akkoord. Bij de anderen partijen bespeurde ik meer realiteitszin.
Onderstaand mijn bijdrage.
(Eerst nog even dit: de komende 4 dagen ben ik voor werkzaamheden in Lissabon. Kan slechter.)


De WMO

Laat ik vooraf onze positie ten opzichte van deze wet schetsen:

Met deze wet vervalt het recht op zorg. Deze wet is een voorzieningenwet, geen verzekering. Tegelijkertijd met deze uitholling wordt de uitvoering overgedragen naar de gemeente.

Op een onduidelijke manier, zonder kwaliteitsnormen, zonder helderheid over wat er wel of niet onder valt en zonder voldoende middelen om de wet goed te implementeren.
De complexiteit van de materie maakt dat het voordeel van de korte afstand tussen burger en gemeente teniet wordt gedaan omdat er grote ondoorzichtige samenwerkingsverbanden zoals het ISMH nodig lijken te zijn om te kunnen uitvoeren. De afstand wordt feitelijk vergroot.
En in die situatie moet Schoonhoven gaan opereren.

Het ISMH heeft de uitdaging voortvarend opgepakt. Zo zelfs, dat de er sprake is van een pilot, een voortrekkersrol. Ik vraag de wethouder dit nader toe te lichten. Klopt het, wat zijn de consequenties, financieel, voor de planning en voor de medewerkers.

De invoering van de wet is op 20 april met een half jaar uitgesteld. De planning in de stukken van het ISMH niet. En dat heeft tot gevolg dat we nu al de eerste ronde kaderstelling verzeild zijn geraakt.
Op een moment dat alles rond deze wet nog op losse schroeven staat. Voorlichtingsbijeenkomsten hebben wel de achterliggende gedachten van de wet verhelderd, niet de uitvoering.

Ik ben van mening dat je kaders kunt stellen als je op een verantwoorde manier kennis hebt kunnen nemen van de gevolgen van je kaders.
En dan loop je tegen het feit aan dat er nog niets concreets is. Zo heb ik met de bestuursacademie gesproken over de mogelijkheden van een bijeenkomst ter voorbereiding van de kaderstelling. Te vroeg, is nog niet ontwikkeld. Komt er aan. Over een paar maanden.

Wethouder Huizinga heeft al een aantal malen in waarschuwende zin gesproken over alle zaken die rond de WMO op ons afkomen. Complex en ingrijpend.
Ik ben dat met hem eens. En vind dat je uiterst zorgvuldig moet zijn in je besluitvorming.
Die zorgvuldigheid mis ik nu. Vergelijk dat eens met de manier waarop we de kaders hebben gesteld rond de WWB. Goed voorbereid, goed gestructureerd, heldere keuzes.

Een goed verstaander heeft het waarschijnlijk al begrepen: ik pleit voor uitstel van de kaderstelling. Uitstel tot dat de raad voldoende is toegerust om ook de besluiten te nemen. Ik stel voor dat de wethouder, of het presidium en de griffier, komen met een voorstel voor een concrete studiebijeenkomst over de kaderstelling.

Wat verder pleit voor uitstel is de procesverplichting om burgers te laten participeren bij de totstandkoming van het beleid.
We gaan nu al het beleid kaderen en er is nog geen burger die geparticipeerd heeft. De cliëntenraad niet, de gehandicapten raad niet, patiëntenverenigingen niet, ouderenbonden niet.
Ik stel voor dat we deze organisaties ook uit bij de bovengenoemde studiebijeenkomst uit nodigen.

Ik ben me er van bewust dat deze verplichting vanaf 1 januari pas van kracht wordt. Maar door de burgers er nu niet bij te betrekken en de haast die er achter zit ontkom je niet aan het beeld dat hier weer inspraak omzeild wordt. Want dan valt er vanaf 1 januari ( of 1 juni ) niets meer participeren.
Daarbij komt dat met de cliëntenraad is overeengekomen dat zij om advies worden gevraagd. Hetgeen nog niet gebeurd is.

Tot slot zijn de kaders die voorliggen niet alle kaders. Er wordt immers voorgesteld een gedeelte later te laten kiezen. Wat het overzicht en de duidelijkheid niet ten goede komt. Stel de kaders in een keer vast.
En geef, net als bij de WWB, de gevolgen van die keuze weer.

Vragen die onbeantwoord blijven:

Wat is het voordeel van de a la carte regeling boven scenario model? Er wordt geadviseerd voor a la carte. Op welke gronden? Werk je hiermee plaatselijke verschillen niet erg in de hand en versnippering van slagkracht en effectiviteit. Waarom tegenovergestelde keuze als bij de WWB? Wat is er mis met scenario 2. Zelfde beleid, plaatselijke uitvoering, dicht bij de burger?
Waaruit bestaat het tweede deel van de kaderstelling? Maken we nu al onomkeerbare keuzes? Meer duidelijkheid is gewenst.
De verruimde ingangsdatum geeft meer tijd. Waarom is deze notitie niet aangepast? Is verschenen na het besluit. Wat betekent het beperkte scenario voor de burgers. Beperkte rechten? Graag een overzicht van de aan te passen regelingen.
x
Is het mogelijk naast fysiek lokale loketten ook ambulante loketten in te richten. Is het mogelijk om regionale thematische loketten in te richten? Zoals bijvoorbeeld voor Marokkanen in samenwerking met Gouda? Wat wordt de invulling van het loket: folderpost, doorgeefluik. Indicator, kwaliteit borger, regisseur???
x
Deze tekst is echt veel te beperkt. Huishoudelijke zorg kent geen eigen bijdrage per uur, maar een maximale bijdrage alvorens er gratis zorg geleverd wordt. Bij een beperkt aantal uren zorg betekent dat een eigen bijdrage van 100 %. Waar komt die 20 % vandaan. Bij een hoog inkomen kan dat aantal uren overigens oplopen tot 45 of meer. Hoe stelt u dat straks voor. Betekent dit een toeloop naar het zwarte circuit? Of is het kader een budget neutrale operatie voor iedere burger. Dus niet collectief , zoals we zagen bij de OZB, maar individueel?
graag specifiek advies van de gehandicaptenraad
Wat is de reden om aan te sluiten bij huidige structuren. De wet verenigd diverse taakvelden. Is het niet nodig om voor de WMO een breed vertegenwoordigende WMO raad op te richten in plaats van diverse onderdelen in diverse gremia te bespreken. Graag een onderbouwing voor deze keuze. Ook een nader toelichting op het voorstel om naast de lokale ook een regionale participatie te organiseren. Welke is leading?
Begrijp ik goed dat u hier voor categoriale regelingen pleit die voor individuele regelingen in de plaats komen? Dat niet de zorgbehoefte maar je handicap of leeftijd gaat bepalen welke zorg je krijgt?


Samenvattend:
De tien vragen van het ISMH, namens het college, roepen een veelvoud van vragen op.
De belangrijkste vraag blijft echter of we op deze niet goed voorbereidde onduidelijke manier al deze kaders al moeten stellen.

Ik vind van niet. Helemaal niet nu de adviezen van de cliëntenraad nog ontbreken.


dinsdag, juni 07, 2005

Slappe knieën of ...? 

Gisteren stond voor de tweede keer de regeling voor duurzame gebruiksgoederen op de raadsagenda. De vorige keer vroeg Gemeentebelang om meer tijd.
Die tijd hebben ze benut door met twee goede amendementen te komen. Amendementen die verder gingen dan Groen Links en PVDA/D66 durfden hopen.
Met deze voorstellen liet Gemeentebelang een sociaal gezicht zien dat we nog niet kenden.

Mar toen vlak voor de stemming wethouder Huizinga begon te gooien met verkeerde cijfers en dreigde met maatregelen van uit Den Haag ( waar haalt die man het toch vandaan! ) vroeg de fractievoorzitter met bibberende stem om een schorsing.
Tijdens de schorsing vlogen zijn coalitiegenoten boven op hem. Met Gemeentebelang er bij zou het niet zo opvallen dat zij anti sociale maatregelen steunen. (anti sociaal = tegen de maatschappij gericht).

Na de schorsing vroeg Gemeentebelang weer een maand uitstel. De oppositie forceerde daarna een 7 – 7 stemming om de tijdsdruk er op te houden. De wethouder heeft nu maximaal 4 weken om met een goede notitie te komen. Dat kan hij niet, want zijn verhaal is zo zacht als boter. Dus hebben de uitkeringsgerechtigden, want daar gaat het om, nog een kans op een rechtvaardig beleid. Maar dat hangt wel af van de mentaliteit van Gemeentebelang: worden het weer slappe knieën of blijft het een rechte rug.

Onderstaand mijn bijdrage in eerste termijn.


Voorzitter,

Links en rechts in Schoonhoven hebben oog voor de omstandigheden waarin mensen verkeren die vier jaar in de bijstand zitten en van wie de gemeentelijke kredietbank een lening afwijst omdat er geen ruimte is voor een aflossing.

Onze fractie is blij met het brede verzet tegen de plannen van het college om deze groep alsnog met een lening op te zadelen als zij geconfronteerd worden met een materiële tegenslag in de vorm van het kapotgaan van duurzame gebruiksgoederen.

Wij begrijpen de vasthoudendheid van de wethouder niet.

Er is bij het om niet verstrekken van deze gebruiksgoederen aan deze mensen geen sprake van een groepsregeling, van categoriaal beleid. De individuele gevallen worden immers getoetst door de gemeentelijke kredietbank. Als deze het leenverzoek afwijst komt de regeling pas om de hoek kijken. Maatwerk dus.

De verstrekking om niet is ook ingevoerd in de buurgemeenten. We scheppen geen precedent, er is geen sprake van een aanzuigende werking (zo die er al is bij een gratis stofzuiger). Waarom wil de wethouder dan uit de pas blijven lopen.

De cliëntenraad, het adviesorgaan van het college, adviseert leenbijstand om te zetten in de regeling om niet. Wat is de drijfveer van de wethouder om hieraan voorbij te gaan?

Echte steekhoudende argumenten hebben wij niet gehoord.

De vraag aan de christelijke fracties in de raad die hier uit voortkomt is helder:
Welk politiek argument om de wethouder te steunen vindt u belangrijker dan het welzijn van een kleine doch zeer kwetsbare groep inwoners van Schoonhoven?

Er liggen 4 voorstellen

Het amendement om een pc toe te voegen als duurzaam gebruiksvoorwerp steunen wij.
Het amendement om de leenbijstand om te zetten in een regeling om niet steunen wij
Het amendement om leenbijstand mogelijk te maken in de periode voor de grens van 4 jaar en de gebruiksduur van de verstrekte goederen mee te tellen in de regeling om niet steunen wij.
De daaruit voortkomende wijzigingen ook.

maandag, juni 06, 2005

Verklaring: 

Wat een slechte campagne was het rond die grondwet.
Dat een regering met zoveel geld niet eens goed kon uit leggen wat er aan de hand was.
Maar ja als je geen charisma hebt, je kenmerken vertoont van een sprookjesboekfiguur en kleinburgerlijkheid je uitstraling is, dan wordt het wel erg lastig.
Kortom, zelfs de Belgen zouden zo’n referendum beter aanpakken.

....Spannend!!!!!!
....Zou die zelf bellen of minister Bot???!!!!

zaterdag, juni 04, 2005

Raadslid nu 

Nog voor de belangen vereniging voor raadsleden was opgericht hadden ze al een toezegging van minister Pechtold te pakken. Na de volgende verkiezing wordt het financieel aantrekkelijker gemaakt om raadslid te zijn. Daarnaast komt er ruimte voor training en opleiding.
Overigens hebben alle politieke geledingen nu een vakbond. De burgemeesters, wethouders, griffiers en secretarissen gingen al voor.
De mening van Leo Mudde in zijn weblog kan ik dan ook niet zo volgen. Hij verwijst naar zijn werkgever VNG als vertegenwoordiger van de raadsleden. Maar die vereniging van gemeenten zie ik toch meer als de bestuursclub, de werkgeversvereniging. Terwijl Raadslid.nu zich meer als een vakbond zal profileren. Wel een hele bedaarde, want het bestuur bestaat uit raadsleden van het CDA, VVD, Groen Links, PVDA , D66 en een plaatselijke club.
Ik realiseer me nu dat de tegenstanders van Europa er niet inzitten ! Toeval?

Wat verder opmerkelijk was aan de toespraak van Pechtold was dat ook hij erkent dat de raadsleden het dichts bij de bevolking staan – er is maar een klein kloofje volgens hem. In de praktijk echter is de opgave van het rijk aan de gemeente zo zwaar dat er grotere gemeenten moeten komen en dus meer afstand.
Zijn bijdrage over de gekozen burgmeester en zijn zelfbenoemde wethouders laat ik maar even voor wat het is. Laat hem eerst maar eens een draagvlak onderzoek doen. Een handjevol aanwezigen klapten voor zijn plannen.

Na de opening heb ik nog een workshop gevolgd over het zichtbare raadslid. Hoe zorg je ervoor dat de burgers weten dat je er bent en wat je vind. Veel open deuren, een snelcursus communiceren in een uurtje en daarna nog een opdracht. Leuk om even met collega’s van divers pluimage van gedachten te wisselen. Wat opviel was dat het probleem is voor een aantal raadsleden dat ze maar een paar minuten de tijd kregen op de regionale tv.
(Regionale TV? Wat is dat? Hier vermeldt de regionale radio niet eens de verkiezingsuitslag van Schoonhoven!).

In ieder geval een paar leuke oppeppende uurtjes beleeft. En om Leo Mudde gerust te stellen: Ook nog vandaag aan mijn volksvertegenwoordigende rol gewerkt. Maar voor het oplossen van problemen is het soms verstandiger om niet alles te communiceren.

vrijdag, juni 03, 2005

Half verslag 

Het was te voorzien.
Gisteren een hele lange zit in het kader van de kadernota. Om elf uur werd de vergadering geschorst tot maandag. Even was ik bang dat we vanavond (vrijdag) door zouden gaan. Ik had een afspraak met bewoners in Noord over de problemen die het nog niet voltooide integratieproces met zich meebrengt. In gewoon Hollands: hoe spreek je een slecht Nederlands sprekende ouder aan op het gedrag van een klierend kind zonder jezelf in de nesten te werken.

Maar goed. Maandag dus verder.
De vergadering is tot nu toe goed verlopen. De kaders die voor de volgende begroting gesteld worden hebben een goed sociaal karakter:
* we verhogen de gemeentelijke lasten alweer niet met meer dan de inflatie
* we houden budgettair rekening met de groei van aanvragen voor de wet voorziening gehandicapten en ouderen (amendement PVDA/D66)
*we gaan in overleg over extra gemeentelijk armoedebeleid. (amendement PVDA/D66)
*er is toegezegd op onze inbreng dat er extra ingezet gaat worden op uitstroom uit de bijstand
*er komt eindelijk een bestemmingsplan voor de binnenstad
*we gaan geen geld reserveren voor werk dat toch niet uitgevoerd gaat worden (kademuren)

Helaas bleken de coalitiepartijen niet gevoelig voor de argumenten om weer te investeren in het lokaal sociaal beleid na de afbraak die er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Maandag verder met ondermeer: leenbijstand of (om) niet en afschaffen van inspraak van ouderen.
Morgen naar Utrecht. Naar de oprichtingsvergadering van Raadslid Nu.

donderdag, juni 02, 2005

Raad 

Nou, dat is lekker beginnen. Meteen een dikke nederlaag om m’n oren.
Het gekke is dat ik tot gisteravond alleen maar mensen ben tegen gekomen die voor hebben gestemd!
Nee, ik vermoed geen geknoei met de cijfers, maar gek blijft het.

Straks raadsvergadering. En volgens goed nieuw gebruik laat ik hier nog even niet het achterste van mijn tong zien. Ik hou het graag nog even spannend.
De insteek van de fractie inbreng tijdens de behandeling van de kadernota maakt me blij. Evenals het feit dat Gemeentebelang zich lijkt te scharen bij de fracties die zich opwerpen als verdediger van de mensen die het financieel slecht hebben,.

We beginnen om vijf uur tot ?????
Een verslag van vanavond zal ik vandaag wel niet meer halen.

woensdag, juni 01, 2005

Volmondig JA 

De afgelopen maand even niets geschreven. Een mooiere herstart dan op de dag van de europese democratie is er niet. Als de mensen die ik in de afgelopen weken heb weten te overtuigen van een Ja stem ook allemaal komen, maken we best nog een kans.
Waarom? Hierom:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?