<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, maart 12, 2005

Gastschrijver 

Niet alle culturele instellingen hebben van mij een brief gekregen om ze te wijzen op de nota lokaal sociaal beleid. Vanwege de haast heb ik de adressen uit een oude gemeentegids gehaald. En daarbij helaas het muziekonderwijs niet aangetroffen.
Gelukkig is bestuurslid Ad de Vaal alert genoeg geweest om onderstaande open brief te schrijven.
Als goedmakertje van mijn kant de hele versie van zijn brief:

OPEN BRIEF AAN DE BESTUURDERS VAN DE GEMEENTE SCHOONHOVEN

Mogelijk is het u ontgaan. Maar als u de gemeente berichten in de Lekstreek letter voor letter uit spelt dan heeft u kunnen lezen dat de bestuurders van de gemeente Schoonhoven bezig zijn met een nieuw lokaal sociaal beleid. Dit nieuwe beleid zal grote invloed hebben op het sociale en culturele leven in Schoonhoven. Het treft dus iedere burger en in het bijzonder de verschillende welzijnsorgani-saties en -instellingen in onze gemeente.
Nu is het zo dat al lange tijd aan dit nieuwe beleid wordt gewerkt. Al meer dan twee jaar geleden wer-den de verschillende betrokken instellingen geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om nieuw beleid te formuleren. Dit nieuwe beleid zou directe invloed hebben op gemeentelijke subsidies aan deze instellingen. In juli 2004 ontvingen de betrokken instellingen een nieuwsbrief waarin de voortgang werd weergegeven en waarin stond vermeld:
“Vanaf medio augustus zal hierover overleg met de gemeente en de instellingen plaatsvin-den. Ook zal dan terugkoppeling plaatsvinden met (groepen van) de kleinere organisaties”
einde citaat.
Vervolgens zou de behandeling in de commissie samenleving en in de raad plaats vinden.
Het bleef stil en bij navraag bij de betrokken ambtenaren en de direct betrokken wethouder de heer Deerenberg, was steevast het antwoord: “We zijn nog niet zover, maar als we zover zijn krijgt u een uitnodiging van ons voor een gesprek”. In december kwam de subsidie beschikking voor 2005. Ik ci-teer uit één van de beschikkingen die mij onder ogen zijn gekomen:
“Voor 2006 zal op grond van de door u ingediende subsidieaanvraag opnieuw een afweging gemaakt worden. Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag zullen we rekening houden met de notitie Lokaal Sociaal Beleid alsmede de financiële mogelijkheden van de gemeente. Hierover willen wij begin 2005 met u van gedachten wisselen. Binnen kort zal met u een af-spraak gemaakt worden voor een gesprek met wethouder Deerenberg.”
einde citaat. De betrokken beschikking is van 13 december 2004 nu drie maanden geleden.De uitno-diging is nog steeds niet ontvangen en dat betreft meerdere instellingen.
Nu blijkt er op woensdag 2 maart een commissie vergadering geweest te zijn waarin de instellingen hun zegje konden doen. Uiteraard zijn hiervoor geen uitnodigingen verstuurd. Dit had je in de Lekstreek kunnen lezen en als er op die dag andere belangrijke bezigheden waren voor de instelling of de bestuurders hadden die week geen tijd om de Lekstreek van voor naar achter uit te spellen, dan is het gewoon “jammer dan”. Op 16 maart a.s. behandelt de commissie de nota inhoudelijk, als voor-bereiding op de behandeling in de raad op 31 maart a.s. en daar wordt dan “democratisch” besloten. De vergaderingen van de commissie en de raad zijn openbaar en er bestaat een spreek recht, maar de vergaderingen zijn niet bedoeld om informatie in te winnen bij de instellingen.
Op mij komt de gang van zake ongepast over. In een tijd waarin de politiek het vertrouwen van de burger weer terug probeert te winnen is dit wel een heel slechte actie van het Schoonhovense ge-meente bestuur. Toezeggingen en afspraken zijn niet nagekomen. Bronnen waaruit mogelijk noodza-kelijke, maar in ieder geval nuttige informatie kan worden geput, zijn niet geraadpleegd. “Een bijzon-der staaltje van gedegen voorbereiding voor een raadsbesluit”. Voor mij staat vast dat er besluiten worden genomen zonder kennis van de materie, tenzij commissie en/of raad het huiswerk over laten doen en pas dan, op grond van volledige informatie, beslissen.
Het eindrapport lokaal sociaal beleid gemeente Schoonhoven dat nu voor ligt heeft de titel mee ge-kregen: “Niet dicteren, wel regisseren”. Naar mijn mening had de titel nu beter kunnen zijn:”Over u maar niet met u”.


Ad de Vaal
bestuurslid van diverse culturele en sociale instellingen in Schoonhoven.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?