<$BlogRSDUrl$>

zondag, maart 27, 2005

crisis voorbij? 

Het Paasakkoord tussen de regeringspartijen heeft het kabinet uit de crisis gehaald. Het land is echter nog wel in crisis. En de afgelopen dagen is contraproductief geweest voor het vertrouwen in de politiek en het verkleinen van de afstand tussen bestuur en burger.
Om maar een paar voorbeelden te noemen:
- Minister de Graaf is er uit gewerkt door zijn eigen partij ( bron: Plasterk)
- Een voorzitter van een partij die in de race is voor een ministerspost (achterkamertjes pur sang)
- Voor de crisis roepen dat je iets voor de asielzoekers wil doen, daarna je mond erover houden (Dittrich)
- Gewoon weer IJzeren Heinig een burgemeestersvoorstel indienen waarvan je weet dat het geen meerderheid krijgt.
- Er van uit gaan dat het D66 congres zo’n kort geheugen heeft. Natuurlijk nemen de congresgangers de resultaten van de afgelopen jaren rechts kabinetsbeleid mee in hun stem.

Ik hoop dat het D66 congres wel inhoud weet te geven aan links liberalisme. De mensen die ik ken doen dat wel. Of ze een meerderheid vormen?
Hoop doet leven.

vrijdag, maart 25, 2005

Griezelig 

Kan Leo Mudde gedachten lezen?
Of heeft mij stiekem afgeluisterd de afgelopen dagen?
Of heeft hij gewoon zijn verstand gebruikt?

Lees hier waarom
(Ik denk het laatste overigens).

donderdag, maart 24, 2005

Mosterd 

Vandaag bij de raadstukken een boekje van het ministerie van Binnenlandse zaken over de burgemeestersverkiezing.
Tja.
Mosterd na de maaltijd.

Misschien ook mosterd na de maaltijd, ik hoop het niet: de laatste twee bijdragen waren nou niet de meest gelukkige van mijn hand. De discussie rond het Lokaal Sociaal Beleid hakte er meer in dan ik zou willen. Maar goed, een politicus is ook maar een mens. Wat niet goed was is het suggereren dat een collega raadslid er mee gaat stoppen. Het is sowieso niet aan mij om dat bekend te maken en achteraf had ik mijn informatie ook nog eens niet juist geïnterpreteerd.
Dom dus.

Zeker mosterd na de maaltijd: de brief van het college aan de verenigingen over het Lokaal Sociaal Beleid. Na de behandeling in de commissie excuses aanbieden voor het feit dat ze niet bij het tot stand komen zijn betrokken, zoals beloofd was. En dan beloven dat na de behandeling in de raad er alsnog overleg komt. Als het stuk al is aangenomen. Breng die pot met mosterd maar weer!

zondag, maart 20, 2005

Orde voorstel 

Maandagmorgen 5 uur gaat de wekker. Een half uurtje later vertrek in naar Den Haag voor de kick off van een nieuw project voor de ANWB. De komende weken ben ik daar erg druk mee. Tot eind april. Uiteraard gaat het politieke leven door en zal ik af en toe verslag doen. Maar de dagelijks frequentie wordt lastig.
Om de politieke tegenstrevers niet al te blij te maken: ik zal mijn stukken blijven lezen en vergaderingen blijven bezoeken. Maar (culturele) werkbezoeken en gesprekken over de politieke actualiteit - het ‘broddelwerk’ dat lokaal sociaal beleid heet – zoals ik dit weekend nog gedaan heb wordt echt minder.

Een tweede punt van orde gaat over een eerdere post van deze week. Nalezen leerde mij dat mijn bijdrage over een mogelijk vertrekkende politica wel heel erg richting de burgemeester wees. Terwijl ik dat zeker niet bedoelde. Ik had het over de commissievergadering en de daar aanwezigen. De burgemeester was er niet. Linda Visser wel.

donderdag, maart 17, 2005

Het verschil 

Als je met wat afstand naar de vergadering van gisteravond kijkt, dan vallen vooral de verschillen op.

Het verschil tussen de coalitiefracties en de oppositiefracties. Waar de coalitiepartijen alle energie moesten steken in het goed praten van de plannen konden de oppositiepartijen ingaan op wat goed is voor de bewoners.

Het verschil in waardering van de publieke tribune en het oordeel van de coalitiepartijen. Waar mijn bijdrage als inhoudelijk sterk en to the point werd beoordeeld door de burgers, konden de coalitiepartijen er niets in ontdekken.

Het verschil tussen de wethouders. Waar Mario Deerenberg zich liet zich kennen als de man van de mensen die ook oog had voor wat hij zelf niet goed had gedaan op onderdelen. (Natuurlijk met verschillen van mening).
En Jos Huizinga zich weer liet kennen als de man van de macht en de middelen. En zich afsloot voor elke kritiek en zich te buiten ging aan platitudes en misplaatste opmerkingen.

Het optreden van de laatste markeert voor mij het verschil tussen oprecht politiek bedrijven en politiek bedrijven vanuit het belang van je eigen macht. En dan heeft Huizinga eigenlijk nog maar 1 medestander. Maar zij heeft aangegeven de politiek te verlaten.


Bijgaand mijn bijdrage.
16%20maart%20%20Lokaal%20sociaal%202e%20termijn.doc

dinsdag, maart 15, 2005

Stil 

Ja, ik weet het. Het is wat stiller dan anders.

Daar kan ik wel gewichtig over gaan doen, maar ik heb de laatste dagen geworsteld met dilemma’s over het Lokaal Sociaal Beleid.
Morgen is er een speciale vergadering over. En ik ben in de knoop gekomen over mijn bijdrage. Bijna altijd probeer ik de positieve kanten te zien en de negatieve zaken aan te passen. En dat is ook mijn insteek de afgelopen weken geweest. Maar dan loop je op deze nota stuk.
Gelukkig gisteravond Hans Wiegant als sparringpartner gebruikt (en de goede adviezen van Cora in mijn oren geknoopt.)
Vanavond mijn bijdrage voor de derde keer geschreven.

Voor de buitenstaanders de bijdrage van de Goudsche krant van vandaag over dit onderwerp:

Instellingen vrezen bezuinigingen

SCHOONHOVEN Schoonhovense verenigingen en instellingen vrezen de bezuinigingswoede van de gemeente. Woensdagavond beslist de raad over het voorstel van het college om de komende jaren de subsidie met maar liefst 250.000 euro te verminderen.
De politieke partijen verwachten een felle discussie over het lokaal sociaal beleid. Met name de oppositie twijfelt ernstig aan de keuze van de burgemeester en haar wethouders om op het jongerenwerk en de ouderenorganisaties fors te bezuinigen. De Schoonhovense instellingen zijn niet alleen teleurgesteld in het korten op de subsidies, maar vooral op het ontbreken van overleg. Volgens woordvoerder Vetten van de Stichting Dienstencentrum heeft het bestuur nog 17.000 euro tegoed van de gemeente. Ook Verhoeven van de Stichting Open Jeugd en Jongerenwerk is negatief over de gemeente. "In het rapport staat dat er overleg met ons is geweest. Dat is beslist niet waar. Men suggereert dat alles op historische basis is bepaald. Ook dat klopt niet."

Het bestuur van het minitheater meent dat er in Nederland geen theater kan bestaan zonder subsidie. "Zelfs met negentig vrijwilligers red je het niet. Voor een prachtig theater in een prachtige plaats met vierduizend bezoekers op jaarbasis moet je wat overhebben", aldus mevrouw Stuurman.

De Vaal van de Stichting Muziekopleidingen Schoonhoven vreest voor de teloorgang van het culturele leven in de Zilverstad. Hij is verbolgen over de handelwijze van de gemeente, die hem jarenlang aan het lijntje heeft gehouden. "In nieuwsbrieven was aangegeven dat er overleg met de instellingen zou worden gevoerd, inclusief terugkoppeling naar de kleinere organisaties. Daar is niets van terecht gekomen. Bij navraag kreeg je steeds van de gemeente het antwoord: 'We zijn nog niet zover, maar als we zover zijn krijgt u een uitnodiging van ons voor een gesprek.' Nu blijkt er op 2 maart een commissievergadering te zijn geweest, waarin de instellingen hun zegje konden doen. Uiteraard zijn hiervoor geen uitnodigingen verstuurd." Op De Vaal is de gang van zaken als ongepast over gekomen. "In een tijd waarin de politiek het vertrouwen van de burger probeert terug te winnen, is dit wel een heel slechte actie van het Schoonhovense gemeentebestuur."

zondag, maart 13, 2005

Twee zaken 

In de goede traditie van Den Uijl: vandaag twee zaken.
De eerste is van lokaal en internationaal belang. Het vertrek van de Brassband Schoonhoven naar Kaapstad en de townships van Kaapstad voor een tiendaagse tournee. Een tournee die zich kenmerkt door concerten en workshops. De ploeg getalenteerde musici gaat om hun muziek over te dragen. Vanmiddag hun uitzwaaiconcert bijgewoond En met in mijn achterhoofd de uitzwaaispeech van Jos Huizinga weet ik zeker dat ze er ook iets gaan leren.
Meer op www.brassbandschoonhoven.nl

De tweede is van nationaal belang. De samenwerking van linkse partijen. Prima initiatief. Op deze website lees je er meer van: www.eenandernederland.nl Zodra je gaat zoeken naar de zaken die je bindt vindt je kracht. Als je blijft hameren op verschillen, dan zijn er alleen maar verliezer. (Waarmee we wat dat betreft weer terug zijn op lokaal niveau….)

zaterdag, maart 12, 2005

Gastschrijver 

Niet alle culturele instellingen hebben van mij een brief gekregen om ze te wijzen op de nota lokaal sociaal beleid. Vanwege de haast heb ik de adressen uit een oude gemeentegids gehaald. En daarbij helaas het muziekonderwijs niet aangetroffen.
Gelukkig is bestuurslid Ad de Vaal alert genoeg geweest om onderstaande open brief te schrijven.
Als goedmakertje van mijn kant de hele versie van zijn brief:

OPEN BRIEF AAN DE BESTUURDERS VAN DE GEMEENTE SCHOONHOVEN

Mogelijk is het u ontgaan. Maar als u de gemeente berichten in de Lekstreek letter voor letter uit spelt dan heeft u kunnen lezen dat de bestuurders van de gemeente Schoonhoven bezig zijn met een nieuw lokaal sociaal beleid. Dit nieuwe beleid zal grote invloed hebben op het sociale en culturele leven in Schoonhoven. Het treft dus iedere burger en in het bijzonder de verschillende welzijnsorgani-saties en -instellingen in onze gemeente.
Nu is het zo dat al lange tijd aan dit nieuwe beleid wordt gewerkt. Al meer dan twee jaar geleden wer-den de verschillende betrokken instellingen geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om nieuw beleid te formuleren. Dit nieuwe beleid zou directe invloed hebben op gemeentelijke subsidies aan deze instellingen. In juli 2004 ontvingen de betrokken instellingen een nieuwsbrief waarin de voortgang werd weergegeven en waarin stond vermeld:
“Vanaf medio augustus zal hierover overleg met de gemeente en de instellingen plaatsvin-den. Ook zal dan terugkoppeling plaatsvinden met (groepen van) de kleinere organisaties”
einde citaat.
Vervolgens zou de behandeling in de commissie samenleving en in de raad plaats vinden.
Het bleef stil en bij navraag bij de betrokken ambtenaren en de direct betrokken wethouder de heer Deerenberg, was steevast het antwoord: “We zijn nog niet zover, maar als we zover zijn krijgt u een uitnodiging van ons voor een gesprek”. In december kwam de subsidie beschikking voor 2005. Ik ci-teer uit één van de beschikkingen die mij onder ogen zijn gekomen:
“Voor 2006 zal op grond van de door u ingediende subsidieaanvraag opnieuw een afweging gemaakt worden. Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag zullen we rekening houden met de notitie Lokaal Sociaal Beleid alsmede de financiële mogelijkheden van de gemeente. Hierover willen wij begin 2005 met u van gedachten wisselen. Binnen kort zal met u een af-spraak gemaakt worden voor een gesprek met wethouder Deerenberg.”
einde citaat. De betrokken beschikking is van 13 december 2004 nu drie maanden geleden.De uitno-diging is nog steeds niet ontvangen en dat betreft meerdere instellingen.
Nu blijkt er op woensdag 2 maart een commissie vergadering geweest te zijn waarin de instellingen hun zegje konden doen. Uiteraard zijn hiervoor geen uitnodigingen verstuurd. Dit had je in de Lekstreek kunnen lezen en als er op die dag andere belangrijke bezigheden waren voor de instelling of de bestuurders hadden die week geen tijd om de Lekstreek van voor naar achter uit te spellen, dan is het gewoon “jammer dan”. Op 16 maart a.s. behandelt de commissie de nota inhoudelijk, als voor-bereiding op de behandeling in de raad op 31 maart a.s. en daar wordt dan “democratisch” besloten. De vergaderingen van de commissie en de raad zijn openbaar en er bestaat een spreek recht, maar de vergaderingen zijn niet bedoeld om informatie in te winnen bij de instellingen.
Op mij komt de gang van zake ongepast over. In een tijd waarin de politiek het vertrouwen van de burger weer terug probeert te winnen is dit wel een heel slechte actie van het Schoonhovense ge-meente bestuur. Toezeggingen en afspraken zijn niet nagekomen. Bronnen waaruit mogelijk noodza-kelijke, maar in ieder geval nuttige informatie kan worden geput, zijn niet geraadpleegd. “Een bijzon-der staaltje van gedegen voorbereiding voor een raadsbesluit”. Voor mij staat vast dat er besluiten worden genomen zonder kennis van de materie, tenzij commissie en/of raad het huiswerk over laten doen en pas dan, op grond van volledige informatie, beslissen.
Het eindrapport lokaal sociaal beleid gemeente Schoonhoven dat nu voor ligt heeft de titel mee ge-kregen: “Niet dicteren, wel regisseren”. Naar mijn mening had de titel nu beter kunnen zijn:”Over u maar niet met u”.


Ad de Vaal
bestuurslid van diverse culturele en sociale instellingen in Schoonhoven.

donderdag, maart 10, 2005

Waargenomen 

Soms beperkt de Goudse Courant zich niet tot het zoveel mogelijk objectief verslagleggen van de gebeurtenissen in de regio. Onder de titel ‘Waargenomen’ geven verslaggevers en correspondenten hun mening over actuele zaken.
Die titel is wat ongelukkig gekozen. Want ze nemen niet alleen waar, ze verbinden er ook nog conclusies aan.

De waargenomen van vandaag slaat de plank mis. Want de waarneming an sich is niet juist. Schrijver Fred van Wijnen meldt dat alle politieke partijen tegen een herindeling in de Krimperwaard zijn. Groen Links is openlijk voor en de PVDA houdt de optie open en wacht op de uitslag van de bestuurskracht meting.
Geen nieuws. Want het stond al eerder in de (Goudsche) krant. De waarneming van Van Wijnen klopt dus niet helemaal. Maar misschien is dat wel compensatie. Voor het feit dat hij de scherp de plannen van het CDA doorziet.

Om dit bericht gaat het:

CDA-Krimpenerwaard fluit in het donker
door Fred van Wijnen
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Zo zou je het recent gepubliceerde voorstel van de CDA-regionalen voor een openbaar lichaam Krimpenerwaard kunnen beschouwen. Met een openbaar lichaam Krimpenerwaard wil het CDA het verplichtende karakter van de moeizame K5-samenwerking verder opvoeren, echter zonder te pleiten voor fusering tot één grote gemeente Krimpenerwaard. Dat laatste zou namelijk vloeken zijn in de CDA-kerk, omdat hierin de zelfstandigheid van de gemeente beleden wordt. Maar het CDA zou het CDA niet zijn wanneer het door voortschrijdend inzicht hier toch niet een draai aan zou willen geven, nu een van hogerhand gewenste bestuurlijke fusie zich steeds nadrukkelijker aandient. In dat licht moet het recent opgelaten proefballonnetje van een openbaar lichaam Krimpenerwaard worden gezien. Alleen de naam is eigenlijk al te jeukverwekkend voor woorden maar de inhoud niet minder. Het CDA wil namelijk enerzijds de huidige K5 samenwerking verplichtender maken door wel een volledige fusie van de ambtelijke diensten na te streven maar anderzijds geen fusie van de gemeentelijke besturen.
De gemeentelijke zelfstandigheid zou dan niet veel meer inhouden dan een raadhuis, waar je alleen nog terecht kunt voor een paspoort of rollator maar een kniesoor die daarover valt; zolang je je maar zelfstandig kunt blijven noemen!

Natuurlijk is het niet alleen het CDA dat in dit opzicht struisvogelpolitiek bedrijft. Alle politieke partijen steigeren namelijk bij het idee van een bestuurlijke fusie tot één Krimpenerwaardgemeente. Waarom zou er de laatste twee jaar anders zoveel kostbare ambtelijke capaciteit wegvloeien naar het zich moeizaam ontwikkelende experiment van Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist? Maar wie denkt met een openbaar lichaam nog serieus genomen te worden door de hogere overheden teneinde een dreigende gemeentelijke fusie te voorkomen, doet aan 'fluiten in het donker'.

woensdag, maart 09, 2005

Adopteer de grondwet 

De zeer oplettende lezers met een ijzersterk geheugen zullen zich nog herinneren dat ik afgelopen zomer heb geprobeerd te discussiëren met Boris Ditrich. De aanleiding was een bijeenkomst op roze zaterdag in Enschede.
Het punt dat ik probeerde te maken was dat er een rangorde moest komen in de grondwetsartikelen. Dat artikel 1 voor de andere moet gaan. En dat de politiek zich daarover moet uitspreken. Zodat de rechter weet dat het discrimineren van homo’s niet mag, ook niet in het kader van godsdienstvrijheid of vrijheid van onderwijs of vrijheid van meningsuiting.
En ik wil wel toegeven dat ik die mening toen niet helder had en ook niet goed wist te beargumenteren. Het was meer een gevoel, een besef. Maar Ditrich was erg tegen, dat wel.

Vandaag was er discussie over de mogelijkheid voor adoptie voor homoseksuele getrouwde paren :de tromo’s .(geintje, wel een leuk woord overigens). En dat gaf weer een hoop gekrakeel over een zeer kleine groep. En gaf D66’s eigen Loesewies de gelegenheid om weer eens lekker een beetje voor de homo’s op te komen en een initiatief wetje aan te kondigen. Lapwerk.
Met een goede grondwet zou dat niet mogelijk zijn. Dan stuur je zo’n ultra conservatieve minister als het gaat om gelijkberechtiging gewoon naar huis. Omdat die zich niet aan de grondwet houd.

Landelijk D66 wordt voor mij pas geloofwaardig als ze de discussie over de grondwet aan durven te gaan. Als ze artikel 1 boven alles stellen.

(En een grondwetswijziging inzake de benoeming van een burgemeester niet gebruiken om hun eigen wil op de rest van het land op te leggen omdat het in het regeerakkoord staat. Alsof dat meer waard is dan een grondwet).

Nog 1 punt: wat ondersneeuwt, maar voor mij het belangrijkste uit de discussie was, is de het geven van rechten aan de ‘meemoeder’ van een kind dat geboren wordt uit een lesbische relatie. Hulde.
Maar ja, dat is geen nieuws.

maandag, maart 07, 2005

(Af)reageren 

Waarschijnlijk ga ik spijt van deze bijdrage krijgen. Niet omdat ik van plan ben om heibel te schoppen, maar omdat ik zelf het initiatief niet in handen heb. En reageer op het weblog van Jos Huizinga. En ik start de discussies liever zelf dan dat ik reageer. Maar de bijdrage van onze wethouder daagt mij teveel uit.

Hij begint met dat hij graag wil dat de verbeelding aan de macht komt. Leuk dat het aansluit bij de toespraak die ik gisteren hield bij de opening van de expositie van Maaike. Persoonlijk heb ik liever niet dat de verbeelding aan de macht komt. Wel zou ik willen dat de macht ruimte geeft aan de verbeelding. En dat betekent ook niet op voorhand korten op kunst en cultuur als je geld te kort komt.

Tegelijkertijd geeft hij zijn collega een klein veegje uit de pan. Tenslotte is Gemeentebelang nou niet een partij van beginselen. En historisch besef ontbreekt er ook. Enerzijds omdat ze nog maar zo kort bestaan, anderzijds omdat ze zo’n kort geheugen hebben. Hun oorsprong – het ontbreken van parkeerbeleid in de binnenstad – houden ze wel goed in ere. Het ontbreekt er nog steeds aan. Ondanks/dankzij hun jarenlange wethouderschap op dit terrein.

Dan de gekozen burgemeester. Ik heb het programma niet gezien waarin Han Nooten stoer aankondigde dat de haast bij de manier waarop de burgemeester gekozen wordt ingevoerd ter discussie stelt. Kan me niet voorstellen dat hij heeft gezegd voor de door de bevolking gekozen burgmeester te zijn, behalve op persoonlijke titel. De uitspraak van het congres is helder in deze. Dat Huizinga voor een gekozen burgemeester is verbaasd me. Ik denk dat een benoeming de enige manier is waarop hijzelf voor die functie in aanmerking komt. Kan me niet voorstellen dat de Schoonhovense bevolking voor hem zal kiezen. Maar misschien heeft hij zelf geen ambities in die richting en is hier geen sprake van zelfoverschatting maar van zelfopoffering. Want de functie van een wethouder bij het gekozen burgemeesterschap wordt er echt niet plezieriger op.

Tenslotte nog iets over de powerpoint. Wat mij betreft mag die vaker ingezet worden. Niet als herhaling van zetten en vereenvoudiging van nota’s. Maar wel als ondersteuning van een verhaal. Want de kunst van het vertellen en uitleggen wordt lang niet door iedereen verstaan. Als je denkt dat je je kunt verschuilen achter een powerpoint – bijvoorbeeld bij het verklaren van overschrijdingen van de WWB – dan heb je het inderdaad mis. Maar als je eigen verhaal dan ook niet duidelijk is, dan heb je wel een probleem.
Ik denk dat ik mijn point nu wel gemaakt heb.

zondag, maart 06, 2005

kunst en happen 

Dit weekend maar eens cultureel en culinair actief geweest.

Zaterdag bij de opening van de hommage aan Hans van der Lek i n Pulchri in Den Haag. De te vroeg overleden kennis van de te vroeg overleden ouders van John. Veel herkenbaar werk. Ook een overweldigend meesterstuk van 35 x36 schilderijen.
Daarna gegeten ’en familie’ bij eetkamer restaurant sinds 1958 “Soeboer’. Aanrader.

Zondag mocht ik de tentoonstelling van Maaike Vermeulen in het Arto theater openen. Heb gesproken over de verbeelding.
Daarna bij “Bestek” de honger en de dorst op aangename wijze en in aangenaam gezelschap weggewerkt.

Hier mijn toespraak:
Lieve%20Maaike.doc

vrijdag, maart 04, 2005

Verslag van de Raad 

In ieder geval duurde de vergadering niet lang.
Maar dat had vooral te maken met het feit dat in het meest politieke dossier – de gang van zaken rond de Tuin – Groen Links het kruit droog wilde houden. De burgemeester was ziek. Nu is er een collegeverantwoordelijkheid in dit dossier dus de aanwezigheid van de burgemeester was niet vereist. Maar omdat zo langzamerhand de werkwijze van deze fractie wel bekend is ( burgemeester beschadigen en het college er in mee slepen) willen ze nog een keer het dossier aan de orde stellen. Duidelijk werd wel dat de focus van de andere partijen gericht is op het voorkomen van fouten, Groen Links richt zich op het afstraffen van fouten. Ik weet wel waar de inwoners van Schoonhoven het meest bij gebaat zijn.

Gelukkig werd het onzalige plan van SGP/Christen Unie om het enige budget dat de Raad heeft (2800 euro) te besteden aan zwemlessen niet doorgevoerd. Ik vind het principieel onjuist dat je de raadsmiddelen inzet om begrotingsproblemen op te lossen. Ik heb ook uit principe tegen het amendement van Groen Links gestemd omdat er in de tekst twee fouten stonden.
Ten eerste stond er dat er een exploitatiebedrag is van 200.000 euro. Dat moest zijn exploitatietekort. Maar goed, dat was te repareren. Deden ze niet.
De tweede was dat de fractie meent dat de commissie heeft ingestemd met een GL exploitatie overzicht dat aangaf dat het tekort 200.000 was en niet 250.000 euro. Geen overzicht gezien en er zeker niet mee ingestemd. Als deze fractie door blijft gaan met het indienen van slecht gemotiveerde moties en suggestieve amendementen verliezen ze het laatste beetje invloed dat ze hebben in de Raad.

Uit de discussie wel twee toezeggingen gekregen:
1.: Bij de volgende tariefsbepaling is er een voorlopige eindafrekening beschikbaar.
2.: Het college gaat de mogelijkheden tot verzelfstandiging onderzoeken.

Tot slot mijn afsluiting van de eerste termijn van de discussie over de toelage van chronisch zieken en gehandicapten over Gemeentebelang:
Er is nog een andere reden waarom ik blij ben met dit voorstel. En dat is dat het voorkomt dat de fractie met de minste inbreng in dit dossier met een initiatief voorstel was gekomen. Dat was veel te veel eer geweest voor het kopiëren van een bestaande regeling uit een andere K5 gemeente door een fractie die zich veel te weinig laat horen als het gaat om sociale zaken en de leefbaarheid in Schoonhoven.


donderdag, maart 03, 2005

Even kort .... 

tussen twee belangrijke vergaderingen door:
Gisteravond een volle bak bij de commissie Samenleving. De brief die we vorige week hadden gestuurd heeft effect gehad. Yes!
De insprekers lieten hun visie horen op de nota Lokaal Sociaal Beleid. In ieder geval bleek duidelijk dat het college niet de instemming had voor de bezuinigingen die ze van plan zijn te doen. Terwijl dat wel de houding was waarmee de plannen geïntroduceerd zijn. Op 16 maart is het de beurt aan de politiek. Ik kan me niet voorstellen dat de signalen van gisteravond genegeerd worden.
“De nota was aardig op weg, maar toen de bezuinigingen opeens aan de orde kwamen werd het broddelwerk”. Deze bijdrage van de voorzitter van het museum zegt wat mij betreft voorlopig voldoende.

dinsdag, maart 01, 2005

Fout! 

In mijn bijdrage van gisteren meldde ik dat het Lokaal Sociaal Beleid niet op de site te vinden was. Twee aardige dames van het stadhuis wezen mij erop dat het plan op de nieuwspagina staat. En inderdaad. Ze hebben gelijk. Ik had gezocht bij de agenda van de commissie en het niet gevonden.

Wat ook fout was is de suggestie dat de wethouder het stuk achterwege houd. En daarmee het democratisch proces ondermijnt. Hoewel dat laatste niet met woorden is gezegd en bedoeld is. (Mijn suggestie was dat de wethouder zich wel zou schamen voor het stuk. Ik zou dat namelijk wel doen.)

Kortom, alles wat achter de O ja, in de vorige column stond had beter niet geschreven of anders geformuleerd moeten worden.
Sorry.

Bovenstaande past wel in de discussie die de laatste tijd in weblog land gevoerd wordt. Wat is de zin van het dagelijks of in ieder geval regelmatig plaatsen van weblogs.?
Bij mij is het mijn dagelijkse manier van reflectie. Wat houdt mij op dit moment bezig. En ik vind het best leuk om dat op zo’n manier te doen dat anderen het lezen. Ik gebruik daar graag humor, satire en soms sarcasme voor. (En dat lukt niet altijd even goed).
Als politiek instrument vind ik het weblog niet geschikt. Als je anderen wilt overtuigen helpt het beter als je elkaar in de ogen kunt kijken. En in sommige gevallen hou ik zaken onder de pet tot het moment van de vergadering daar is. Om niet al mijn kruit te verschieten.
Maar een weblog zie ik ook als informatie middel. Om standpunten uit te dragen en door te verwijzen naar andere bronnen. En om te informeren over wat ik doe en hoe ik denk.

(Als ik niet uitkijk en nu niet stop maak ik zelf een goede kans op de wauwel trofee.)

This page is powered by Blogger. Isn't yours?