<$BlogRSDUrl$>

donderdag, januari 20, 2005

De clusters 

Net terug van een uitgebreide discussie in de gezamenlijke commissies over de scholenclusters.
Hieronder de bijdrage in eerste termijn.
Verder nog goed om te weten dat er een volle tribune was, dat Pieter terug was om een stukje te schrijven en dat de wethouder een kans heeft om goed werk te verrichten voor Schoonhoven en het onderwijs. Maar dan heeft hij nog wel wat te doen de komende dagen.

Mijn bijdrage

In de afgelopen periode hebben we veel visies en meningen gekregen over het voorliggende haalbaarheidsonderzoek.
Visies vanuit diverse belangen.
En daar is niets mis mee.
De belangen van schoolbesturen kunnen zijn andere zijn dan die van buurtbewoners.

En de conclusie is duidelijk , de geschetste toekomstvisie in het onderzoek stuit op veel weerstand.

Ook onze fractie heeft een aantal problemen met het stuk.
Deze spitsen zich toe op
onduidelijkheid met betrekking tot de financiële gevolgen,
de onduidelijkheid met betrekking tot de leerlingenprognoses,
het ontbreken van een goede onderwijskundige onderbouwing van schaalvergroting en onvoldoende zicht op de ruimtelijke problemen die de schaalvergroting met zich meebrengt.

Maar er is iets anders. En dat vinden we belangrijker dan de studie die hier nu ligt.

En dat is dat we als politiek beloofd hebben dat er een permanente school in Oost moet komen. Op korte termijn. En het liefst breed. Let wel breed.
Dus een acht klassige basisschool met daarnaast op het kind gerichte activiteiten zoals vroegschoolse activiteiten en voor en na schoolse activiteiten, concreet: crèche, speelzaal, huiswerkclub
Een clusterschool, waar het gaat om het samenvoegen van verschillende scholen met verschillende achtergronden hebben we nooit beloofd.

Wat belooft is moet nu eindelijk eens gedaan worden. En kan niet wachten op vervolgtrajecten en weer nieuwe leerlingenprognoses.

Wij stellen dan ook voor om een duidelijke fasering aan te brengen in de ontwikkelingen van het Schoonhovense basisonderwijs.

De eerste stap is duidelijk: de bouw van de school in Oost. Geen vooronderzoek, geen haalbaarheidsonderzoek, maar een concreet bouwplan ontwikkelen.
Een plan dat rekening houdt met de voorstellen gedaan door de sportverenigingen en dat rekening houdt met mogelijke uitbreiding in de toekomst.
Een plan dat ook aangeeft wat de maximale bebouwing kan zijn, rekening houdend met aan- en afvoer en de schaalgrote van de wijk.

De tweede stap ligt bij de schoolbesturen. Zijn de besturen van de Krullevaar en Ichtus bereidt tot verdere samenwerking.
Zonder daarbij voorwaarden vooraf te stellen.
Zonder daarbij vooruit te lopen op mogelijke ontwikkelingen in de leerlingen prognoses.
Als dat antwoord positief is willen wij meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek aangaande die specifieke vraagstelling. Waarbij wat ons betreft niet vooraf vaststaat dat dit leidt tot clustering op het Argento terrein. Andere opties zijn ook mogelijk. Laat duidelijk zijn dat hier de onderwijskundige aspecten een rol moeten spelen.

Voorzitter wij kunnen de toekomst niet voorspellen. En het lijkt er op dat de prognosecijfer makers dat ook niet kunnen.
Wij vinden het veel te vroeg om nu al te besluiten wat de stappen erna moeten worden.

Laten we over een ding wel duidelijk zijn.
We werken niet mee aan het sluiten van scholen waar leerlingen aanbod voor is.
Net zoals we dat andersom ook niet doen.
We bouwen geen scholen waar geen aanbod voor is.

Want het gaat niet alleen om goed onderwijs in Schoonhoven,
het gaat ook om leefbaarheid in alle wijken van Schoonhoven
en het gaat om een voor de inwoners betaalbaar Schoonhoven.

Deze vergadering is er ondermeer om de wethouder de kaders te geven voor de plan ontwikkeling.

Hier komen ze:

Wij laten de taakstelling 1 sportveld op te heffen met het volgen van het
Argento plan vallen.

De maximale ruimte voor het Argento terrein is 16 groepen op dit terrein of er moeten zeer slimme oplossingen gevonden worden voor de ro en verkeersproblematiek.

En begin zonder dralen met planontwikkeling en procedures voor een brede achtklassige openbare basisschool op het Argento-terrein.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?