<$BlogRSDUrl$>

maandag, januari 10, 2005

Brief 

Vorige week op de post gedaan, nu zullen ze hem wel heben. Vandaar onderstaand de brief aan de medezeggenschapsraden van de Schoonhovense basisscholen.

Geachte dames en heren,

In de afgelopen weken is veel gesproken over de plannen die er liggen om te komen tot twee clusterscholen in Schoonhoven. Door de besturen, de schoolleiders, het college van B&W, buurtbewoners en politieke partijen.

Maar het geluid van een van de belangrijkste partijen in de discussie, de medezeggenschapsraden, hebben we naar onze mening nog te weinig gehoord. Terwijl u een belangrijke rol speelt in de discussie. Als uw raad tegen een besluit stemt dat wettelijke instemming behoeft, dan gaat het niet door.

Graag brengen wij de visie van de PVDA/D66 fractie onder uw aandacht.

Er moet een nieuwe school in Oost komen. De huidige locatie van de Emmaschool in Oost vervalt en er zijn al jarenlang toezeggingen gedaan voor een nieuwe school.
Als alle nieuwbouwplannen die de gemeente heeft doorgaan ( we lopen al wel twee jaar achter op schema), dan wordt er een toename van het totale aantal leerlingen in Schoonhoven verwacht. Maar hoeveel is niet te voorspellen.

Vooruitlopend op die groei hebben de schoolbesturen bedacht dat het bouwen van twee clusterscholen ( in Oost en Noord) veel van hun bestuurlijke problemen kan oplossen. De gemeente moet de nieuwbouw betalen en zelf heb je veel minder onderhoudskosten. Je verminderd de concurrentie. Ouders kiezen niet meer voor de afstand tussen school en huis, maar voor het onderwijs zelf. Je kan makkelijker onderwijsvernieuwing doorvoeren, want je hebt de ruimte ervoor. Dat laatste argument wordt ook door de schoolleiders gebruikt.

Maar wat beteken de plannen voor de kinderen en de ouders?

Clusterscholen zijn grote scholen. Waar veel kinderen naar toe gaan. Vorig jaar november was er een onderzoek dat aangaf dat de kinderen die van een grote school afkwamen gemiddeld beter waren dan van een kleine school. Wij kijken daar niet van op. Want voor zwakke leerlingen is op grote scholen vaak geen plaats. Zij gaan verloren in de massa en worden overgeplaatst naar speciaal onderwijs. Op kleine scholen is er nog aandacht voor de individuele leerling. Zwakke leerlingen mogen blijven. Kleine scholen mogen wat ons betreft dus trots zijn op hun lager gemiddelde.

Met de plannen die er nu liggen krijgen de ouders minder keuze als het gaat om een school voor hun kinderen. De afstand voor veel leerlingen tussen school en huis wordt vergroot.
Met het verdwijnen van de scholen uit de binnenstad moeten dagelijks kinderen de provinciale weg over (of onderdoor). Maar de ouders krijgen, net als alle inwoners van Schoonhoven, ook de rekening gepresenteerd. Het onderwijs wordt door de plannen fors duurder.

De fractie van PVDA/D66 is niet tegen onderwijsvernieuwing en goede huisvesting. Maar we willen waken voor niet goed doordachte stappen. Wij stellen voor om voorwaarden aan het plan te verbinden.
De eerste voorwaarde is een gefaseerde uitvoering. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap. Te beginnen met de nieuwbouw van een openbare school in Oost. Waarbij in de plannen rekening wordt gehouden met uitbreidingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld en protestant-christelijke en een katholieke school.
De tweede voorwaarde is dat niet op voorhand wordt afgesproken dat de Emmaschool in het centrum gesloten wordt. Alleen als de realiteit aangeeft dat er onvoldoende leerlingen voor de binnenstadschool zijn kan je daarover een besluit gaan nemen.

U als Medezeggenschapsraad kan uw eigen voorwaarden verbinden aan de plannen. Wij hopen dat u onze voorwaarden mee wilt wegen.

Met vriendelijke groet,
namens PVDA/D66 fractiePS. Donderdag 20 januari is er in het stadhuis een speciale commissievergadering over de plannen. Wij willen u er op wijzen dat dit een gelegenheid is waar u uw visie aan de politieke partijen duidelijk kunt maken.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?