<$BlogRSDUrl$>

zaterdag, november 20, 2004

Tussenrapportage 

Vandaag bezig geweest de sportvelden in Oost beter op de politieke agenda te krijgen. Er moet een veld wijken voor de bouw van de school. Op zich is dat geen item. Het is lang geleden afgesproken. Wat mis gaat is dat een werkgroep van 4 verenigingen aan de slag is gegaan met voorstellen te ontwikkelen. Ze hebben een jaar op antwoord moeten wachten en krijgen nu gewoon een oud voorstel weer voorgelegd. Duurder en minder goed voor de sport.
Ik hoop dat het ze lukt om insprekers op de commisie vergadering te krijgen.

Ook een reactie in de mailbox op de vragen over Oudkomers trajecten. Het zal je niet verbazen dat Vuchtelingenwerk blij met de steun is.
(Overigens mezelf weer vreselijk opgewonden over Verdonk inzake het gescheiden uitzetten van gezinnen die hier in Nederland zijn ontstaan. Zij creeert echt twee soorten burgers. De goeie witte en de slechte anderen. Vaak zijn de islamieten de klos, meestal vluchtelingen. Als ze kon zou ze deze mensen verbieden om verliefd te worden en van iemand te houden. Jaloers?)

En deze had ik nog beloofd. De (lange) brief aan het college. Leesvoer voor het weekeinde zal ik maar zeggen.


Geacht college,

In de gemeenteraadsvergadering van 28 oktober heeft de heer Broeders namens Vluchtelingenwerk Schoonhoven het woord gevoerd. In de zelfde vergadering heeft de raad gesproken over de uitvoering Motie uitzetting asielzoekers. Hierbij is tevens aan de orde gekomen de verstoorde relatie tussen Vluchtelingenwerk en wethouder Huizinga.

In de vergadering van de commissie Samenleving van 4 november is het project Oudkomers aan de orde gekomen. Bij de behandeling werd verwezen naar stukken die in de fractiekamer lagen.

De fractie van PVDA/D66 heeft na behandeling van dit agendapunt aangegeven met nog een aantal schriftelijke vragen te komen.
Mede namens de fractie van GroenLinks stellen wij op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad de volgende vragen aan het college:

Met betrekking tot het traject Oudkomers:

In de fractiekamer liggen de reacties van een aantal instanties op de offerteaanvraag van de gemeente Schoonhoven voor traject Oudkomers. Een drietal organisaties reageert met een offerte voor trajecten, Vluchtelingenwerk Schoonhoven reageert met een offerte voor trajectbegeleiding. De oorspronkelijke vraag aan de instanties ligt niet ter inzage.

Wanneer is de instanties om een offerte gevraagd, is dat schriftelijk gebeurd
Is het juist dat u Vluchtelingenwerk om een deelofferte, te weten voor de trajectbegeleiding, heeft gevraagd
Wanneer heeft u besloten om geen trajectbegeleiding te laten uitvoeren
Welke argumenten hebben aan dit besluit ten grondslag gelegen
Wanneer en op welke wijze heeft u dit besluit kenbaar gemaakt


Met betrekking tot de relatie met Vluchtelingenwerk:

Tijdens de behandeling in de commissie verwees wethouder Huizinga naar een overleg met Vluchtelingenwerk op 27 september 2004. Daar is uitvoerig het onderwerp Oudkomers besproken en in de commissievergadering had de wethouder daar niets aan toe te voegen.
Na dit gesprek op 27 september heeft Vluchtelingenwerk echter raadsleden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 12 oktober om hun zorg over de gang van zaken over ondermeer het traject Oudkomers neer te leggen. Op 2 november, na ontvangst van een gemeentelijk schrijven inzake deze kwestie, schreef Vluchtelingenwerk een brief aan het college. Daarin vroeg Vluchtelingenwerk om argumenten waarop de beslissing om geen trajectbegeleiding door Vluchtelingenwerk te laten uitvoeren is gebaseerd. Vluchtelingenwerk vraagt op korte termijn een gesprek.

Uit de brief van Vluchtelingenwerk spreekt dat zij zich onvoldoende geïnformeerd weten. Deelt het college die mening?
Hoe is wethouder Huizinga tot de conclusie gekomen dat de bijeenkomst van 27 september voldoende was?
Heeft wethouder Huizinga de signalen en de correspondentie van Vluchtelingenwerk en de ongerustheid van sommige fractieleden uitgesproken in de raadsvergadering over de relatie tussen de wethouder en Vluchtelingenwerk onderkent?
Heeft wethouder Huizinga inmiddels gereageerd op de uitnodiging om op korte termijn tot een gesprek te komen.


Met betrekking tot de toekomst:

Het Oudkomers traject is gebaseerd op een eenmalige rijksbijdrage voor 2005. Het belang van oudkomers- en nieuwkomerstrajecten is groot. Deze trajecten zijn de sleutel tot het vaardig kunnen leven in de Schoonhovense gemeenschap. Ook na 2005 zullen trajecten als deze nodig blijven. Vluchtelingenwerk heeft in de trajectbegeleiding veel ervaring opgebouwd.

Heeft het college de intentie om de samenwerking met Vluchtelingenwerk voor te zetten?
Begrijpt het college de zorg van Vluchtelingenwerk als het gaat om de continuïteit van het vrijwilligerswerk door het niet participeren in de trajecten voor Oudkomers?
Is het college bereidt om in het belang van de trajecten te investeren in een goede relatie met Vluchtelingenwerk?
Wil het college op korte termijn de mogelijkheden onderzoeken op welke manier in 2005 gebruikt gemaakt kan worden van de expertise van Vluchtelingenwerk?


Ten slotte willen onze fracties de bezorgdheid die is uitgesproken door Vluchtelingenwerk onderschrijven. Het beperken van de taak van Vrijwilligerswerk tot het begeleiden van nieuwkomers zal op korte termijn kunnen leiden tot het stoppen van de activiteiten door geldgebrek en gebrek aan animo bij de vrijwilligers. Gezien de investeringen tot nu toe gedaan in kennis, maar ook in het gebouw en de professionele begeleiding, een ontwikkeling die verre van gewenst is.

Wij verzoeken u de vragen schriftelijk te beantwoorden

HoogachtendComments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?