<$BlogRSDUrl$>

dinsdag, november 30, 2004

Brief 

Stel je bent een Marokkaanse vrouw en je woont al een poos in Nederland. En je hebt begrepen dat als je bij je kinderen oud wilt worden dat je dan Nederlands moet leren. Dus ga je, ondanks dat je misschien niet eens in je eigen taal goed kunt schrijven, naar les.
En dan gebeurd de moord op Van Gogh. En komen er tegenreacties op.

Dan is het logisch dat je daar samen over praat in de klas. En dan is het goed als cursist aan de politiek laat weten dat je geweld afkeurt en graag samen wilt leven. Je verstuurt de brief op 11 november.

Kan je dan begrijpen dat je pas na twee maanden eens een keer een antwoord krijgt? Voel je je dan serieus genomen?

Want dat dreigt er te gebeuren. Een korte reconstructie:
11 november wordt de brief verzonden. 18 november wordt de brief ingeboekt. 22 november komt de brief bij de raadsgriffier. Dan is de lijst met ingekomen stukken voor de commissievergadering van 1 december net verzonden. De brief wordt als eerste op de nieuwe lijst geplaatst. Voor de vergadering van 12 januari.
Op zich gebeurd het allemaal volgens de regels. Maar of je dan blij moet zijn met die regels…Ik hoop dat de andere commissieleden net als ik de brief morgen willen behandelen. Zo niet, dan stuur ik zelf een brief terug.

vrijdag, november 26, 2004

Uit de raad 

En ja hoor. Toch nog gesproken over de ID/WIW banen. Dat kwam omdat Rob Zilverberg namens de scholen als inspreker in een gloedvol betoog een lans brak voor de mensen die deze banen in Schoonhoven invullen.
Moest hem helaas vertellen dat het opheffen van die banen een besluit was dat door de regering op een veel eerder tijdstip al genomen was. Gelukkig was het voorstel dat we gingen aannemen een goed alternatief. Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd (betaalde) banen te behouden of te maken. Langs de grenzen van de wet en ook met behulp van Europese subsidies. Een alle hens aan dek aanpak.

We begonnen de vergadering met voor te stellen de bestuursrapportage van de agenda te halen. Omdat de wethouders hun toezeggingen die zij gedaan hebben in de commissies nog niet (of weer niet) zijn nagekomen. Ik vond het pijnlijk om te zien: twee zenuwachtig om zich heen kijkende wethouders, beduusd voor een standje. Wat mij betreft had de burgemeester nog wel wat kwader kunnen zijn.
Door lang te aarzelen met het instemmen met een gezamenlijk ontwikkelingsbureau voor de K5 hebben we als fractie een harde toezegging over het vervolgtraject. Er komt nog een go/no go besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van het Businessplan.
GroenLinks had voor 2 van hun 3 amendementen over het streekarchief goede argumenten en incasseerde daar de raadsmeerderheid voor.

Na de vergadering vertelde wethouder Huizinga dat hij een weblog heeft. Heb hem nog niet kunnen vinden, maar zodra ik hem vind zal ik doorlinken.
donderdag, november 25, 2004

Dagje uit 

Vandaag op pad geweest in de Schilderswijk in Den Haag. Samen met ondermeer Marianne van de Toorn van de gemeente, Shirley Dewkinandan van het project Interculturalisatie van de zorg, een vrijwilligster van de Zonnebloem, twee Provesta medewerkers, een medewerkster van de Bovenbergh en een tiental Marokkaanse mannen.
In het verzorgingshuis Om en Bij kregen we uitleg van de diverse zorgactiviteiten voor de verschillende groepen Haagse migranten.
Maar de meeste indruk maakte het woonproject voor Turkse ouderen, Baris Evi. Hier werd concreet gemaakt wat oudere allochtonen gelukkig maakt als het gaat om wonen. Tenslotte ook nog een blik geworpen in een Marokkaans woonproject.
Ik ben er van overtuigd dat als je het Turkse project tot Schoonhovense norm verklaart je ook meteen de autochtone bevolking meekrijgt. En de woningen zijn nog levensloop bestendig ook.
Vruchtbare dag tot nu toe.

(Ik krijg de neiging een beetje schijnheilig te schrijven dat het jammer is dat er geen andere politici waren. Maar dat was helemaal niet jammer. Nu kon ik tenminste alle aandacht aan het onderwerp geven. En hebben de Marokkanen weer gezien welke partij er daadwerkelijk in ze geïnteresseerd is. Met die aantekening dat ook GroenLinks zich regelmatig laat zien bij dit soort bijeenkomsten. Eerlijk is eerlijk.)

Straks raadsvergadering. Van de agenda raak ik niet echt opgewonden. Het belangrijkste onderwerp voor mij is gelukkig een hamerstuk: de goede plannen voor de ID/WIW banen. Maar je weet het bij ons nooit.....dus tot morgen.

woensdag, november 24, 2004

Even tussendoor 

Met mij gaat het goed, met het land wat minder. Ben nog steeds wat te beduusd om weer overal mijn mening over te geven. Dat doet iedereen al. .Te pas en te onpas. Niet dat ik bang ben of zo, maar ik heb niet zo’n zin om mee te brullen of te huilen in de discussies. Als je mijn mening wilt weten over de heer Van der Ven of Wilders, mevrouw Ayaan of imam Ahmad Salam vraag het me maar.

Nou ja, nu ik er toch ben….
Ik vind het initiatief van de oranje respect bandjes een goed idee. Ik vind ook dat Balkenende terecht het eerste bandje heeft gekregen. Hij is premier, niet de mijne, maar is wel oprecht in zijn pogingen om iets aan de toestand in NL te doen. Maar als hij dan een doos koopt voor de hele ministerraad, en mevrouw Verdonk gaat zo’n bandje dragen….. Dan ontkracht je in een keer de bedoeling, respect 2 all.


In de gemeente gaat het werk gewoon door. Maandag een kleine factie bijeenkomst, maar wel een vruchtbare. Dinsdag met de PVDA afdeling vergadert. De lijnen voor de toekomst uitgezet. En morgen eerst een dag naar Den Haag. Op werkbezoek bij woonvormen voor allochtone ouderen. Daarna raadsvergadering.
Met mij gaat het goed.

zaterdag, november 20, 2004

Tussenrapportage 

Vandaag bezig geweest de sportvelden in Oost beter op de politieke agenda te krijgen. Er moet een veld wijken voor de bouw van de school. Op zich is dat geen item. Het is lang geleden afgesproken. Wat mis gaat is dat een werkgroep van 4 verenigingen aan de slag is gegaan met voorstellen te ontwikkelen. Ze hebben een jaar op antwoord moeten wachten en krijgen nu gewoon een oud voorstel weer voorgelegd. Duurder en minder goed voor de sport.
Ik hoop dat het ze lukt om insprekers op de commisie vergadering te krijgen.

Ook een reactie in de mailbox op de vragen over Oudkomers trajecten. Het zal je niet verbazen dat Vuchtelingenwerk blij met de steun is.
(Overigens mezelf weer vreselijk opgewonden over Verdonk inzake het gescheiden uitzetten van gezinnen die hier in Nederland zijn ontstaan. Zij creeert echt twee soorten burgers. De goeie witte en de slechte anderen. Vaak zijn de islamieten de klos, meestal vluchtelingen. Als ze kon zou ze deze mensen verbieden om verliefd te worden en van iemand te houden. Jaloers?)

En deze had ik nog beloofd. De (lange) brief aan het college. Leesvoer voor het weekeinde zal ik maar zeggen.


Geacht college,

In de gemeenteraadsvergadering van 28 oktober heeft de heer Broeders namens Vluchtelingenwerk Schoonhoven het woord gevoerd. In de zelfde vergadering heeft de raad gesproken over de uitvoering Motie uitzetting asielzoekers. Hierbij is tevens aan de orde gekomen de verstoorde relatie tussen Vluchtelingenwerk en wethouder Huizinga.

In de vergadering van de commissie Samenleving van 4 november is het project Oudkomers aan de orde gekomen. Bij de behandeling werd verwezen naar stukken die in de fractiekamer lagen.

De fractie van PVDA/D66 heeft na behandeling van dit agendapunt aangegeven met nog een aantal schriftelijke vragen te komen.
Mede namens de fractie van GroenLinks stellen wij op grond van artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad de volgende vragen aan het college:

Met betrekking tot het traject Oudkomers:

In de fractiekamer liggen de reacties van een aantal instanties op de offerteaanvraag van de gemeente Schoonhoven voor traject Oudkomers. Een drietal organisaties reageert met een offerte voor trajecten, Vluchtelingenwerk Schoonhoven reageert met een offerte voor trajectbegeleiding. De oorspronkelijke vraag aan de instanties ligt niet ter inzage.

Wanneer is de instanties om een offerte gevraagd, is dat schriftelijk gebeurd
Is het juist dat u Vluchtelingenwerk om een deelofferte, te weten voor de trajectbegeleiding, heeft gevraagd
Wanneer heeft u besloten om geen trajectbegeleiding te laten uitvoeren
Welke argumenten hebben aan dit besluit ten grondslag gelegen
Wanneer en op welke wijze heeft u dit besluit kenbaar gemaakt


Met betrekking tot de relatie met Vluchtelingenwerk:

Tijdens de behandeling in de commissie verwees wethouder Huizinga naar een overleg met Vluchtelingenwerk op 27 september 2004. Daar is uitvoerig het onderwerp Oudkomers besproken en in de commissievergadering had de wethouder daar niets aan toe te voegen.
Na dit gesprek op 27 september heeft Vluchtelingenwerk echter raadsleden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 12 oktober om hun zorg over de gang van zaken over ondermeer het traject Oudkomers neer te leggen. Op 2 november, na ontvangst van een gemeentelijk schrijven inzake deze kwestie, schreef Vluchtelingenwerk een brief aan het college. Daarin vroeg Vluchtelingenwerk om argumenten waarop de beslissing om geen trajectbegeleiding door Vluchtelingenwerk te laten uitvoeren is gebaseerd. Vluchtelingenwerk vraagt op korte termijn een gesprek.

Uit de brief van Vluchtelingenwerk spreekt dat zij zich onvoldoende geïnformeerd weten. Deelt het college die mening?
Hoe is wethouder Huizinga tot de conclusie gekomen dat de bijeenkomst van 27 september voldoende was?
Heeft wethouder Huizinga de signalen en de correspondentie van Vluchtelingenwerk en de ongerustheid van sommige fractieleden uitgesproken in de raadsvergadering over de relatie tussen de wethouder en Vluchtelingenwerk onderkent?
Heeft wethouder Huizinga inmiddels gereageerd op de uitnodiging om op korte termijn tot een gesprek te komen.


Met betrekking tot de toekomst:

Het Oudkomers traject is gebaseerd op een eenmalige rijksbijdrage voor 2005. Het belang van oudkomers- en nieuwkomerstrajecten is groot. Deze trajecten zijn de sleutel tot het vaardig kunnen leven in de Schoonhovense gemeenschap. Ook na 2005 zullen trajecten als deze nodig blijven. Vluchtelingenwerk heeft in de trajectbegeleiding veel ervaring opgebouwd.

Heeft het college de intentie om de samenwerking met Vluchtelingenwerk voor te zetten?
Begrijpt het college de zorg van Vluchtelingenwerk als het gaat om de continuïteit van het vrijwilligerswerk door het niet participeren in de trajecten voor Oudkomers?
Is het college bereidt om in het belang van de trajecten te investeren in een goede relatie met Vluchtelingenwerk?
Wil het college op korte termijn de mogelijkheden onderzoeken op welke manier in 2005 gebruikt gemaakt kan worden van de expertise van Vluchtelingenwerk?


Ten slotte willen onze fracties de bezorgdheid die is uitgesproken door Vluchtelingenwerk onderschrijven. Het beperken van de taak van Vrijwilligerswerk tot het begeleiden van nieuwkomers zal op korte termijn kunnen leiden tot het stoppen van de activiteiten door geldgebrek en gebrek aan animo bij de vrijwilligers. Gezien de investeringen tot nu toe gedaan in kennis, maar ook in het gebouw en de professionele begeleiding, een ontwikkeling die verre van gewenst is.

Wij verzoeken u de vragen schriftelijk te beantwoorden

Hoogachtenddonderdag, november 18, 2004

Samenwerking 1en 2 

1.:

Vandaag de laatste hand gelegd aan een serie schriftelijke vragen aan het college met bettrekking tot stichting Vluchtelingenwerk. Binnenkort op deze site te lezen, maar ik vind dat eerst de geadresseerde de brief moet krijgen. En die gaat straks lekker ouderwets op de bus. De brief is mede ondertekend door Groen Links. En daar ben ik om twee redenen blij om. Ten eerste omdat de samenwerking meer druk of belang aan deze zaak geeft en ten tweede omdat we niet zo vaak samenwerken en daar gelukkig wel toe instaat blijken te zijn.

2.:

Straks naar Ouderkerk waar PvdA bestuur/fractie/gewone leden bij elkaar komen om te praten over samenwerking. Hoe moet de toekomst van de Krimpenerwaard er uit zien. Durven we te praten over herindelen, of liever anders indelen? Moeten we als afdelingen al sterker gaan samenwerken. Er zijn al wat voorschotten op de discussie per e-mail genomen. Dat laat in ieder geval nog niet een eensluidend standpunt zien. Ben benieuwd. Ik heb er wel zin in. Van deze bijeenkomsten word ik meestal vrolijker dan de defensieve bijeenkomsten met alle raadsfracties uit de K5. Maandag staat er weer een op het programma. Gaan we weer met de hele zaal tegen iets zijn dat toch gaat gebeuren. En dan wordt het zo vaag dat niemand er iets mee opschiet. Dat moet vanavond beter kunnen.

dinsdag, november 16, 2004

Struggle 

De oplettende lezer zal het zijn opgevallen. Steeds minder frequent schrijf ik iets op mijn weblog. Een jaar lang schreef ik dagelijks over mijn beslommeringen. Vooral plaatselijke beslommeringen. Maar het lijkt wel of de landelijke beslommeringen die plaatselijke permanent overschaduwen. En daar wordt je niet vrolijk van. Ik verdonk, sorry verdenk, Nederland van een grote herfstdepressie.

En nu stopt Frans van Deursen ook al met zijn weblog. Ik ga door, nu iets minder frequent, maar voor mijn gevoel is dat maar tijdelijk. Want voor je het weet zijn er weer verkiezingen. Ik weet dat politieke partijen in onze gemeente daar al weer mee bezig zijn. Wij praten er volgende week over. En als dan ook de landelijke verkiezingen er aan komen....en het gaat wat anders dan dat rare KRO programma....dan komen we met z'n allen weer gewoon uit die depressie.

Uit respect de laatse weblog van Frans:

Het Circus van Meningen
Toen Raoul Heertje afscheid nam als columnist van het Parool, deed hij dat, omdat hij niet meer wilde meedoen in "het circus der meningen".Jezelf dwingen elke dag maar ergens iets van te vinden bleek doodvermoeiend en werkte zeker niet bevorderlijk op het humeur.Ik ben ooit dit weblog begonnen om mezelf te dwingen elke dag iets te schrijven.Om mijn geest te scherpen.Om leuke verhaaltjes te bedenken en die te delen.Maar al gauw merk je, dat die goede bedoelingen al snel veranderen in de neiging ook Overal Iets Van Te Vinden. Overal Iets Van Vinden is helemaal niet leuk.Wat moet je nog toevoegen aan de meningen over dat Bush president blijft? Dat van de 26.000 asielzoekers er 300 een verblijfsvergunning hebben gekregen en dat er nu al 1900 in de illegaliteit zijn verdwenen? Dat kunstenaars worden vermoord door geloofsfanaten?Ik merk dat ik er een zompiger mens van wordt.'t Is een beetje alsof je jezelf elke dag dwingt door een brandende hoepel te springen terwijl je er alleen je haar bij schroeit. En daarom ga ik mijn creatieve energie weer gebruiken waar ik 'm ooit voor bedoeld had: voor mijn echte werk. Voor het spelen van rollen, het schrijven van stukken en scenario's.Voor het maken van Mooie Dingen.Deze weblog is daarom met onmiddelijke ingang gesloten.Bedankt voor het lezen!

zondag, november 14, 2004

Reclame 

Daar ben ik weer. Met dit keer een reclameblok. Voor de schitterende theaterserie die er op dit moment in het Artotheater te zien is. Vijf eenakters van Herman Heijermans. Van Drama met een hoofdletter D tot Hilarisch met een hoofdletter H.
Natuurlijk ben ik bevooroordeeld, tenslotte mocht ik een van de stukken zelf regisseren. Maar dan nog.
Waarom ik op dit weblog er aandacht aan besteedt is omdat de reguliere pers het niet doet. Van de huis aan huis bladen kan ik het begrijpen. Vijf toneelstukken betekent nu eenmaal een wat langer persbericht dan normaal. En dan moet je er ruimte voor vrijmaken. Maar als je pretendeert meer te zijn dan een reclameblaadje (ja/nee sticker), dan hoor je aandacht te besteden aan dit soort evenementen.
Anders is het bij de Goudsche Courant. Door de ziekte van hun vaste Schoonhovense journalist - beterschap Pieter !! – blijkt hoe kwetsbaar de krant is. Want de afgelopen weken verschijnt er nog nauwelijks iets in de krant over Schoonhoven. Terwijl er genoeg gebeurd.
En zo gebeurd het dat er in de krant niets te lezen is over ‘Gluren bij de buren’, want zo heet de serie. Doe mij eens een lol. Klik hier voor meer informatie, bel de VVV of kom gewoon naar de zaal.
Omdat de spelers het verdienen. En ik iedereen een schitterende theateravond gun.zondag, november 07, 2004

Jatwerk 

Vandaag een bijdrage die ik heb gestolen van Klaas de Vries. Of geleend.
Omdat hij zo treffend de afgelopen week typeert.

Er is de afgelopen week nog meer gebeurd. Er was een vrijwilligersavond, een commissievergadering met ontzettend goede inbreng van inwoners, er was zo-zo-cabaret met Onno Innemee en ik was bezig met de laatste loodjes van de regie voor een eenacter van Heijermans.
Premiere aanstaande vrijdag.
Maar eerst ga ik nog een paar dagen naar Londen. Werk.
Komende week weinig politiek en weinig weblog.
En eigenlijk vind ik dat even niet zo erg.
Niet dat ik genoeg heb van de politiek. Maar wel even van al dat gedoe er om heen.

Vrijdag 5 november 2004
Dit is zo’n week waarin je geen lust hebt om kleine aantekeningen te maken. Het grote nieuws vult alle ruimte in hoofd en hart, in kranten, in radio en tv, in alle gesprekken. Wat valt daar aan toe te voegen? Dinsdagochtend in de Kamer begint het nieuws van de moord op Theo van Gogh zich te verspreiden. Eerst nog wat onzekerheid, daarna de bevestiging. Iedereen spreekt zijn afschuw uit over de moord. De brief die de moordenaar heeft achtergelaten brengt nieuwe ontzetting. Nieuwe doodsbedreigingen. Mensen maken kabaal, huilen, geven communiqués met veroordelingen uit, demonstreren.
John Kerry heeft de verkiezingen in Amerika verloren. ‘Four more years’ Bush en Cheney. De vuilste en duurste campagne in de geschiedenis. Yasser Arafat ligt op sterven. De NCRV debatteert naast zijn sterfbed in Standpunt-nl over de stelling dat zijn dood een goede zaak zou zijn voor de vrede in het Midden-Oosten.


De beschaving baarde grondrechten en wordt nu langzaam maar zeker door zijn kinderen bedreigt
.vrijdag, november 05, 2004

Bange mensen 

In 1983 had ik het voorrecht om te werken aan het Bange Mensen project van Irene van Lippe - Biesterveld. Samen met een aantal vrienden had zij een filosofie ontwikkeld over bewapening en de bewapeningswedloop. Robert Long zou zingen: “En dat is allemaal angst, allemaal angst…”

Het project behelsde radio uitzendingen (mijn pakkie-an) tv uitzendingen, artikelen in tijdschriften en de toespraak op het Malieveld van de prinses.

Bange mensen kunnen twee dingen doen. De eerste is de angst onder ogen zien, er over praten, nog eens praten, en dan de angst overwinnen door de confrontatie aan te gaan met datgene waarvoor je bang bent. ( Deze methode helpt absoluut bij angst voor vliegen – in een vliegtuig – , spinnen en ander ongedierte.)
De tweede methode is jezelf bewapenen en bij het eerste gevaar dreigen met schieten. En als dat niet helpt echt schieten.
Het was tenslotte kruisraketten tijd.

Vandaag werd mij door gesprekken duidelijk dat de Marokkaanse gemeenschap in Schoonhoven bang is. Bang voor de gevolgen voor de moord op Theo van Gogh. Bang om hun Marokkaanse pasport op te geven voor hun (dubbele) Nederlandse nationaliteit. Omdat je misschien toch ooit eens moet vluchten. Bang om nog iets te zeggen. Bang om hun mening te uiten.
Bange mensen. Die gelukkig over de angst bleven praten.

Hoe bang zijn terroristen. Waar zijn ze bang voor. Wat dreigen ze te verliezen.
En is dat zo?

Hoe bang ben ik. Hoe bang ben jij.
Ik ben vandaag veel minder bang. Door er over te praten.dinsdag, november 02, 2004

Vrjheid van meningsuiting 

En natuurlijk doe ik mee aan het gesprek van de dag. Thuis, aan de telefoon met mijn moeder, op mijn werk, hier....

En het is erg dat Theo van Gogh is doodgeschoten. Maar het kwam voor mij niet overwacht. Als je stelselmatig zo'n grote groep mensen kwetst, dan kan je het treffen dat er een tussen zit die zijn verstand ook niet gebruikt.

Abdoullah Haselhoef stuurde een mail naar aanleiding van de moord. En na zijn veroordeling ervan schreef hij:

Ik geloof niet dat het absolute recht van vrijheid van meningsuiting bedoelt is dat gelovigen homo's belachelijk kunnen maken maar ook geloof ik niet dat het absolute recht van vrijheid van meningsuiting bedoelt is, zodat ongelovigen andersgelovigen belachelijk kunnen maken. Het absolute recht van vrijheid van meningsuiting is geen absoluut recht om elkaar te mogen kwetsen of te beledigen.
Vrijheid van meningsuiting is geen doel maar is slechts een middel zodat ook kwetsbaren en zwakkeren in onze samenleving gehoord moge worden.


Ik dat vind ik hele ware woorden.


maandag, november 01, 2004

De Raad 3 

Onderstaande bijdrage zorgde ervoor dat wethouder Huiznga heeft toegezegd nog in 2004 met een helder overzicht te komen. Dat overzicht kan de raad dan eventueel laten toetsen door een accountant. De motie die ik hierover aan heb gekondigd houden we dus nog even in onze achterzak.

Mijn bijdrage:

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wethouder Huizinga, heeft u het nog allemaal wel op een rijtje. En dan bedoel ik de kosten voor sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
En als belangrijk onderdeel daarvan de wet werk en bijstand.
Begroot tekort in 2004 2.224.000 euro.
Nog voor de begrotingsbehandeling al verhoogd met 188.000 euro. Zijnde het risico dat Schoonhoven liep bij het niet goed reïntegreren van bijstandsgerechtigden. De zogenaamde 10 procent.
In de berap, die we niet behandelen, maar wel kennen, staat een extra tekort gemeld van 674.000 euro.
Maar we hadden het risico toch afgedekt? Of lopen we risico omdat de reïntegratie niet goed wordt uitgevoerd?
En eerlijk gezegd zijn de signalen die we krijgen van uitkeringsgerechtigden over de uitvoering én de signalen van de medewerkers niet hoopgevend.
Tel je het bij elkaar op, dan is het tekort 3.086.000 euro.
Wat zien we in de begroting 2005? Een begroot tekort van 2. 297.00 euro. Dat is 7 ton minder. Hoe reëel is dat?
En weet u waar het budget voor de agenda van de toekomst is gebleven. Het geld dat Schoonhoven aan heeft gevraagd en heeft gekregen om casemanagement in te voeren. En dat ook succesvol deed. Tot voor kort. Omdat het n0g niet past binnen de K5 werkwijze. Krijgen we dat geld nog?
Nu zet u in op het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden met 28 onder het niveau van 2004. Dus met een beetje pech zijn dat er veel meer. Welk budget gaat u daarvoor gebruiken. Boekt u al de ESF gelden in die nog aangevraagd moeten worden?
Navraag bij de afdeling financiën levert ons geen duidelijkheid op over de financiële situatie met betrekking tot Sociale zaken. Zij weten het niet. Weet de wethouder het nog wel?
Er zijn overzichten beloofd over de aantallen. Een keer hebben we een overzicht gehad. De tweede keer was het niet compleet en niet representatief. Hoe staan we ervoor. Weet u het?
Voorzitter, wij vinden het geen schande om te bekennen dat wij ook niet weten hoe en hoeveel er begroot moet worden. Wij vinden het geen schande om toe te geven dat wij het lastig vinden om onze controlerende taak uit te voeren. Wij zouden het wel een schande vinden om het er dan maar bij te laten zitten. En te kijken hoe de berap of het jaarverslag er volgend jaar uit gaat zien.
Wij dienen een motie in waarbij we voorstellen dat we dit dossier tussentijds door laten lichten door de accountant. Waarbij een onderdeel van de opdracht zal zijn een helder inzicht te geven in de kosten en de financiering. Mochten deze motie niet aangenomen worden dan zullen wij dit onderzoek zelf als fractie laten uitvoeren.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?