<$BlogRSDUrl$>

vrijdag, oktober 29, 2004

Raad 1 

De raadsvergadering van gisteren was een lange zit.
Om 16.00 begonnen en met een aantal pauzes door tot 23.00 uur. Maar de onderwerpen waren het waard.

Het eerste grote punt was de verkoop van de oude Willen de Zwijgerschool aan Provesta, de voormalige woningbouwverenging die nu als stichting woningbouw projecten ontwikkeld. Met een krappe meerderheid werd een motie aangenomen waarmee het college over kon gaan tot de verkoop van de grond. (Overigens zullen juristen wel het een en ander aan te merken hebben op de tekst van de motie).
Wat onze fractie betreft een hele domme zet. Met de planvorming is nog van alles mis. Maar de verkoop suggereert dat de plannen door kunnen gaan. Als het aan het college ligt is dat ook zo. Als het aan ons ligt niet. Wij zullen aan de bestuursrechter voorleggen of je tijdens een traject opeens de spelregels mag veranderen. Of je eerst inspraak mag beloven en je daarna achter veranderde regels mag verschuilen.
Triest dat met deze handelswijze ouderen op de barricades worden gedwongen. Gelukkig zag ik de strijdbaarheid nog op het gezicht van de heer van der Dool. Die geeft niet op. En hij heeft de huurwet achter zich. Honderd procent van de bewoners is tegen de sloop van de woningen op de Oranjeplaats.

Het tweede punt was de houding van wethouder Huizinga met betrekking tot de motie tegen uitzetting van de asielzoekers en de werkzaamheden van de stichting Vluchtelingenwerk. Ik heb heel wat vragen op hem afgevuurd. De meeste heeft hij beantwoord. Maar ik blijf het gevoel houden dat het wel mooie woorden zijn, maar geen daden. Vooral omdat in een e-mail van hem aan Vluchtelingenwerk iets anders staat dan wat hij gisteren zei. De volgende commissie gaan we er op verder. We praten dan ook over de gevolgde procedures voor de oudkomerstrajecten.

Volgende keer het verslag van de avond vergadering met betrekking tot de begroting.

Hieronder mijn vragen aan de wethouder.

Heeft u besloten, en zo ja, wanneer, dat u de uitvoering van de motie naast u neer kon leggen
In een e-mail aan vluchtelingenwerk heeft u laten weten dat u aan de motie de voorwaarde heeft verbonden dat de motie wordt uitgevoerd zolang er geen opvangbeleid is geregeld door minister Verdonk.
Klopt dit.
Zo ja, waarom heeft u deze voorwaarde niet gesteld tijdens de vergadering van 11 december.
Heeft u kennis genomen van het feit dat er daadwerkelijk al opvang geregeld is?
Weet u hoeveel uitgeprocedeerden er op dit moment in Ter Apel worden opgevangen?
Heeft u ook kennis genomen van het feit dat de uitzetting van het IND zo schrijnend zijn dat de minister hierover in het openbaar geen vragen over meer wenst te beantwoorden.
Heeft u kennis genomen van het feit dat uitgezette asielzoekers na aankomst verdwijnen.

Een tweede reeks vragen heb ik over het informatiehandvest dat de gemeenteraad heeft aangenomen op 19 februari 2004.
Dit handvest regelt de actieve informatieplicht van het college. Bij dit handvest hoort een bijlage, deze bijlage is onderdeel van het handvest.

Is het de wethouder bekent dat de ontwikkelingen met betrekking tot het Vreemdelingenbeleid wordt genoemd als onderwerp waarover de raad actief geïnformeerd wenst te worden.
Is de wethouder het met ons eens dat verandering van beleid reden is om de Raad te informeren

In de commissievergadering van 1 september heeft de wethouder toegezegd een brief over de begeleiding van oudkomers naar de commissie te sturen. Deze brief is nog niet ontvangen.
In de commissievergadering van 1 september heeft de wethouder toegezegd te reageren op het jaarverslag van Vluchtelingenwerk. Deze reactie is nog niet ontvangen.
Vindt de wethouder een beantwoordingstermijn van 8 weken passen binnen de actieve informatieplicht.

Tot slot heb ik nog een aantal vragen aan de wethouder met betrekking tot de samenhang tussen het oudkomersbeleid en het vrijwilligers beleid.

Is de wethouders het eens met de waardering die meermalen door de raad is uitgesproken voor het vrijwilligerswerk van de stichting Vluchtelingenwerk?
Heeft de wethouders n.a.v. de jaarverslagen 2002 en 2003 van die stichting kennis genomen van de zorgen die worden neergelegd over de continuïteit van het vrijwilligerswerk.
Is de wethouder het er mee eens dat de betrouwbaarheid van het bestuur beter te beoordelen is op de daden dan op de woorden van dat bestuur.
Kan de wethouder zich voorstellen dat het gunnen van de totale oudkomerstrajecten aan bureau Medelanders buiten goed overleg met de stichting om wordt gezien als teken van het niet waarderen van het werk dat in de afgelopen jaren is verzet.
Kan de wethouder zich de verbijstering van het bestuur en de vrijwilligers over de gang van zaken voorstelen.
Ziet de wethouder nog toekomst voor de stichting Vluchtelingenwerk en haar vrijwilligers?
Denkt de wethouder die eventuele toekomst vast te kunnen leggen in een intentieverklaring, zoals ook Oudewater dit heeft gedaan?

En mijn laatste samenvattende vraag aan de wethouder en de coalitiefracties.
Hoe kan dit nou, heeft de wethouder nog wel grip op dit dossier?


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?