<$BlogRSDUrl$>

zondag, oktober 31, 2004

De Raad 2 

Vandaag de tweede aflevering van de raadsvergadering van oktober. Het wordt een vervolgverhaal met de bijdrage van onze fractie in de algemene beschouwingen. Zie het maar als een kadootje ter ere van dit 300ste weblogstukje.

Vandaag Ruimte. Wat ging er mis. Hoe gaan we om met de plannen voor nieuwe scholenclusters. Hoe veilig fietst het CDA?
De bijdrage is van Nic:

Voorzitter wat valt er nog te zeggen over onderwerpen die horen bij de commissie ruimte als daar voor de pauze al zoveel over gezegd is. Over de Willem de Zwijger en de Oranjeplaats zal ik het dan ook niet teveel meer zeggen, maar wat als rode draad over RUIMTE te zeggen valt is misschien wel dat deze raad te maken heeft met een college wat op zoek is naar RUIMTE, naar de grenzen van haar ruimte terwijl we juist zo’n behoefte hebben aan een college wat zoekt naar draagvlak.

Twee plannen voor het Doelenplein waar volstrekt geen draagvlak voor bleek te zijn verdwenen in de prullenbak. Een woonzorgcomplex aan de oranjeplaats en sloop van een architectonisch waardevol gebouw stuit op veel bezwaren maar wordt tot het uiterste doorgedrukt. Pas in laatste instantie kan het college onder grote druk van de raad worden teruggefloten. Ook de plannen met het stadspark stuitten eerst op grote tegenstand bij de buurtbewoners, wat mede tot het uiteindelijke vertrek van een wethouder leidde, maar konden gelukkig door de raad gesteund door veel burgerinitiatief worden bijgestuurd. De nieuwe woningen aan de Havenstraat en de Oude Singel en de nu aanvangende nieuwbouw op het voormalig Hascoterrein zijn de enige zichtbare ontwikkelingen uit deze raadsperiode tot nu toe maar zijn nog resultaten van vorige raden en colleges.

De visie op volkshuisvesting van dit college komt er kortweg op neer dat we gaan bouwen voor ouderen en dat we dan hopen dat door doorstroming de overige categorieen woningzoekenden ook ergens een plekje kan vinden. Enige onderbouwing van deze visie heb ik tot nu toe alleen eens door de directie van Provesta horen geven, maar het lijkt of die door de wethouder een op een is overgenomen. De tot nu toe gepresenteerde plannen voor het Doelenplein straalden een hoog Manhattan-gehalte uit en zijn dan ook typische projectontwikkelaarsvisies, of is dit toch de visie van de wethouder (of misschien zelfs van het hele college)? In haar keuze voor het Argentoterrein als locatie voor de nieuwe school in Oost kiest het college eindelijk wel voor draagvlak in de raad hoewel het ruim anderhalf jaar duurde tot dit inzicht tot stand kwam.


Gaat het echter over een algemene visie op huisvesting van het basisonderwijs, dan wordt weer de helft van de raad genegeerd door voor een model met twee scholenclusters te kiezen waarbij het basisonderwijs op termijn geheel uit de binnenstad dreigt te verdwijnen. Een waarom? Niet omdat daarmee de ouders en kinderen het meest gediend zijn, maar omdat het strategisch goed uitkomt in het belang van het bijzonder onderwijs op christelijke grondslag. Wij zijn nogal geschrokken van de houding van de fractievoorzitter van het CDA tijdens de discussie in de commissie over de scholenclusters. Het enige wat hij eigenlijk wilde weten is wanneer de Emma definitief uit het stadscentrum is verdwenen. En dan maar blijven beweren dat het niet om een schoolstrijd gaat. Dat zou geloofwaardig zijn geweest als zijn inbreng was gegaan over de kwaliteit van de toekomstige clusterscholen. Maar nee, het beperkte zich tot; wanneer verdwijnt de Emma uit de binnenstad en kunnen we die datum niet harder maken. I

k herinner me ook nog de discussie in de raad over de unilocatie voor de Willem de Zwijger. Belangrijk argument daarvoor wat keer op keer door CDA en SGP/Christenunie in stelling werd gebracht was de verkeersveiligheid en het gevaar van de provinciale weg die overgestoken moest worden. Daarbij hadden we het toen wel over kinderen van 12 tot 18 jaar. Voor kinderen van 4 tot 12 uit het centrum die volgens de plannen van dit college straks in Noord of Oost naar school moeten is dat kennelijk geen bezwaar of heeft het CDA daar nu ook moeite mee?

Onze inwoners krijgen wel vast op voorhand de rekening gepresenteerd in de vorm van een extra OZB stijging van 2% per jaar door te voeren voor een periode van 5 jaar en wel geoormerkt voor het tot stand brengen van dit tweetal scholenclusters. Onze fractie heeft daar moeite mee maar zou bereid zij hiermee in te stemmen als er voldoende zekerheid zou zijn dat het daarbij blijft. En daar beginnen onze twijfels. Volgens ons zijn de cijfers zo zacht als boter. Dat begint al met de leerlingenprognoses. Grote verschillen in elkaar opvolgende prognoses waarbij wij dit keer de indruk hebben dat er te veel wordt geprognosticeerd op een 'wat zou het mooi zijn als'-scenario. Men gaat uit van een groei zoals vastgelegd in het structuurplan, of zoals wij liever zeggen, de structuurvisie, terwijl alleen de beroepsoptimisten geloven dat dat ook werkelijk gehaald gaat worden. Maar wat zijn de risico's als we wel gaan bouwen op die prognoses en ze vervolgens niet halen. Dan wordt de rekening rechtstreeks bij de bevolking gedeponeerd en zal dat nog niet eens bij 2% per jaar kunnen blijven. En dan de financiële onderbouwing, die is zeer globaal en indicatief. Natuurlijk begrijpen wij dat het op dit moment heel lastig is om preciezer te begroten, maar dan ik hoop dat uw college begrijpt dat wij met dit soort cijfers geen beslissingen willen nemen die de burgers nog jaren in hun portemonnee raakt.

We weten dat die school in Oost er moet komen en dat we daar eigenlijk ogenblikkelijk mee moeten beginnen. Maar hou het daar vooralsnog bij en bepaal aan de hand van die ontwikkeling en het inzicht van dat moment de strategie voor de komende jaren. Daarbij hechten wij er in elk geval aan dat er ook op langere termijn basisonderwijs in de binnenstad mogelijk blijft, in elk geval voor de jongere kinderen. Bij een vitale stad in het groene hart hoort ook een levendige binnenstad met veilig bereikbare onderwijs voorzieningen.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?