<$BlogRSDUrl$>

zondag, oktober 31, 2004

De Raad 2 

Vandaag de tweede aflevering van de raadsvergadering van oktober. Het wordt een vervolgverhaal met de bijdrage van onze fractie in de algemene beschouwingen. Zie het maar als een kadootje ter ere van dit 300ste weblogstukje.

Vandaag Ruimte. Wat ging er mis. Hoe gaan we om met de plannen voor nieuwe scholenclusters. Hoe veilig fietst het CDA?
De bijdrage is van Nic:

Voorzitter wat valt er nog te zeggen over onderwerpen die horen bij de commissie ruimte als daar voor de pauze al zoveel over gezegd is. Over de Willem de Zwijger en de Oranjeplaats zal ik het dan ook niet teveel meer zeggen, maar wat als rode draad over RUIMTE te zeggen valt is misschien wel dat deze raad te maken heeft met een college wat op zoek is naar RUIMTE, naar de grenzen van haar ruimte terwijl we juist zo’n behoefte hebben aan een college wat zoekt naar draagvlak.

Twee plannen voor het Doelenplein waar volstrekt geen draagvlak voor bleek te zijn verdwenen in de prullenbak. Een woonzorgcomplex aan de oranjeplaats en sloop van een architectonisch waardevol gebouw stuit op veel bezwaren maar wordt tot het uiterste doorgedrukt. Pas in laatste instantie kan het college onder grote druk van de raad worden teruggefloten. Ook de plannen met het stadspark stuitten eerst op grote tegenstand bij de buurtbewoners, wat mede tot het uiteindelijke vertrek van een wethouder leidde, maar konden gelukkig door de raad gesteund door veel burgerinitiatief worden bijgestuurd. De nieuwe woningen aan de Havenstraat en de Oude Singel en de nu aanvangende nieuwbouw op het voormalig Hascoterrein zijn de enige zichtbare ontwikkelingen uit deze raadsperiode tot nu toe maar zijn nog resultaten van vorige raden en colleges.

De visie op volkshuisvesting van dit college komt er kortweg op neer dat we gaan bouwen voor ouderen en dat we dan hopen dat door doorstroming de overige categorieen woningzoekenden ook ergens een plekje kan vinden. Enige onderbouwing van deze visie heb ik tot nu toe alleen eens door de directie van Provesta horen geven, maar het lijkt of die door de wethouder een op een is overgenomen. De tot nu toe gepresenteerde plannen voor het Doelenplein straalden een hoog Manhattan-gehalte uit en zijn dan ook typische projectontwikkelaarsvisies, of is dit toch de visie van de wethouder (of misschien zelfs van het hele college)? In haar keuze voor het Argentoterrein als locatie voor de nieuwe school in Oost kiest het college eindelijk wel voor draagvlak in de raad hoewel het ruim anderhalf jaar duurde tot dit inzicht tot stand kwam.


Gaat het echter over een algemene visie op huisvesting van het basisonderwijs, dan wordt weer de helft van de raad genegeerd door voor een model met twee scholenclusters te kiezen waarbij het basisonderwijs op termijn geheel uit de binnenstad dreigt te verdwijnen. Een waarom? Niet omdat daarmee de ouders en kinderen het meest gediend zijn, maar omdat het strategisch goed uitkomt in het belang van het bijzonder onderwijs op christelijke grondslag. Wij zijn nogal geschrokken van de houding van de fractievoorzitter van het CDA tijdens de discussie in de commissie over de scholenclusters. Het enige wat hij eigenlijk wilde weten is wanneer de Emma definitief uit het stadscentrum is verdwenen. En dan maar blijven beweren dat het niet om een schoolstrijd gaat. Dat zou geloofwaardig zijn geweest als zijn inbreng was gegaan over de kwaliteit van de toekomstige clusterscholen. Maar nee, het beperkte zich tot; wanneer verdwijnt de Emma uit de binnenstad en kunnen we die datum niet harder maken. I

k herinner me ook nog de discussie in de raad over de unilocatie voor de Willem de Zwijger. Belangrijk argument daarvoor wat keer op keer door CDA en SGP/Christenunie in stelling werd gebracht was de verkeersveiligheid en het gevaar van de provinciale weg die overgestoken moest worden. Daarbij hadden we het toen wel over kinderen van 12 tot 18 jaar. Voor kinderen van 4 tot 12 uit het centrum die volgens de plannen van dit college straks in Noord of Oost naar school moeten is dat kennelijk geen bezwaar of heeft het CDA daar nu ook moeite mee?

Onze inwoners krijgen wel vast op voorhand de rekening gepresenteerd in de vorm van een extra OZB stijging van 2% per jaar door te voeren voor een periode van 5 jaar en wel geoormerkt voor het tot stand brengen van dit tweetal scholenclusters. Onze fractie heeft daar moeite mee maar zou bereid zij hiermee in te stemmen als er voldoende zekerheid zou zijn dat het daarbij blijft. En daar beginnen onze twijfels. Volgens ons zijn de cijfers zo zacht als boter. Dat begint al met de leerlingenprognoses. Grote verschillen in elkaar opvolgende prognoses waarbij wij dit keer de indruk hebben dat er te veel wordt geprognosticeerd op een 'wat zou het mooi zijn als'-scenario. Men gaat uit van een groei zoals vastgelegd in het structuurplan, of zoals wij liever zeggen, de structuurvisie, terwijl alleen de beroepsoptimisten geloven dat dat ook werkelijk gehaald gaat worden. Maar wat zijn de risico's als we wel gaan bouwen op die prognoses en ze vervolgens niet halen. Dan wordt de rekening rechtstreeks bij de bevolking gedeponeerd en zal dat nog niet eens bij 2% per jaar kunnen blijven. En dan de financiële onderbouwing, die is zeer globaal en indicatief. Natuurlijk begrijpen wij dat het op dit moment heel lastig is om preciezer te begroten, maar dan ik hoop dat uw college begrijpt dat wij met dit soort cijfers geen beslissingen willen nemen die de burgers nog jaren in hun portemonnee raakt.

We weten dat die school in Oost er moet komen en dat we daar eigenlijk ogenblikkelijk mee moeten beginnen. Maar hou het daar vooralsnog bij en bepaal aan de hand van die ontwikkeling en het inzicht van dat moment de strategie voor de komende jaren. Daarbij hechten wij er in elk geval aan dat er ook op langere termijn basisonderwijs in de binnenstad mogelijk blijft, in elk geval voor de jongere kinderen. Bij een vitale stad in het groene hart hoort ook een levendige binnenstad met veilig bereikbare onderwijs voorzieningen.


vrijdag, oktober 29, 2004

GRRR 

De Turken hebben het goed geregeld. De kerk en de staat zijn strikt gescheiden. De een bemoeit zich niet met de ander. Alleen daarom al moeten ze snel lid worden van de EG.
Dan is het ook over met dit soort berichtjes. Grr.


Vaticaan laakt Europese grondwet

ROME - Het Vaticaan heeft vrijdag de nieuwe Europese grondwet fel bekritiseerd. Volgens de topdiplomaat van de Rooms-Katholieke Kerk gaat de constitutie gebukt onder antichristelijke vooroordelen en culturele kortzichtigheid.

Kardinaal Giovanni Lajolo, de 'minister van Buitenlandse Zaken' van Vaticaanstad, betreurde in de krant La Stampa het ontbreken van een verwijzing naar de christelijke wortels van Europa. Het Vaticaan heeft lang gelobbyd voor een verwijzing naar het christendom in de inleiding van de grondwet

Raad 1 

De raadsvergadering van gisteren was een lange zit.
Om 16.00 begonnen en met een aantal pauzes door tot 23.00 uur. Maar de onderwerpen waren het waard.

Het eerste grote punt was de verkoop van de oude Willen de Zwijgerschool aan Provesta, de voormalige woningbouwverenging die nu als stichting woningbouw projecten ontwikkeld. Met een krappe meerderheid werd een motie aangenomen waarmee het college over kon gaan tot de verkoop van de grond. (Overigens zullen juristen wel het een en ander aan te merken hebben op de tekst van de motie).
Wat onze fractie betreft een hele domme zet. Met de planvorming is nog van alles mis. Maar de verkoop suggereert dat de plannen door kunnen gaan. Als het aan het college ligt is dat ook zo. Als het aan ons ligt niet. Wij zullen aan de bestuursrechter voorleggen of je tijdens een traject opeens de spelregels mag veranderen. Of je eerst inspraak mag beloven en je daarna achter veranderde regels mag verschuilen.
Triest dat met deze handelswijze ouderen op de barricades worden gedwongen. Gelukkig zag ik de strijdbaarheid nog op het gezicht van de heer van der Dool. Die geeft niet op. En hij heeft de huurwet achter zich. Honderd procent van de bewoners is tegen de sloop van de woningen op de Oranjeplaats.

Het tweede punt was de houding van wethouder Huizinga met betrekking tot de motie tegen uitzetting van de asielzoekers en de werkzaamheden van de stichting Vluchtelingenwerk. Ik heb heel wat vragen op hem afgevuurd. De meeste heeft hij beantwoord. Maar ik blijf het gevoel houden dat het wel mooie woorden zijn, maar geen daden. Vooral omdat in een e-mail van hem aan Vluchtelingenwerk iets anders staat dan wat hij gisteren zei. De volgende commissie gaan we er op verder. We praten dan ook over de gevolgde procedures voor de oudkomerstrajecten.

Volgende keer het verslag van de avond vergadering met betrekking tot de begroting.

Hieronder mijn vragen aan de wethouder.

Heeft u besloten, en zo ja, wanneer, dat u de uitvoering van de motie naast u neer kon leggen
In een e-mail aan vluchtelingenwerk heeft u laten weten dat u aan de motie de voorwaarde heeft verbonden dat de motie wordt uitgevoerd zolang er geen opvangbeleid is geregeld door minister Verdonk.
Klopt dit.
Zo ja, waarom heeft u deze voorwaarde niet gesteld tijdens de vergadering van 11 december.
Heeft u kennis genomen van het feit dat er daadwerkelijk al opvang geregeld is?
Weet u hoeveel uitgeprocedeerden er op dit moment in Ter Apel worden opgevangen?
Heeft u ook kennis genomen van het feit dat de uitzetting van het IND zo schrijnend zijn dat de minister hierover in het openbaar geen vragen over meer wenst te beantwoorden.
Heeft u kennis genomen van het feit dat uitgezette asielzoekers na aankomst verdwijnen.

Een tweede reeks vragen heb ik over het informatiehandvest dat de gemeenteraad heeft aangenomen op 19 februari 2004.
Dit handvest regelt de actieve informatieplicht van het college. Bij dit handvest hoort een bijlage, deze bijlage is onderdeel van het handvest.

Is het de wethouder bekent dat de ontwikkelingen met betrekking tot het Vreemdelingenbeleid wordt genoemd als onderwerp waarover de raad actief geïnformeerd wenst te worden.
Is de wethouder het met ons eens dat verandering van beleid reden is om de Raad te informeren

In de commissievergadering van 1 september heeft de wethouder toegezegd een brief over de begeleiding van oudkomers naar de commissie te sturen. Deze brief is nog niet ontvangen.
In de commissievergadering van 1 september heeft de wethouder toegezegd te reageren op het jaarverslag van Vluchtelingenwerk. Deze reactie is nog niet ontvangen.
Vindt de wethouder een beantwoordingstermijn van 8 weken passen binnen de actieve informatieplicht.

Tot slot heb ik nog een aantal vragen aan de wethouder met betrekking tot de samenhang tussen het oudkomersbeleid en het vrijwilligers beleid.

Is de wethouders het eens met de waardering die meermalen door de raad is uitgesproken voor het vrijwilligerswerk van de stichting Vluchtelingenwerk?
Heeft de wethouders n.a.v. de jaarverslagen 2002 en 2003 van die stichting kennis genomen van de zorgen die worden neergelegd over de continuïteit van het vrijwilligerswerk.
Is de wethouder het er mee eens dat de betrouwbaarheid van het bestuur beter te beoordelen is op de daden dan op de woorden van dat bestuur.
Kan de wethouder zich voorstellen dat het gunnen van de totale oudkomerstrajecten aan bureau Medelanders buiten goed overleg met de stichting om wordt gezien als teken van het niet waarderen van het werk dat in de afgelopen jaren is verzet.
Kan de wethouder zich de verbijstering van het bestuur en de vrijwilligers over de gang van zaken voorstelen.
Ziet de wethouder nog toekomst voor de stichting Vluchtelingenwerk en haar vrijwilligers?
Denkt de wethouder die eventuele toekomst vast te kunnen leggen in een intentieverklaring, zoals ook Oudewater dit heeft gedaan?

En mijn laatste samenvattende vraag aan de wethouder en de coalitiefracties.
Hoe kan dit nou, heeft de wethouder nog wel grip op dit dossier?


dinsdag, oktober 26, 2004

"Maaten"naaier 

VVD'ers vóór Buttiglione
Na een klemmende oproep van VVD-aanvoerder Gerrit Zalm, de man die twee jaar geleden tegenover de Gay Krant nog aangaf dat er wat hem betreft niet aan homorechten valt te tornen, om de omstreden aspirant-eurocommissaris Rocco Buttiglione te steunen, heeft ook de Nederlandse leider van de Europese VVD-europarlementsleden Jules Maaten bekend gemaakt dat hij de uiterst conservatieve Italiaan zal steunen.
Zalm vindt dat Nederland als voorzitter het niet zou kunnen maken de hele commissie naar huis te sturen. Jules Maaten, ooit voorzitter van de strijdbare liberale jongerenbeweging JOVD, wijst erop dat er nog nimmer zoveel liberalen op de nominatie stonden benoemd te worden tot eurocommissaris.
Met deze opstelling van de VVD lijkt het er steeds meer op dat Rocco Buttiglione, ondanks de forse bewaren tegen zijn persoon vanwege zijn homo- en vrouwonvriendelijke houding, woensdagmiddag gewoon zal worden benoemd op de belangrijke post van Justitie.

maandag, oktober 25, 2004

intenties 

Vanavond de fractievergadering ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling van a.s. donderdag. Het zou makkelijk zijn voor een aantal lezers als ik hier alvast wat standpunten en inzichten zou ventileren. Maar ik hou me dit keer maar eens in. Wat ik wel wil delen is het machteloze gevoeld dat me bekruipt bij het lezen van alle stukken.
Hebben ze het dan nog niet begrepen? Hoe komen ze erbij? Dat hebben we toch niet afgesproken? En dan heb ik het niet alleen over de begroting, maar ook over de stukken met betrekking tot de vluchtelingen en de Oranjeplaats.
Hoelang moet je iemand op zijn goede intenties beoordelen in plaats van op feiten en daden. Ik denk dat in Schoonhoven die grens wel bereikt is.

woensdag, oktober 20, 2004

Driewerf goed nieuws 

Nieuws 1:
Het onderstaande berichtje spot met alle regels van de moderne nieuwsgaring, het is namelijk goed nieuws. Maar ik wil het de webloglezers niet onthouden.

Wassenberg: Ik ben erg gelukkig
SCHOONHOVEN De van kanker herstelde burgemeester Dorothea Wassenberg heeft haar draai weer gevonden. Nadat ze per 1 oktober het stokje overnam van haar waarnemer Dick de Cloe, laat ze weten weer als een tevreden mens over de werkvloer te lopen. "Het werk bevalt me uitstekend en ik ben erg gelukkig, dat ik dit weer kan doen."
Volledige dagen maakt zij nog niet. "Voorlopig hou ik het nog even op vijftig procent", aldus Wassenberg.Of de 61-jarige burgemeester tot aan haar pensioengerechtigde leeftijd de scepter zal blijven zwaaien in de Zilverstad is nog derhalve onduidelijk: "Om die reden durf ik ook nog niet te ver vooruit te kijken."

Nieuws 2:
Als je eerst iets twee zwembaden bedreigt met sluiting omdat je 50.000 euro op je begroting tekort komt en dan ze toch nog een jaar open houdt: is dat goed nieuws of slecht nieuws? In ieder geval stonden de huis-aan-huis bladen vol over de afgeblazen sluiting van de zwembaden in de gemeente Vlist.
(Voor dat bedrag hebben ze waarschijnlijk de extra beveiliging van het stadskantoor bekostigd. Nodig omdat ze vreemdelingen loket zijn geworden. Toen wisten ze nog niet dat de meeste vreemdelingen in de Krimpenerwaard geadopteerde kinderen zijn. Lekker gevaarlijk.)

Nieuws 3:
Komende dagen ben ik even uit het nieuws. Om me onder te dompelen in de feestelijkheden rondom het huwelijk van schoonnichtje Brenda en haar Hans.

dinsdag, oktober 19, 2004

Werkgelegenheid 

Vandaag in het nieuws; de cijfers over de werkgelegenheid in 2003. Gemeten ten opzichte van 2002. (Voor de goede orde, over een paar nachtjes slapen is het bijna 2005).
En dan nog vallen de cijfers tegen. De werkgelegenheid is gedaald. Behalve in Schoonhoven. Daar is de werkgelegenheid gestegen met 0,35%.
Ik ben erg benieuwd hoeveel banen dat is. Het is wat te simpel om ons inwonersaantal hierop los te laten. De overigens vernieuwd website van de gemeente geeft geen uitsluitsel. Ik weet dus niet hoe groot de werkgelegenheid nu is.
Maar ik heb wel een tip.
Misschien kan de sociale dienst het CBS eens bellen. En vragen of ze nog mensen nodig hebben. Zodat dit soort gegevens veel eerder bekend worden. En je er op kan sturen.
Want wat er in 2004 is gebeurd weet niemand.

Bron: Goudsche courant:

Banenverlies groter dan gedacht
VOORBURG GOUDA De werkgelegenheid is in de gemeente Gouda vorig jaar meer gekrompen dan aanvankelijk werd gedacht. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) maakte gisteren bekend dat het aantal arbeidsplaatsen in 2003 ten opzichte van een jaar eerder iets afnam van 36.470 banen tot 35.500.

Met die lichte daling van het aantal beschikbare banen, oftewel de werkgelegenheid, wijkt de stad niet af van de landelijke tendens die een afname laat zien van 1,1 procent. In heel Nederland gingen in 2003 76.000 arbeidsplaatsen verloren, in Gouda 'slechts' 970 (een daling van 0,94 procent). Ook in Waddinxveen nam het aantal arbeidsplaatsen af met 0,42 procent tot 11.830 banen. De stad Schoonhoven scoort iets beter met een stijging van 0,35 procent. Daar is de werkgelegenheid iets verbeterd.
maandag, oktober 18, 2004

Culturele zondag 

Gisteren weer eens lekker ondergedompeld in de Schoonhovense cultuur. En voor de lezers die Schoonhoven niet kennen: je staat verbaasd van wat er allemaal in dit kleine stadje gebeurd.
Een greep:
Onder leiding van collega raadslid Max van Gelder gewandeld door het Springer park. Nu nog een rommeltje volgens de kenners, straks – dankzij een heuse werkgroep – een schitterend voorbeeld van parklandschap architectuur. In het park werden we verrast door een klein toneelstukje van toneelgezelschap Arto Post.
De tentoonstelling in de Turfkelder van pinhole fotografie van Monique Baan. Mooie verstilde foto’s uit de Krimpenerwaard. Omlijst door musicerende jongeren en kunstige hapjes.
Meer foto’s in de studio van fotograaf Hans Breuer. Die het kleurige Tibet treffend in zwart-wit heeft gevangen.
Iedere zilver liefhebber moet naar studio 925 waar de tienjarige samenwerking van Jan van Nouhuys en Jef Huibers wordt gevierd met een schitterende expositie.
De pastels van Corrie Kooy waarin zij á la minute het leven vangt en vastlegt.
Hier een impressie.
En tenslotte de poetry bijeenkomst in het Arto theater. Met dichters en de rappende Sam-e. (Hou die jongen in de gaten!).
Zoals gezegd een greep. Gelukkig kan ik volgende maand weer.


zaterdag, oktober 16, 2004

Zaterdagmiddag 

De bel.
Ik maak me los van de dikke zaterdagkrant.
Voor de deur staat een aardig meisje met in haar armen een bananendoos vol zakjes pel-pinda’s.
Of ik zo’n zakje wil kopen voor haar school in Rotterdam. Om lesmateriaal mee te bekostigen. Ze ziet de vraagtekens in mijn ogen. Drie euro per zakje, twee voor 5. ‘Dat willen de leraren er voor hebben,’’ voegt ze er haastig aan toe. Zodat ik in ieder geval niet denk dat het haar idee is om op een vrije zaterdagmiddag pinda’s te verkopen.
Mijn vraagtekens blijven. “Waarom verkoop je dit voor school. Die krijgt toch geld van de overheid?”
“Dit is voor het lesmateriaal” antwoord ze direct.
“Heb je er een vergunning voor? ”
“Ja hoor, die heeft de leraar. Die loopt hier ook ergens….”

Ik ga weer terug naar mijn krant. Maar voor dat ik goed en wel zit gaat de deurbel weer.
Voor de deur staat een aardige grijze mevrouw met aan haar rollater een Albert Heijn tas met papieren zakdoekjes.
Of ik een pakje wil kopen voor haar verzorgingstehuis. Om rollators en bezigheidstherapie mee te bekostigen.
Ze ziet de vraagtekens in mijn ogen. Drie euro per zakje, twee voor 5. ‘Dat willen de zusters er voor hebben,’’ voegt ze er haastig aan toe. Zodat ik in ieder geval niet denk dat het haar idee is om op een vrije zaterdagmiddag zakdoekjes te verkopen.
Mijn vraagtekens blijven. “Waarom verkoop je dit voor het verzorgingshuis. Die krijgt toch geld van de overheid?”
“Dit is voor de rollators” antwoord ze direct.
“Heb je er een vergunning voor? ”
“Ja hoor, die heeft de zuster. Die loopt hier ook ergens….”

Ik ben nog niet in de kamer of de bel gaat weer. Boos draai ik me om. Mag ik dan niet eens even vrij zijn.
Ik ruk de deur open. En schrik me wild van de menigte voor mijn deur. Artiesten met rode neuzen, baby’s met rammelaars, blinden met jonge hondjes, werklozen met gezelschapsspelletjes, asielzoekers met loempia’s, hangjongeren met opvoersetjes voor de bromfiets…….Ze beginnen allemaal tegelijkertijd hun waar aan te bieden.
“Hebben jullie er een vergunning voor?’weet ik er nog uit te stamelen.
“Ja hoor, die heeft de regering. Eigen verantwoordelijkheid heet dat……….”

Het eerste gedeelte van het verhaal gebeurde echt vanmiddag. De rest zou zo maar ook kunnen gebeuren.
Zucht.
Verlang je ook zo naar verkiezingen??
donderdag, oktober 14, 2004

Stilte 

De afgelopen dagen wat in de luwte bezig geweest. Maar ik vermoed dat het stilte voor de storm is.
Storm over de uitvoering van de motie die raadsbreed is aangenomen op 11 december 2003. De strekking was helder: niet mee werken aan de uitzetting van asielzoekers. Nu komen er steeds meer signalen dat het wel gebeurd. Dat uitkeringen worden stopgezet en huurcontracten worden opgezegd. De komende raad willen Groen Links, CDA, SGP/CU en onze fractie de wethouder horen over deze feiten.
Vanavond ook cliëntenraad. De onvrede over de uitvoering van de Sociale Dienst groeit. Kijken of het lukt die onvrede op een goede manier in kaart te brengen zodat we er iets aan kunnen doen.
Tenslotte lijkt het erop dat de plaatselijke PvdA afdeling weer een beetje in beweging komt. Er ligt een actieplan 2005 – 2006. Nu nog zorgen dat we in 2004 hiervoor de handen op elkaar krijgen.

dinsdag, oktober 12, 2004

Homo's zijn hot 

‘T is me het dagje wel. Voor vandaag stond al wekenlang op de agenda een overleg tussen staatssecretaris Ros en de tweede kamer over homoseksualiteit. Een lijvig rapport van haar ambtenaren gaf aan dat er soms wel wat knelpunten waren, maar dat het over het algemeen, in zo’n 95 % van de gevallen erg goed gaat. Niet dus. Dankzij een goed geslaagde actie van het jongerenblad Expresso werd opeens duidelijk dat orthodox Nederland – christelijk en moslim – nog veel invloed heeft op de mening van grote groepen mensen. Kranten en radio staan er vandaag bol van. Dat overschaduwt een beetje wat voor mij het grootste homonieuws is: dat het Europese parlement stelling heeft genomen tegen de Italiaanse kandidaat commissaris die meent dat homo’s en vrouwen minder waard zijn dan goed katholieke mannen. De Europese grondwet werpt zijn schaduw al vooruit. Nu maar hopen dat de voorzitter Barosso ook weet wat rechten van de mens zijn.
Hieronder het bericht:

De Europese parlementscommissie voor burgerlijke vrijheden heeft maandag de Italiaan Rocco Buttiglione afgewezen als kandidaat-Europees Commissaris.
Bij een stemming waren 27 leden tegen en 26 voor zijn beoogde benoeming als justitie-commissaris. De commissie wil hem ook niet op een andere plek in de Europese Commissie, aldus VVD-europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert.
Het is zeer uitzonderlijk dat een parlementscommissie een kandidaat ongeschikt vindt. "Wij zijn buitengewoon tevreden over de stemming", aldus Hennis. "Zijn opvattingen zijn zeer conservatief en ik geloof er niets van dat hij ze kan scheiden van zijn werk."
Buttiglione had vorige week gezegd homo's zondig te vinden, ze mogen van hem ook niet trouwen: "In het huwelijk beschermt de man zijn vrouw zodat die rustig kinderen kan krijgen."
Zelf vindt de katholieke Italiaan, oud-tekstschrijver van het Vaticaan, dat zijn privé-mening wel los staat van zijn werk. Hij moet daarbij voorstellen doen over discriminatie van homo's en vrouwen.
Buttiglione was door Italië voorgedragen als Europees commissaris voor Justitie. Hij is ook beoogd vice-voorzitter van de Europese Commissie, de dagelijkse leiding van de Brusselse politiek.
Formeel kan het parlement niet een enkele commissaris weigeren, maar slechts de hele Europese Commissie. "Ik ben bereid desnoods de hele commissie weg te stemmen. Het is nu eenmaal een democratisch gat dat we niet een enkele commissaris kunnen wegstemmen."
Naar verwachting houdt voorzitter Barroso van de Europese Commissie echter wel rekening houden met de mening van de parlementscommissies. Een parlementscommissie voor juridische zaken, die zijdelings met Buttiglione te maken heeft, was vorige week wel positief over hem.
Het Europees Parlement stemt 27 oktober over de Europese Commissie als geheel. Die treedt dan 1 november aan.maandag, oktober 11, 2004

Burgemeestersverkiezing 

Nog 1 dag en dan sluiten de stembussen van de PVDA. Dan wordt bekend wat de leden als advies aan de 2e kamerfractie meegeven in de discussie over de gekozen burgemeester.
Laten kiezen door iedereen of laten kiezen door de raad. De argumenten voor en tegen zijn uitgewisseld. Zelfs Wouter Bos bemoeide zich ermee. Een belangrijk argument van hem was dat de burgers best in staat zijn om een serieuze kandidaat te verkiezen boven plaatselijke clowns en grootheden als de slager (of de naaimachinehandelaar in ons geval). Kiezen voor de raadsoptie is dus kiezen tegen de burgers.
Ik vind dat er wel een kern van waarheid in zit. Maar tegelijkertijd gaat Wouter voorbij aan de realiteit van het platteland en de samengevoegde dorpen en buurten. Ik voorzie dat de burgemeesterstrijd een stammenstrijd wordt tussen X uit het ene dorp en Y uit het andere dorp. En hoe kan de winnaar zich daarna nog profileren als burgemeester voor iedereen?
Maar mijn grootste angst is voor de grote grijze gemene deler. Voor een land voor CDA burgemeesters, witte mannen, met een achterban uit de voetbalkantine en de kerk. En dat de allochtonen, de vrouwen, de homo’s en de moslims het afleggen in de “ons kiest ons” strijd. Dus voor het behoudt van de diversiteit kies ik voor de door de raad gekozen burgemeester.Burgemeestersverkiezing 

Nog 1 dag en dan sluiten de stembussen van de PVDA. Dan wordt bekend wat de leden als advies aan de 2e kamerfractie meegeven in de discussie over de gekozen burgemeester.
Laten kiezen door iedereen of laten kiezen door de raad. De argumenten voor en tegen zijn uitgewisseld. Zelfs Wouter Bos bemoeide zich ermee. Een belangrijk argument van hem was dat de burgers best in staat zijn om een serieuze kandidaat te verkiezen boven plaatselijke clowns en grootheden als de slager (of de naaimachinehandelaar in ons geval). Kiezen voor de raadsoptie is dus kiezen tegen de burgers.
Ik vind dat er wel een kern van waarheid in zit. Maar tegelijkertijd gaat Wouter voorbij aan de realiteit van het platteland en de samengevoegde dorpen en buurten. Ik voorzie dat de burgemeesterstrijd een stammenstrijd wordt tussen X uit het ene dorp en Y uit het andere dorp. En hoe kan de winnaar zich daarna nog profileren als burgemeester voor iedereen?
Maar mijn grootste angst is voor de grote grijze gemene deler. Voor een land voor CDA burgemeesters, witte mannen, met een achterban uit de voetbalkantine en de kerk. En dat de allochtonen, de vrouwen, de homo’s en de moslims het afleggen in de “ons kiest ons” strijd. Dus voor het behoudt van de diversiteit kies ik voor de door de raad gekozen burgemeester.zondag, oktober 10, 2004

Factor vaag 

Gisteren op de Ikon televisie in het programma Factor een kort verslag van de discussie die gehouden is tussen Ad Struijs en Hans Wiegant. (Even voor de duidelijkheid: een debat over de motie van wantrouwen tegen Groen Links i.v.m. de wijze van politiek bedrijven.)

Het verslag was een korte uitsnede die ging over de aanstelling van de secretaris. En wat we op de televisie zagen is daadwerkelijk zo gezegd. Maar daarmee houdt een beetje de vergelijking met eerlijke journalistiek op.
Wat was er mis:
1. De context: het was een programma over fraude. Schoonhoven werd op een lijn gesteld met (bouw)frauderende ambtenaren.
2. De aankondiging: In Schoonhoven is er hetzelfde aan de hand is bij het ministerie van Onderwijs: Ambtenaren geven zichzelf bonussen en premies. Hetgeen totaal niet juist is.
3. De afkondiging: Ook hier krijgen politici ( Groen Links) die zaken aan de orde stellen zelf een motie tegen zich. Omdat de gevestigde politiek elkaar de hand boven het hoofd houd. Weer mis. De motie was ingediend na een langdurig proces van afwegingen over de schade die Groen Links de gemeentelijke politek toebrengt.

Je kan je ook nog afvragen of de montage (alleen medestanders van Groen Links aan het woord) wel eerlijk was. Aan de andere kant waren er ook geen voorstanders te vinden van een te hoge inschaling. Waarmee eigenlijk de legitimering van dit item wat mij betreft onderuit wordt gehaald.

Overigens bleef ik na de uitzending met de vraag zitten wat de bedoeling was van de programma makers. Iets aan de kaak stellen? Wat we zagen was al bekend. Al met al een vaag programma. En niet van de kwaliteit die je van de IKON mag verwachten.

zaterdag, oktober 09, 2004

Rijk rekenen, arm tellen 

Mijn weblog over de begroting kreeg nog een aardig vervolg. Donderdag was er een informele raadsbijeenkomst, waarin we afscheid namen van Dick de Cloe. Als een van de grondleggers of medewetgevers van het dualisme vertelde hij over de achtergronden, uitgangspunten en (on)mogelijkheden van het dualisme. Een interessante bijeenkomst die we met een etentje afsloten.
Dick betoogde ondermeer dat gemeentebegroting zo ingewikkeld was geworden dat nog slechts drie personen op het stadhuis wisten wat er in stond. Hij adviseerde de partijen dan ook om deskundig advies in te schakelen. Als voorbeeld gaf hij aan dat de raad van Almere op die manier miljoenen euro’s had gevonden.
Wat hij niet wist was dat bijna op hetzelfde moment een K5 wethouder naar huis werd gestuurd. Omdat de begroting plotseling een gat liet zien. Nadat hij al behandeld was. Niemand had het gezien. Ook de wethouder niet.
Wat mij zo nieuwsgierig maakt. Die 3 personen die weten hoe de begroting in elkaar zit.
Zou daar bij ons wel een wethouder bijzitten?

woensdag, oktober 06, 2004

Luizenbaantje 

Je zal maar journalist zijn en Schoonhoven tot je werkgebied mogen rekenen. Dan heb je het heel wat makkelijker dan veel collega’s. Die - bij gebrek aan nieuws – zelf de boer op moeten om hun krant te vullen. Nee, dan heb je het hier goed voor elkaar.
Allereerst is er Groen Links. Die op bewonderenswaardige manier de pers bestookt met berichten, brieven en nota’s. En daarvan een grote hoeveelheid daadwerkelijk geplaatst ziet. Is het aan dat front ook stil, dan surf je gewoon naar Raadslid in Schoonhoven, neemt wat tekst over, knippen, plakken, klaar!
En is het berichtje wat te klein, dan bel je gewoon Groen Links voor commentaar. Kat in het bakkie.

Ik ben niet vies van publiciteit, dus ik vind de aandacht voor mijn website fijn. En ik vind het ook prima als er uit geciteerd wordt. Maar dan wel met bronvermelding. Want dat geeft het kader aan waarbinnen mijn opmerkingen geplaatst moeten worden.
Nou kan ik wel rekening gaan houden met het feit dat wat ik hier schrijf ook nog in de krant geplaatst gaat worden – wat me overigens bij dit stukje niet zo voor de hand lijkt te liggen – maar dat is mijn bedoeling van deze site niet. Ik ben geen persberichten machine, maar een gewoon raadslid dat nadenkt, twijfelt, boos is, lol heeft en soms laat merken blij te zijn met een collega fractielid.

Ik denk overigens dat er werkoverleg is geweest op de redactie. Steeds vaker wordt ook het weblog van Leo Mudde (Raadslid in Ouderkerk) geciteerd.
Maar goed.
Deze ontboezeming kwam tot stand dankzij onderstaand artikel
(bron: Goudsche courant).


'Begroting is te moeilijk'
SCHOONHOVEN De begroting van de gemeente Schoonhoven is zonder financiële deskundigen niet te doorgronden. "De stukken die in korte tijd over de raadsleden worden uitgestort zijn niet misselijk. De gemeenteraad wordt overvraagd."
Dat stelt PvdA-raadslid Jan Beugelaar in een commentaar op de meerjarenbegroting.
"De PvdA prijst zich gelukkig dat de partij een beroep kan doen op steunfractielid Leen Ouweneel. Hij heeft als voormalig raadslid, wethouder en financieel medewerker van een zorginstelling de nodige kennis en ervaring. Maar ik vraag me af wat fracties zonder zo'n financieel wonder doen. Is het te doen voor raadsleden om de steeds complexere begroting van de gemeente te beoordelen?"

Om de raad te helpen zijn de voorwaarden voor de accountantscontrole aangescherpt. Er hoeft maar een kleine onvolkomenheid in de gemeentelijke afrekening te staan of de rapen zijn gaar.
Beugelaar: "Maar dat is achteraf. De raad wordt geacht vooraf te toetsen of de afspraken uit de kadernota goed zijn verwerkt. Dan heb je wel een doorzichtige begroting nodig. En niet een waaruit niemand kan afleiden wat de werkelijke kosten zijn voor de Wet Werk en Bijstand."

Tegenbegroting

Struijs (GroenLinks) heeft geen deskundigheid nodig om de begroting te doorgronden. Hij veegt op eigen houtje de vloer aan met het financiële beleid van de gemeente. Hij lanceert een tegenbegroting 'als aanzet voor een gemeentelijk ombuigingsplan'.

"GroenLinks vindt dat Schoonhoven niet alle mogelijkheden benut om te bezuinigen, zoals verminderen van ambities, samenwerking met andere gemeenten, beter inkopen en snijden in de overheadkosten. Het hoge ambitieniveau van het college heeft de gemeente veel ambtenarenuren en financiering van bureaus gekost."

Struijs meent dat burgers in deze economisch moeilijke periode niet met extra lasten mogen worden opgezadeld. "Eerst moet de gemeentelijke huishouding op orde zijn. Daarom hebben wij tegen de personeelsuitbreiding gestemd."

GroenLinks is ook tegen de voorgestelde OZB-verhoging voor de bouw van de scholen en de bezuiniging op lokaal sociaal beleid en accommodatiebeheer.
dinsdag, oktober 05, 2004

Dit moet je weten 

Heb niet zoveel tijd. Maar onderstaand bericht was niet in het nieuws. Terwijl het echt laat zien hoe de VVD de greep heeft/krijgt op Nederland en stelselmatig de armere helft van Nederland pakt.

De huren gaan omhoog.
Wie dat niet kan betalen moet snel verhuizen. Minister Dekker van VROM wil de maximum huurprijs voor 600.000 huurhuizen loslaten. De huren van deze woningen mogen de komende jaren extra stijgen vóórdat de prijsstijgingen volledig vrij worden gegeven. Deze prijsstijging kan in 4 jaar tijd op lopen tot 20% boven de inflatie. PvdA Kamerlid en woordvoerder ‘wonen’ Staf Depla zegt: ‘Voor een gemiddelde huurwoning is dat zo'n €1000 extra per jaar. Je zal in zo'n woning wonen. Je huur gaat stijgen, koopwoningen zijn onbetaalbaar en voor huurwoningen zijn lange wachtlijsten’.

Huurbescherming nieuwbouw en goede locaties verdwijnt
De VVD-Minister wil vooral de huurprijsbescherming van de woningen in de betere buurten en nieuwbouwlocaties afschaffen. Alle woningen met een waarde van meer dan €115.000 euro worden vrijgegeven. De gemeenten bepalen de waarde van een huis; dat is de zogeheten WOZ-waarde, de taxatie van de gemeente voor de belasting.

Nieuwbouwwijken alleen voor goede inkomens
In Amsterdam en Utrecht is de waarde hoger: €130.000. In Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland ligt de grens bij €100.000. Omdat alle nieuwe woningen duurder zijn dan €130.000 kunnen gemeenten in nieuwbouwlocaties geen sociale huurwoningen meer bouwen. Nieuwbouwwijken als IJburg in Amsterdam of de Waalsprong in Nijmegen zullen dan alleen nog maar bewoond kunnen worden door mensen met een vrij behoorlijk inkomen. Wethouder Stadig van Amsterdam vreest voor segregatie in de stad. Uit berekeningen blijkt dat in de stadsdelen Centrum, Oud-Zuid en Zuider-Amstel vijftig tot zestig procent van de huurwoningen straks geen maximum meer kent. In Bos en Lommer, Noord en Zuidoost geldt dat slechts voor drie tot acht procent van de huurwoningen. De wethouder spreekt van een 'gouden band', die in de stad ontstaat.

Afbraak goedkope woningen
Uit onderzoek van de PvdA-fractie blijkt dat hetzelfde gebeurt in andere steden. Tegelijkertijd wil de minister 95.000 goedkope huurwoningen in wijken met problemen afbreken. En dat terwijl mensen met lage en middeninkomens straks ook niet meer welkom zijn in de betere buurten. Waar moeten zij heen? De uitvoering van de Motie Bos - waarin gevraagd wordt om niet vrijblijvende maatregelen om meer betaalbare woningen in betere buurten en randgemeenten om zo de integratie te bevorderen – wordt op deze manier onmogelijk.

Ook andere woningen worden duurder
Ook de huren voor alle andere woningen gaan omhoog. De eerste jaren nog gematigd, 1.5% boven de inflatie in 2005. Maar vanaf 2008 al zo'n 2.5 tot 3% boven inflatie. De huren mogen vanaf 2008 alleen verder stijgen als de verhuurders genoeg woningen bouwen. Het rare is dat het geld bij de verhuurders tegen de plinten klotst. Hogere huren leiden niet tot meer woningen. Er worden te weinig woningen gebouwd omdat de woningbouwcorporaties te weinig grond beschikbaar hebben. Bovendien zal de huursubsidie óók stijgen.

Stad Depla: 'Merkwaardig genoeg worden sociale verhuurders gestraft voor het verhuren van sociale woningen: zij moeten meebetalen aan de stijging van de huursubsidie. Onacceptabel. Huursubsidie is inkomenspolitiek. Het is niet uit te leggen dat deze rekening neergelegd wordt bij een kleine groep belastingbetalers: de huurders.'
maandag, oktober 04, 2004

De jaarlijkse centenkwestie 

Deze week staan de commissie vergaderingen vooral in het teken van de begroting. Vanavond bijt de commissie Middelen het spits af. En zal daar waarschijnlijk veel gras voor de voeten van de andere commissies weghalen. Een jaarlijks terugkeren ritueel. Waarbij het mij opvalt dat het vaak om de centen gaat en niet om de euro’s.

Onze fractie heeft het geluk dat we een beroep kunnen doen op de kennis en de ervaring van steunfractielid Leen Ouweneel. Ervaring als raadslid, wethouder en tot zijn Vut vooral verantwoordelijk voor de financiën van een grote zorginstelling.
Maar ik vraag me af wat fracties zonder zo’n financieel wonder doen. Want de stukken die in korte tijd over de raadsleden worden uitgestort zijn niet misselijk. Wordt hier de Raad niet overvraagd? Is het te doen voor raadsleden om de steeds complexere begroting van de gemeente te beoordelen?
Om de raad te helpen zijn de voorwaarden voor de accountantscontrole aangescherpt. Er hoeft maar een kleine onvolkomenheid in de gemeentelijke afrekening te staan of de rapen zijn gaar.
Maar dat is achteraf.
De raad wordt geacht vooraf te toetsen of de afspraken uit de kadernota goed zijn verwerkt. Maar dan heb je wel een doorzichtige begroting nodig. En niet een waaruit niemand kan afleiden wat de werkelijke kosten zijn voor de Wet Werk en Bijstand. Zelfs de wethouder niet.
Wedden?
zondag, oktober 03, 2004

Unheimisch 

Beter dan in het Duits kan ik het niet omschrijven.
Dat is het gevoel dat ik krijg als ik de reacties hoor en lees van de partijen die de macht denken te hebben op de demonstratie van gisteren.
Van Aartsen die niets anders meer weet dan brallerig op de man te spelen tijdens een VVD bijeenkomst, Dietrich die oproept om vanaf nu te overleggen en de rest maar te vergeten, Maxime Verhagen die er blijk van geeft echt niets van te snappen en de Geus die alles wil doen, zolang het maar niet luisteren is.
Langzamerhand begin ik me niet meer thuis te voelen. Ik dacht dat we een democratie hadden, met respect voor elkaars meningen en de bereidheid om te luisteren. Nee hoor. Terwijl meneer Kamp nog wat wapentuig bestelt, besteelt Hoogervorst nog wat zieken en ouderen.

Maar ook in Schoonhoven bekruipt me steeds vaker dat ongemakkelijke gevoel. Zijn we echt wel zo goed voor de vluchtelingen? En is het rapport over de scholenclusters niet opeens richting het collegestandpunt aan het schuiven? Steeds vaker ben ik op mijn hoede voor addertjes onder het gras. En wat te denken van het lokaal sociaal beleid. Je krijgt als fractie niet eens de tijd om er normaal over te praten. Haast, haast, haast. En in het gemak vergeet het college maar even wat er al eerder door de raad is gezegd over bijvoorbeeld subsidies en jeugdbeleid.

Als ik bovenstaande nog eens lees lijkt het alsof ik richting een herfstdepressie ga. Het tegendeel is waar. Het laadt me op en motiveert me. En bedreef ik gisteren politiek met mijn voeten, deze week is mijn hoofd weer aan de beurt: woensdag commissie vergadering.

En gelukkig is er nog genoeg te (glim)lachen:


fokke, sukke en jp.bmp

zaterdag, oktober 02, 2004

2 OKTOBER 2004: 

HET WAS GOED(klik op bovenstaande tekst voor een impressie)

vrijdag, oktober 01, 2004

Vol verwachting… plus flodders 

Ben benieuwd hoe het morgen in Amsterdam gaat worden. En hoe de regeringspartijen de aantallen zullen gaan ontkennen en ontkrachten. De lijst met PvdA afdelingen die de demonstratie gaan bezoeken is lekker lang. Dit moet een happening worden.

Ik heb afgesproken Nel Verbeek van de Groen Links fractie te ontmoeten. Hetzij in de bus er naar toe, hetzij bij de Abva Kabo, waarzij actief in is.
De reden is dat zij verontrustend nieuws heeft over de Schoonhovense vluchtelingen. De wethouder schijnt de motie die we ingediend om geen vluchtelingen uit te zetten, nu uit te leggen als wel uitzetten als ze naar een uitzetcentrum kunnen.

Wat losse flodders:
De Goudsche heeft onze motie opgepikt:

Extra bescherming voor minima
SCHOONHOVEN | Op initiatief van de Partij van de Arbeid geeft de gemeente Schoonhoven bijstandstrekkers extra bescherming als zij bedreigd worden met korting op hun uitkering.

Niemand is het met het afschafen van de OZB eens, Maar ja:

Weinig steun van lokale politici voor ozb-plannen kabinet

Het plan van het kabinet om het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) af te schaffen en de tariefstijging van het overblijvende deel te maximeren, heeft onder lokale en regionale politici weinig steun.
Dit blijkt uit een onderzoek van de CDA-bestuurdersvereniging, het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA en de VVD-Bestuurdersvereniging onder hun leden. De organisaties vertegenwoordigen ongeveer 80 procent van de lokale en provinciale politici. De aversie tegen de kabinetsplannen is verreweg het grootst bij de PvdA, maar ook het overgrote deel van de CDA-bestuurders keert zich tegen de plannen. Bij de VVD is eveneens een meerderheid tegen de plannen, alhoewel een grote minderheid zich achter het kabinet schaart.
This page is powered by Blogger. Isn't yours?