<$BlogRSDUrl$>

woensdag, juli 21, 2004

Irritant taalgebruik 

Dit wordt er bedoeld:
 
Hier een bericht van de directeur van de club die de gemeentebelasting ophaalt.
Van de wet moeten we een regeling maken voor klachten.
Dat hebben we gedaan.
Die kan je inzien in Klaaswaal. Maar je mag je er niet mee bemoeien.
 
Dit wordt geadverteerd:
 
De directeur van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) brengt ter openbare kennis dat het Algemeen Bestuur de Klachtenregeling SVHW heeft vastgesteld.
Door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zijn aan het SVHW de bevoegdheden overgedragen, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en waardebepaling in het kader van de Wet waardering onroerende zaken. Het klachtrecht over gedragingen van bestuursorganen en hun ondergeschikten is wettelijk geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De Awb-regeling van de interne klachtbehandeling bevat minimumeisen van dwingend recht en geldt voor alle bestuursorganen.
 
In de Klachtenregeling SVHW is de interne werkwijze van de behandeling van klachten nader uitgewerkt. De regeling treedt in werking op 1 juli 2004.
 
Dit besluit ligt ter inzage in het waterschapshuis, Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.
 
Klaaswaal,juli 2004 Directeur SVHW
P. Bervoets
 
 
En waar kan ik klagen over verspilling van gemeenschapsgeld door het plaatsen van onbegrijpelijke teksten in advertenties?
 
En wanneer dringt het door dat schaalvergroting niet altijd een verbetering is? Deze SVHW werkt voor gemeenten, niet voor mensen.  In de tijd dat de gemeente zelf de belasting inde was er nog sprake van een menselijke maat. Die is nu ver te zoeken.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?