<$BlogRSDUrl$>

donderdag, juni 24, 2004

Motivatie 

Vanavond Gemeenteraad. Met een ontzettend volle agenda.
En dan staan de interpellaties er nog niet eens op. Kijk maar.
Voor mij staat deze raad vooral in het teken van de Wet Werk en Bijstand.

In dit dossier vind ik mijn motivatie om in de gemeentepolitiek bezig te zijn. Hier heb ik veel tijd in zitten. Dit vind ik belangrijk. En daarom, bij wijze van uitzondering, de integrale tekst van mijn bijdrage in dit weblog:

Voorzitter,

Tijdens de behandeling van de drie kaderstellende nota’s is onze fractie gedetailleerd ingegaan op de 25 voorstellen die er zijn gedaan in het licht van deze kaderstellende nota.
Dat willen we nu niet opnieuw doen.
Zeker niet nu er een ambtelijk schrijven is dat adviseert om op een aantal belangrijke onderdelen (alleenstaande ouders, ouderen en ID banen) de koers te volgen die door de PVDA/D66 fractie is bepleit, de sociale koers.

Wij zullen vanuit die sociale koers de verordeningen die ontstaan uit deze kaderstellende nota’s dan ook beoordelen.

Maar wij willen in deze bijdrage wel nog een aantal kaders meegeven die wat ons betreft nog onder belicht zijn geweest.

Het eerste kader is dat van de werkelijkheid, van de realiteit.
Wij staan achter de uitgangspunten van de wetgeving dat mensen in principe voor hun eigen inkomen zorg dienen te dragen. En dat zij bij het zoeken van een baan indien nodig ondersteund worden bij het vinden daarvan.
Maar de realiteit is dat niet iedereen ook aan het werk kan. Enerzijds door het gebrek aan het juiste werkaanbod, anderzijds door het ontbreken van aanleg en capaciteiten. En het past dan niet om die mensen te straffen.En dat is een tendens die in de wetgeving en in de voorstellen te vinden is.
Op de valreep kregen wij afgelopen woensdag het eerste kwartaal overzicht met betrekking tot de uitkeringsgerechtigden in Schoonhoven. En dat is de realiteit.
Dat door het goede werk in het verleden er een grote groep zeer moeilijk plaatsbaren over is gebleven. Het aandeel van fase 4 cliënten is 64 %.
Het is ook realiteit dat er in het eerste kwartaal een uitstroom is geweest van 26 cliënten. Voor de cijferaars: dat is 14,8 %. En ja er was een groei van 18 %. Wat meteen de positie van de gemeente duidelijk maakt. Je kunt veel proberen te doen aan uitstroom, de instroom heb je niet in de hand.

Het tweede kader is dat van de rechtvaardigheid.
Ruim 30 procent van de uitkeringsgerechtigden in Schoonhoven zit al 5 jaar op het sociale minimum. Meer dan de helft daarvan al langer dan 10 jaar.
En voor die groep is een regeling voorgesteld door de PvdA fractie in de Tweede Kamer. De langdurigheidstoeslag. Om het feit te compenseren dat witgoedregeling en alle andere collectieve regelingen niet meer mogelijk zijn. Maar dat duurzame gebruikgoederen toch stuk gaan. Zoals een matras, een bed, een ijskast of een fiets. En wat staat er in het voorstel met betrekking tot het minimabeleid? Dat als je van deze toelage een bed koopt en je ijskast gaat in hetzelfde jaar stuk, dat je dan geen recht hebt op bijzondere bijstand. Dat is onrechtvaardig.
En absoluut niet in overeenstemming met de bedoeling, de geest van deze regeling.


Over het derde kader, de financiën, kan ik kort zijn. Daar komen we in de kadernota volgende week op terug. Maar iedereen die roept dat er geen geld is voor een goed minimabeleid spreekt de waarheid niet. Dat geld is er wel. Maar we maken keuzes voor andere zaken. Zoals ontwikkeling van het doelenplein, een nieuw stadhuis, adviesbureaus. Terwijl je ook keuzes kan maken voor een belangrijk deel van je inwoners.


Het vierde kader is er in geslopen. En is een kader waar wij niet achter staan. Dat van de gelijkvormigheid, of zo u wilt van: “laten we het voor de ambtenaren makkelijk houden" kader.
Natuurlijk is het makkelijk als alle K5 gemeenten hetzelfde beleid voeren. Maar dat mag niet betekenen dat we minder gaan doen voor de Schoonhovenaren, omdat er in Vlist minder sociaal wordt gedacht. Of omdat Bergambacht de aanschaf van een kunstwerk op een rotonde belangrijker vind. Om maar wat willekeurige verzonnen voorbeelden te noemen.
Wij zijn in de raad gekozen om dat te doen wat goed is voor de Schoonhovense bevolking. En dat is lastig genoeg. Laten we het daar dan bij houden. En dat is trouwens de mening van alle PvdA fracties in de K5 over dit onderwerp.
Overigens zijn wij mening dat de ambtenaren in de afgelopen periode, zowel in het cliëntenmanagement als in de voorbereiding van deze kadernota’s hebben laten zien dat zij hun werk goed doen.

En dat brengt ons bij het laatste kader. Het kader van de langere termijn.
In de voorstellen voor de kadernota worden drie scenario’s geschetst. Economisch, sociaal-economisch en sociaal. Daarmee implicerend dat het zuivere sociale kader niet economisch is.
En dat is niet juist. Als je goed met het beleid omgaat kan sociaal op de langere termijn veel meer geld opleveren.
Een paar voorbeelden:
- Een laag geschoolde alleenstaande ouder een opleiding aanbieden in plaats van een paar uur werk zonder uitzicht op financiële verbetering is sociaal, maar zorgt er ook voor dat op termijn die ouder uit de bijstand gaat.
- Een cliënt een paar gesprekken met een psycholoog aanbieden in plaats van te eisen dat er wekelijks tientallenzinloze sollicitatiebrieven worden geschreven is sociaal. En heeft bewezen dat de uitstoom uit de bijstand veel succesvoller is. Sneller en voor altijd.
- Een gratis aanvullende ziektekosten verzekering aanbieden is sociaal....Maar bespaart het veelvoud op bijzondere bijstand als cliënten uit geldgebrek hun eigen aanvullende verzekering opzeggen.

Voorzitter,

De PvdA/D66 fractie heeft sinds het tot stand komen van de Wet Werk en Bijstand veel tijd in dit dossier geïnvesteerd. In overleg met de K5 fracties van de Partij van de Arbeid, in overleg met de specialist in de Tweede Kamer, in het bijwonen van informatie bijeenkomsten, in het bestuderen van de vele adviezen en websites en in overleg met de cliëntenraad.

Wij zien dat als een investering in die inwoners van Schoonhoven die een beroep moeten doen op de sociale voorzieningen. In een tijd waarin de Sociale Rechtstaat in een snel tempo wordt afgebroken.

Wij blijven investeren in mensen. En in een menselijk beleid.
Wij hopen dat we die insteek ook terug zien in de verordeningen die ontstaan uit de voorliggende kadernota’s.

Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?