<$BlogRSDUrl$>

maandag, juni 21, 2004

Boos 

En ik weet nog even niet op wie het meeste. Op de Goudsche Courant die veel te vaak zonder enig besef van wederhoor klakkeloos opschrijft wat Groen Links bralt. Of op Groen Links. Dat weer in staat is om terechte ernstige zorg over het VROM rapport te verweven met een persoonlijke verheerlijking van hun eigen fractie op volstrekt de verkeerde gronden.
Het in onderstaand artikel aangehaalde onderzoek legt niet de schuld van de slechte verhoudingen in de gemeenteraad bij de overige fracties exclusief Groen Links, maar INCLUSIEF Groen Links. (Staat op pagina 75 beste GL fractie!).

Maar zo werkt het systeem dus:
1. Twee onderwerpen op een hoop gooien.
2. Beperkt of slecht citeren.
3. Jezelf ophemelen.
4. En de anderen de schuld geven.
(En daarmee waar het werkelijk omgaat de mist in zien gaan).


VROM: Zilverstad in de fout
SCHOONHOVEN | De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Schoonhoven wil dat het gemeentelijke opslagterrein aan de Spoorsingel op de agenda komt van de eerstkomende raadsvergadering. Reden voor het verzoek is het rapport van de VROM-inspectie, waarin het gemeentelijk beleid rond 'De Tuin' zwaar wordt bekritiseerd.
Het onderzoek van VROM werd in april gehouden. Geconstateerd is dat de huisvesting van de buitendienst in strijd is met het bestemmingsplan, dat de verleende bouwvergunning al vijf jaar is verlopen en dat de opslag en lozing op het oppervlaktewater gebeurt in strijd met de wet Milieubeheer. Fractievoorzitter Struijs van GroenLinks wil van het college van B en W weten hoe dat allemaal mogelijk is. Opnieuw overigens, want al in 2002 heeft de fractie er vragen over gesteld, maar nooit antwoord gekregen, aldus Struijs. In het rapport staat ook dat Schoonhoven op heel korte termijn aan de eisen moet voldoen. Die termijn is inmiddels voorbij en Struijs vraagt dan ook of er iets is veranderd. "Zo niet dan zal de inspecteur, gelet op de aard van de overtredingen, verzoeken op grond van de wet Milieubeheer over te gaan tot het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen. Daarnaast is deze zaak voorgelegd aan de officier van justitie voor milieuzaken. Het is niet uitgesloten dat strafrechtelijke maatregelen worden genomen."

Studentensteun

De fractie constateert dat zij door het college en de andere fracties in de raad zelden serieus wordt genomen. Voorstellen van GroenLinks krijgen nooit steun. De partijen hebben het volgens Struijs te druk met het bestrijden van zijn fractie. In die opvatting heeft GroenLinks inmiddels steun gekregen van een student aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zo meldt de fractievoorzitter.
Deze heeft als afstudeerproject een vijf maanden durend onderzoek gehouden naar het dualisme in de gemeenteraad van Schoonhoven.
"Blijkens zijn rapport werkt GroenLinks anders dan de andere partijen. Zij richt zich op de burgers en ontwikkelt activiteiten, die voortvloeien uit haar volksvertegenwoordigende rol. GroenLinks is volgens dit rapport de enige echte duale partij, die echter door de andere raadsleden wordt tegengewerkt. Vanuit die houding worden bijvoorbeeld moties van GroenLinks niet inhoudelijk bekeken maar zonder meer afgewezen."
Struijs vindt het de hoogste tijd dat de politieke partijen hun strijdbijl begraven en op een constructieve manier met GroenLinks gaan samenwerken.

De eerstkomende raadsvergadering wordt op 24 juni gehouden. Wanneer B en W het onderwerp van het opslagterrein niet op de agenda plaatsen, kondigt Struijs nu al een interpellatie aan.


Comments: Een reactie posten

This page is powered by Blogger. Isn't yours?